fbpx

VOSTÈ ÉS SOCI… SAP QUE TÉ DRET A SER INFORMAT I OBTENIR DOCUMENTACIÓ DE LA SOCIETAT?

VOSTÈ ÉS SOCI… SAP QUE TÉ DRET A SER INFORMAT I OBTENIR DOCUMENTACIÓ DE LA SOCIETAT?

VOSTÈ ÉS SOCI… SAP QUE TÉ DRET A SER INFORMAT I OBTENIR DOCUMENTACIÓ DE LA SOCIETAT?

VOSTÈ ÉS SOCI… SAP QUE TÉ DRET A SER INFORMAT I OBTENIR DOCUMENTACIÓ DE LA SOCIETAT? 313 400 arluk

El dret d’informació i obtenció de documentació de la societat no és il·limitat i el seu contingut varia en funció del moment en què se sol·liciti i del percentatge de participació del soci al capital social.

 

Li recordem la transcendència que té el dret d’informació de socis en l’àmbit de la regularitat dels acords a adoptar per la junta general de socis d’una societat, que es configura en la Llei com un dret essencial, autònom i instrumental al del vot, imperatiu i irrenunciable, que és inherent a la condició de soci d’una societat. A més, quan es convoqui la junta general de socis, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que n’han de ser sotmesos a l’aprovació (en particular, còpia dels comptes anuals de cada exercici).

 

Dret d’informació en la societat de responsabilitat limitada

 

Els socis de la societat de responsabilitat limitada podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la junta general o verbalment durant la junta, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia.

 

L’òrgan d’administració estarà obligat a proporcionar-los-hi, en forma oral o escrita d’acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada, excepte en els casos en què, segons el parer de l’òrgan, la seva publicitat perjudiqui l’interès social.

 

Atenció. No procedirà la denegació de la informació quan la sol·licitud estigui sostinguda per socis que representin, almenys, el 25% del capital social.

 

Dret d’informació en la societat anònima

 

Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que estimin precises sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

 

Els administradors estaran obligats a facilitar la informació per escrit fins al dia de la celebració de la junta general.

 

Durant la celebració de la junta general, els accionistes de la societat podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia. Si el dret de l’accionista no es pogués satisfer en aquest moment, els administradors estaran obligats a facilitar la informació sol·licitada per escrit, dins dels set dies següents al de la terminació de la junta.

 

Els administradors estaran obligats a proporcionar la informació sol·licitada tret que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci, o existeixin raons objectives per considerar que podria utilitzar-se per a finalitats extra socials o la seva publicitat perjudiqui la societat o les societats vinculades.

 

Atenció. La informació sol·licitada no es podrà denegar quan la sol·licitud estigui sostinguda per accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social. Els estatuts podran fixar un percentatge menor, sempre que sigui superior al 5% del capital social.

 

Comptes anuals i documentació

 

A partir de la convocatòria de la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que n’han de ser sotmesos a l’aprovació, així com si escau, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.

En la convocatòria es farà esment d’aquest dret.

 

Socis minoritaris en la SL: tret de disposició contrària dels estatuts, durant aquest mateix termini, el soci o socis de la societat de responsabilitat limitada que representin almenys el 5% del capital podran examinar al domicili social, per si o en unió d’expert comptable, els documents que serveixin de suport i d’antecedent dels comptes anuals. Això no impedeix ni limita el dret de la minoria al fet que es nomeni un auditor de comptes amb càrrec a la societat.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu