fbpx

TREBALLADORS CONTRACTATS A TEMPS PARCIAL, HORES EXTRES O COMPLEMENTÀRIES?

TREBALLADORS CONTRACTATS A TEMPS PARCIAL, HORES EXTRES O COMPLEMENTÀRIES?

TREBALLADORS CONTRACTATS A TEMPS PARCIAL, HORES EXTRES O COMPLEMENTÀRIES?

TREBALLADORS CONTRACTATS A TEMPS PARCIAL, HORES EXTRES O COMPLEMENTÀRIES? 1000 586 arluk

La norma general és que els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries, tret que siguin per causa de força major. El que sí que es pot acordar són les anomenades “hores complementàries”. Aquestes hores són les que es realitzen per sobre de les hores estipulades en el contracte, però mai arribant a treballar la jornada completa, i a més aquestes hores han de venir formalitzades per escrit i dependran del previst en el conveni col·lectiu.

Sovint les empreses contracten treballadors per una jornada inferior a la que realitzaran amb la intenció d’emplenar-la amb hores extraordinàries. No obstant això, aquesta pràctica és il·legal. A més ha de saber que amb la nova normativa laboral es prohibeix la realització d’hores extres als treballadors que estiguin contractats a temps parcial, tret que siguin per causa de força major.

 

Atenció. Aquesta força major ha de ser un fet extern a l’empresa, imprevist i inevitable, com poden ser una inundació, que l’edifici s’enfonsi, un incendi, una situació que faci malbé les matèries primeres, etc. En aquest cas les hores extra són obligatòries, tant per als treballadors a temps complet com a temps parcial, i es pagaran o compensaran com la resta d’hores extra, encara que la seva cotització serà inferior al de les hores extra normals.

 

Distingir tots dos conceptes resulta de vegades difícil: hores extraordinàries, hores complementàries, en què es diferencien?

 

Les hores extra solament poden fer-les els treballadors a jornada completa. Els treballadors amb jornades parcials, quan estiguin fent més hores de les estipulades en el seu contracte estaran fent hores complementàries, i mai podran arribar a treballar entre hores ordinàries i complementàries l’equivalent a la jornada completa. En el cas que ho fes, l’empresa estaria actuant fraudulentament, però hauria de pagar aquestes hores al treballador que les va fer.

 

Aquestes hores complementàries es paguen com les hores ordinàries i únicament es poden utilitzar en els contractes a temps parcial, no en cap altre. Mentre que les hores extra es paguen normalment més que les ordinàries o es compensen amb descans, en les hores complementàries no hi ha retribució afegida.

 

Quan es fan hores complementàries s’ha de respectar sempre el descans de 12 hores entre les jornades de treball i els dies de descans.

 

Atenció. La llei reconeix la possibilitat que a través dels convenis col·lectius es reguli específicament tot el relatiu a les hores complementàries, per la qual cosa caldrà consultar en cada cas el conveni aplicable.

 

Hores complementàries

 

Si contracta a algun treballador a temps parcial i no està segur de quant temps el necessitarà, pot solucionar aquesta incertesa formalitzant un pacte d’hores complementàries. Aquestes hores són les que es realitzen per sobre de les hores estipulades en el contracte, però mai arribant a treballar la jornada completa.

 

Atenció. Aquestes hores són aquelles que ja han estat acordades amb el treballador com a addició a les hores ordinàries, i que l’empleat queda obligat a realitzar si, eventualment, l’empresa ho requereix.

 

Regles de les hores complementàries

 

Es consideren hores complementàries les realitzades com a addició a les hores ordinàries pactades en el contracte a temps parcial, conforme a les següents regles:

 

 1. a) L’empresari només podrà exigir la realització d’hores complementàries quan així ho hagués pactat expressament amb el treballador. El pacte sobre hores complementàries es podrà acordar al moment de la signatura del contracte a temps parcial o amb posterioritat a la signatura, però constituirà, en tot cas, un pacte específic respecte al contracte. El pacte es formalitzarà necessàriament per escrit.

 

 1. b) Només es podrà formalitzar un pacte d’hores complementàries en el cas de contractes a temps parcial amb una jornada de treball no inferior a deu hores setmanals en còmput anual.

 

 1. c) El pacte d’hores complementàries haurà de recollir el nombre d’hores complementàries la realització de les quals podrà ser requerida per l’empresari.

 

El nombre d’hores complementàries pactades no podrà excedir del 30 per 100 de les hores ordinàries de treball objecte del contracte. Els convenis col·lectius podran establir un altre percentatge màxim, que, en cap cas, podrà ser inferior al 30 per 100 esmentat ni excedir del 60 per 100 de les hores ordinàries contractades.

 

 1. d) El treballador haurà de conèixer el dia i l’hora de realització de les hores complementàries pactades amb un preavís mínim de tres dies, tret que el conveni estableixi un termini de preavís inferior.

 

 1. e) El pacte d’hores complementàries podrà quedar sense efecte per renúncia del treballador, mitjançant un preavís de quinze dies, una vegada complert un any des de la seva signatura, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 

 • L’atenció de les responsabilitats familiars
 • Per necessitats formatives, sempre que s’acrediti la incompatibilitat horària.
 • Per incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.

 

 1. f) El pacte d’hores complementàries i les condicions de la seva realització estaran subjectes a les regles previstes en les lletres anteriors. En cas d’incompliment d’aquestes regles, la negativa del treballador a la realització de les hores complementàries, malgrat haver estat pactades, no constituirà conducta laboral sancionable.

 

 1. g) Sense perjudici del pacte d’hores complementàries, en els contractes a temps parcial de durada indefinida amb una jornada de treball no inferior a deu hores setmanals en còmput anual, l’empresari podrà, a qualsevol moment, oferir al treballador la realització d’hores complementàries d’acceptació voluntària, el nombre de la qual no podrà superar el 15 per 100, ampliables al 30 per 100 per conveni col·lectiu, de les hores ordinàries objecte del contracte. La negativa del treballador a la realització d’aquestes hores no constituirà conducta laboral sancionable.

 

Aquestes hores complementàries no es computaran a l’efecte dels percentatges d’hores complementàries pactades que s’estableixen en la lletra c).

 

 1. h) La jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.

 

L’empresari haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

 

En cas d’incompliment de les referides obligacions de registre, el contracte es presumirà signat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

 

 1. i) La realització d’hores complementàries haurà de respectar, en tot cas, els límits en matèria de jornada i descansos establerts en la Llei.

 

 1. j) Les hores complementàries efectivament realitzades es retribuiran com a ordinàries, i es computaran a l’efecte de bases de cotització a la Seguretat Social i períodes de carència i bases reguladores de les prestacions. A aquest efecte, el nombre i retribució de les hores complementàries realitzades s’haurà de recollir en el rebut individual de salaris i en els documents de cotització a la Seguretat Social.

 

 

Comunicació al SEPE

 

Els empresaris a més d’estar obligats a comunicar els contractes de treball i les seves còpies bàsiques al SEPE (Servei públic d’ocupació estatal) en un termini de 10 dies, aquesta comunicació també ha d’incloure el pacte d’hores complementàries signat amb els seus empleats a temps parcial.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu