fbpx

SI HA REBUT UNA SUBVENCIÓ… SAP SI TRIBUTA O ESTÀ EXEMPTA EN RENDA? COM HA DE DECLARAR-LA?

SI HA REBUT UNA SUBVENCIÓ... SAP SI TRIBUTA O ESTÀ EXEMPTA EN RENDA? COM HA DE DECLARAR-LA?

SI HA REBUT UNA SUBVENCIÓ… SAP SI TRIBUTA O ESTÀ EXEMPTA EN RENDA? COM HA DE DECLARAR-LA?

SI HA REBUT UNA SUBVENCIÓ… SAP SI TRIBUTA O ESTÀ EXEMPTA EN RENDA? COM HA DE DECLARAR-LA? 660 450 arluk

L’obtenció de subvencions o ajudes pot tenir un tractament diferent en l’IRPF depenent del seu tipus, per la qual cosa per comprovar si s’han de declarar o no, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajuda, que, si està exempta, recollirà aquesta circumstància. Si es desconeix o no es té accés a l’acord de concessió, la millor manera és assessorar-se sobre el règim tributari de l’ajuda rebuda.

Les subvencions són una de les fórmules que té l’Estat d’ajudar a col·lectius desafavorits, prevaler determinades situacions o incentivar determinades activitats. En rebre una subvenció és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals, ja que aquests ingressos també tributen en l’IRPF, encara que com i quant depèn del tipus de subvenció.

 

El primer que ha de saber és que existeixen diferents tipus de subvencions a l’efecte de l’IRPF depenent de com es qualifiqui l’ingrés. D’aquesta forma podem parlar de subvencions que es consideren rendiments del treball, rendiment d’activitats econòmiques i guany o pèrdua patrimonial.

 

Atenció. La normativa de l’IRPF també estableix l’exempció de determinades subvencions i ajudes públiques.

 

Subvencions que són guany patrimonial

 

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l’IRPF. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons la destinació de la subvenció o ajuda.

 

Si estan relacionades amb una activitat econòmica, hauran de tributar com a tal, però en cas contrari formaran part dels guanys i pèrdues patrimonials.

 

Entre les subvencions o ajudes més freqüents, destaquen:

 

 • Subvencions per adquisició o rehabilitació d’habitatge.
 • Les del Programa d’incentius al vehicle eficient (Pla PIVE).
 • Ajudes del Pla Renove.
 • Ajudes públiques per al pagament de l’IBI
 • Ajudes per a la instal·lació de rampes i ascensors.
 • Ajudes per compensar despeses escolars.
 • Ajudes per compensar determinades despeses relacionades amb la protecció de la salut.

 

Els guanys patrimonials formen part de les rendes de l’estalvi i tributen segons els seus propis tipus.

 

Hi ha subvencions que es consideren rendiments del treball?

 

Sí. Entre altres subvencions públiques podem destacar les següents:

 

 • Ajudes públiques per a l’adquisició de material escolar, inclosos llibres de text i material didàctic i informàtic complementari.
 • Ajudes públiques per a menjador escolar.
 • Ajudes per a transport escolar.
 • Xecs guarderia que ofereixen diverses comunitats.
 • Ajudes d’integració i emergència social, destinades a sufragar despeses d’aliments, llum i aigua.
 • Ajudes públiques per a assistència en domicili, encara que en aquest cas la prestació estarà exempta sempre que s’hagi reconegut per l’Administració competent la situació de dependència i l’ajuda efectivament ha estat concedida a través de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Ajudes públiques per a dones que sofreixen violència de gènere i que es troben en una situació de dependència econòmica de l’agressor.
 • Ajudes econòmiques del pla PREPARA

 

Tots aquests ingressos s’integraran juntament amb el salari a l’efecte de l’IRPF i formaran part de la base imposable general, per la qual cosa tributaran segons el que es disposa en les taules de l’IRPF.

 

Subvencions que són rendiments d’activitats econòmiques

 

L’IRPF entén com a activitat econòmica qualsevol activitat professional que no formi part de les rendes del treball, incloses col·laboracions. Hisenda compta com a rendiment d’activitat econòmica les subvencions públiques que s’enquadrin dins de les següents modalitats:

 

 • Subvencions corrents que substitueixin ingressos ordinaris de l’exercici. Aquest tipus de rendes es consideraran un ingrés de l’activitat, com si s’hagués produït una venda, per exemple.

 

 • Subvencions que financen la compra d’elements patrimonials que estiguin lligats a l’activitat. En aquest cas s’imputaran com a ingrés de l’activitat en la mateixa proporció que l’amortització dels béns de l’immobilitzat finançats amb la subvenció. Per exemple, si s’ha beneficiat del Pla PIVE com a empresari, aquests diners es consideraran com a major ingrés en el rendiment de l’activitat.

 

Aquestes subvencions s’integraran juntament amb la resta d’elements de l’activitat i després amb la base imposable que tributa al tipus general.

 

Comprovació

 

Cadascuna d’aquestes subvencions o ajudes pot tenir un tractament diferent en l’IRPF, per la qual cosa per comprovar si s’han de declarar o no, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajuda, que, si està exempta, recollirà aquesta circumstància.

 

Si es desconeix o no es té accés a l’acord de concessió, pot consultar-nos el règim tributari de l’ajuda rebuda.

 

A tall d’exemple, les ajudes del Pla PIVE estan subjectes a l’impost, i s’ha d’incloure l’import de l’ajuda pública rebut en l’apartat Guanys Patrimonials de l’esborrany o declaració. Passa el mateix amb les subvencions per a adquisició d’habitatge.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu