fbpx

VOSTÈ ÉS SOCI D’UNA SOCIETAT LABORAL, SAP QUE HAURÀ D’ADAPTAR ELS ESTATUTS SOCIALS AMB LA NOVA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS LABORALS?

VOSTÈ ÉS SOCI D'UNA SOCIETAT LABORAL, SAP QUE HAURÀ D'ADAPTAR ELS ESTATUTS SOCIALS AMB LA NOVA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS LABORALS?

VOSTÈ ÉS SOCI D’UNA SOCIETAT LABORAL, SAP QUE HAURÀ D’ADAPTAR ELS ESTATUTS SOCIALS AMB LA NOVA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS LABORALS?

VOSTÈ ÉS SOCI D’UNA SOCIETAT LABORAL, SAP QUE HAURÀ D’ADAPTAR ELS ESTATUTS SOCIALS AMB LA NOVA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS LABORALS? 400 300 arluk

L’informem que la nova Llei de societats laborals i participades, que entrarà en vigor el pròxim 14 de novembre, estableix un nou marc jurídic per a aquestes entitats societàries, on destaca la possibilitat de la creació de societats laborals amb dos socis treballadors inicials (fins ara el nombre mínim eren tres). També permetrà un percentatge més elevat d’hores/any treballades per part dels no socis, pel que fa als socis treballadors, i es millora el sistema de transmissió voluntària d’accions, o la valoració d’accions i participacions en l’amortització i la seva transmissió, i es fa esment al règim de la Seguretat Social dels socis treballadors.

L’informem que en el BOE del dia 16-10-2015, s’ha publicat la Llei 44/2015 de societats laborals i participades, que entrarà en vigor el pròxim 14 de novembre (no obstant això, els expedients relatius a les societats laborals que es trobin en tramitació a aquesta data, es resoldran per les normes vigents en la data de la seva iniciació), que estableix un nou marc jurídic per a aquestes entitats societàries, amb els objectius bàsics d’actualitzar i millorar el contingut de la Llei 4/1997, de societats laborals (que es deroga).

 

En aquest tipus de societats la majoria del capital està en mans dels treballadors i cap d’ells pot tenir participació majoritària. Doncs bé, aquesta reforma normativa incorpora importants millores per a les societats laborals, ja que suposarà un avanç a l’hora d’aclarir els requisits per a la constitució de societats laborals, facilitarà la incorporació de treballadors a la condició de socis i simplificarà i reduirà tràmits administratius i incorporarà els principis de bon govern.

 

Novetats importants

 

Concepte de societat laboral: la nova llei exigeix que la majoria del capital social d’aquest tipus de societats sigui propietat dels treballadors que prestin serveis retribuïts de forma personal i directa mitjançant una relació laboral de tipus indefinit.

 

Socis: cap no pot tenir accions o participacions que representin més de la tercera part del capital social. No obstant això, com a novetat, es permet que una societat laboral es constitueixi inicialment per 2 socis treballadors (fins ara el nombre mínim eren tres) al 50% per un termini màxim de 36 mesos. També es pot superar el límit general, sense assolir el 50% del capital social, quan els socis siguin entitats públiques, de participació majoritàriament pública, entitats no lucratives o de l’economia social. Si se superen aquests límits al capital, s’obliga a la societat a recompondre-ho en un termini de 12 mesos (ampliables en dues pròrrogues més de 12 mesos) una ampliació per altres dotze mesos, concedides pel Registre de societats laborals. El termini és de 36 mesos en cas de subrogació legal o convencional de treballadors per part de la societat prorrogables.

 

D’altra banda, es regulen els supòsits de separació i exclusió de socis que no es regulaven fins ara.

 

Contractació de treballadors no socis: s’incrementa al 49% el límit del nombre d’hores/any treballats per treballadors no socis contractats per temps indefinit (abans de la reforma era del 15 al 25% segons la mida de la societat).

 

Simplificació de documentació i tràmits administratius: se simplifica la documentació necessària per a la seva constitució en els supòsits de societats preexistents. Així mateix, s’implanta l’ús dels diferents mitjans electrònics i telemàtics per obtenir la qualificació i inscripció, i s’incorpora la necessitat d’harmonització i col·laboració entre els registres administratius estatals i autonòmics que intervenen en la creació de les societats laborals i el Registre Mercantil.

 

Accions i participacions dels treballadors: en relació amb la participació dels treballadors, la Llei pretén impulsar-la i facilitar-la amb les següents mesures:

 

  • Fixa un procediment comú i redueix els terminis per oferir simultàniament les accions i participacions en tots els possibles interessats.
  • Incrementa les possibilitats que els treballadors amb contracte indefinit adquireixin accions i participacions, i a més facilita que la societat proporcioni assistència financera per a l’adquisició de capital social.
  • Les accions i participacions de qualsevol classe tindran el mateix valor nominal i conferiran els mateixos drets, a l’efecte de garantia i control.
  • S’estableix la possibilitat expressa que la societat laboral adquireixi accions i participacions en autocartera amb el compromís d’alienar-les-hi als treballadors en 3 anys.
  • També se simplifica el sistema d’adquisició preferent en la transmissió d’accions i participacions, es redueixen els terminis i ja no tenen dret d’adquisició preferent els contractats temporals.
  • Respecte de la valoració de les accions i participacions, s’assenyala que en els estatuts socials es puguin acordar els criteris i sistemes de determinació prèvia del valor de les accions i participacions.

 

Fons especial de reserva: en la llei anterior es fixava que calia dotar un 10% del benefici net a un Fons especial de reserva. Ara es limita al fet que s’arribi com a màxim al doble del capital social. A més, aquesta reserva es podrà destinar a l’adquisició d’autocartera per facilitar la seva posterior alienació pels treballadors.

 

Beneficis fiscals: en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) s’estableix una bonificació del 99% de les quotes reportades per l’adquisició de béns i drets provinents de l’empresa de la qual procedeixi la majoria dels socis treballadors de la societat laboral. A més, s’elimina la dotació del 25 per cent per tenir dret als beneficis fiscals.

 

Societat participada pels treballadors: es defineixen per primera vegada i es preveu el seu desenvolupament reglamentari posterior. Es defineixen com les societats que promouen diferents formes de participació dels treballadors en l’empresa i que compten amb treballadors que, posseeixen participació en el capital i en els resultats de la societat i en els drets de vot, participen en la presa de decisions de la societat, i en l’empresa adopta una estratègia que fomenta la incorporació de treballadors a la condició de socis.

 

Règim de Seguretat Social dels socis treballadors: l’enquadrament en la Seguretat Social dels socis treballadors queda fora de la nova llei, per a això es modifica la Llei General de la Seguretat Social mantenint la regulació existent fins ara:

 

  1. a) Enquadrament en el Registre general de la Seguretat Social (RGSS) de tots els socis treballadors de la Societat Laboral, independentment del càrrec que ostentin, sempre que siguin menys de 25 socis treballadors. Si la societat supera els 25 treballadors, els administradors s’enquadren en el RGSS com a assimilats, sense dret a la protecció per desocupació i a la protecció del FOGASA.

 

  1. b) Enquadrament en el RETA, correspon quan la seva participació en la societat juntament amb les dels components de la unitat familiar (fins al 2n grau) amb els quals es convisqui representi almenys el 50% de la societat.

 

La Llei estableix que als socis de les societats laborals els seran aplicables tots els beneficis que, en l’àmbit de l’ocupació i de la Seguretat Social impulsin la realització d’actuacions de promoció, difusió i formació de l’economia social.

 

Adaptació dels estatuts socials

 

A més la Llei estableix l’obligació per a totes les societats preexistents d’adaptar els seus estatuts socials a les disposicions de la nova llei en el termini màxim de dos anys des de la seva entrada en vigor.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu