fbpx

Declaració de la Renda

Comença la campanya de la Renda 2018. A Grup Simon, ens encarreguem de fer-te la declaració. Sol·licita ara el teu pressupost!

No esperis fins a l’últim moment!

Declaració de la Renda Girona Grup Simon Assessors
Treballar amb el teu propi Assessor Fiscal a Grup Simon és així de fàcil:
  1. Truca ara sense compromís.
  2. Concerta dia i hora per a la visita.
  3. Prepara tota la documentació necessària.
  4. Gaudeix de la tranquil·litat d’estar en bones mans.
Truca ara al 972 202 202 o bé  envia el teu missatge a info@grupsimon.com

Troba tot el que necessites saber a la Circular de la Renda de Grup Simon.

Qui està obligat a presentar declaració per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques?

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques amb residència habitual a Espanya, segons les seves circumstàncies personals i familiars.

Estan obligats a presentar declaració per l’IRPF, els que hagen obtingut en 2018 rendes superiors a les quanties, amb caràcter general:

Rendiments íntegres del treball (sous, salaris, pensions …) amb els següents límits:

Amb caràcter general, el límit és 22.000 € anuals, si procedeixen d’un únic pagador. També s’aplica si s’han percebut de diversos pagadors quan:

  • La suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superi en conjunt, 1.500 € anuals.
  • Els seus únics rendiments del treball consisteixin en pensions de la Seguretat Social i altres prestacions passives i que el tipus de retenció aplicable s’hagi determinat pel procediment especial, establert per reglament.

El límit s’estableix en 12.643 € anuals (12.000 € per morts abans del 5 de juliol del 2018) quan:

  • Procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superen 1.500 € anuals.
  • S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments, (Llevat que aquestes últimes procedeixin dels pares per decisió judicial).
  • El pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir (per exemple, pensions procedents de l’estranger).
  • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no es pot computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas els que obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els que hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, encara que no estiguin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració.

No es prendran en consideració les rendes exemptes de l’Impost.

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

Estan obligats a declarar en tot cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu