fbpx

S’ha elevat el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en ajornaments/fraccionaments de deutes amb Hisenda

S'ha elevat el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en ajornaments/fraccionaments de deutes amb Hisenda

S’ha elevat el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en ajornaments/fraccionaments de deutes amb Hisenda

S’ha elevat el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en ajornaments/fraccionaments de deutes amb Hisenda 600 361 arluk

L’informem que d’acord amb l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre (BOE 20-10-2015), des del dia 21 d’octubre, no s’exigiran garanties per a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes gestionats per l’AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública estatal quan el seu import conjunt no excedeixi de 30.000 euros (abans era de 18.000 euros) i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor al moment de la presentació de la sol·licitud.

 

Atenció. L’anterior límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que estava fixat en 18.000 euros, es continuarà regint per a les sol·licituds en tramitació per l’establert en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti. 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu