fbpx

SAP SI LA SEVA EMPRESA TÉ LA CONSIDERACIÓ DE “SOCIETAT PATRIMONIAL”? TINGUI EN COMPTE ELS CANVIS AMB LA REFORMA FISCAL 2015 I REVISI LES SEVES ESTRUCTURES LEGALS

SAP SI LA SEVA EMPRESA TÉ LA CONSIDERACIÓ DE “SOCIETAT PATRIMONIAL”? TINGUI EN COMPTE ELS CANVIS AMB LA REFORMA FISCAL 2015 I REVISI LES SEVES ESTRUCTURES LEGALS

SAP SI LA SEVA EMPRESA TÉ LA CONSIDERACIÓ DE “SOCIETAT PATRIMONIAL”? TINGUI EN COMPTE ELS CANVIS AMB LA REFORMA FISCAL 2015 I REVISI LES SEVES ESTRUCTURES LEGALS

SAP SI LA SEVA EMPRESA TÉ LA CONSIDERACIÓ DE “SOCIETAT PATRIMONIAL”? TINGUI EN COMPTE ELS CANVIS AMB LA REFORMA FISCAL 2015 I REVISI LES SEVES ESTRUCTURES LEGALS 800 500 arluk

Des del 2015, amb la reforma fiscal, el nou règim “d’entitats patrimonials” limita alguns dels incentius que poden aplicar les societats amb aquesta qualificació en el seu impost sobre societats. Les societats que de forma col·loquial havíem conegut com a patrimonials ara ja existeixen en el nostre ordenament jurídic i es defineixen en la nova Llei de l’impost sobre societats com aquelles societats en les quals més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o per elements no afectes a una activitat econòmica.

Els volem informar que amb la nova Llei de l’impost sobre societats, des del 2015, una de les novetats importants que ha de tenir en compte és el nou règim “d’entitats patrimonials”, que limita alguns dels incentius que poden aplicar les societats amb aquesta qualificació en el seu impost sobre societats.

 

 A què anomenem societat patrimonial?

 

El concepte de societat patrimonial s’utilitza avui dia de manera àmplia per referir-se a les entitats que es dediquen exclusivament a la gestió de béns, és a dir, que no realitzen una activitat econòmica en si. Són molts els contribuents que decideixen administrar el seu patrimoni d’aquesta manera, especialment quan té un valor elevat.

 

No obstant això, cal aclarir que una societat patrimonial no existeix de forma diferenciada des del punt de vista mercantil, sinó que és una societat de capital constituïda de forma usual en la qual es compleixen les condicions anteriors. Per tant, el concepte de societat patrimonial és purament fiscal, no és civil, ni mercantil, la qual cosa significa que no es pot constituir una societat patrimonial davant un notari.

 

La societat patrimonial és la fórmula jurídica que, en determinades ocasions, es tria per segregar alguns actius, i d’aquesta manera separen jurídicament la titularitat d’aquells negocis que exploten altres activitats comercials i que operen en una altra societat.

 

Definició fiscal

 

La regulació normativa del nou impost sobre societats per la reforma fiscal que va entrar en vigor en 2015, inclou dins del fet imposable dos nous conceptes, que hem de conèixer i considerar: la definició del concepte d’activitat econòmica i el concepte d’entitat patrimonial.

 

L’aplicació d’aquests preceptes pot tenir conseqüències fiscals, (no positives), en el propi impost sobre societats, i en l’aplicació de bonificacions o exempcions relacionades amb altres impostos presents o futurs (impost sobre el patrimoni, impost sobre successions).

 

Segons la Llei de l’impost sobre societats, la seva empresa tindrà la consideració de patrimonial si més de la meitat de l’actiu està constituït per valors, o no està afecte a una activitat econòmica. En general, això succeirà si la major part de l’actiu de la seva empresa està compost per accions o participacions, o bé per immobles en lloguer o que no s’estiguin destinant a cap activitat (és a dir, que l’activitat principal consisteixi en la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari).

 

Atenció. Quant a les societats tenidores d’immobles que es dediquen a l’arrendament, no seran considerades patrimonials si existeix activitat econòmica i es presumeix l’existència d’activitat econòmica si la societat ocupa, almenys, una persona amb contracte laboral a jornada completa. Fins ara a aquest requisit se li afegia l’existència d’un local exclusivament dedicat a l’activitat. No obstant això cal anar amb compte, ja que la jurisprudència ha matisat que l’existència d’un empleat amb contracte a jornada completa és condició necessària però no suficient, i sobre la base d’això, la inspecció intenta provar que en realitat l’empleat exerceix altres funcions diferents i per tant, no compleix els requisits de jornada completa.

 

Perquè una societat holding no sigui considerada com una societat patrimonial, més de la meitat dels valors que formin part del seu actiu han d’atorgar més d’un 5% del capital d’aquestes filials i a més s’han de posseir durant més d’un any. A més les societats filials no poden ser societats patrimonials i la societat holding ha de posseir una organització de mitjans materials i personals que li permeti dirigir i gestionar la participació. L’última condició, almenys en aquelles societats que manquen d’estructura, s’ha de provar que l’administrador de la societat holding o els seus directius, si existeixen, gestionen de forma efectiva les participacions.

 

L’actiu a tenir en compte per determinar si la seva empresa és patrimonial

 

La determinació del valor de l’actiu es realitzarà a partir de la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici de l’entitat o, dels balanços consolidats (en cas de grup d’empreses), si l’entitat fos dominant d’un grup, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats.

 

Atenció. El Reglament de l’impost estableix que per determinar si una entitat té o no la condició de patrimonial en períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 es tindrà en compte la suma agregada dels balanços anuals dels períodes impositius corresponents al temps de tinença de la participació, amb el límit dels iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2009, excepte prova en contrari.

 

Concretant més, s’han de seguir aquestes pautes que s’indiquen a continuació:

 

 • S’han de valorar en conseqüència el valor dels seus actius, i segmentar els actius per afectes a activitat econòmica i  no afectes a activitats econòmiques.

 

 • La valoració es realitzarà basant-se en la comptabilitat de la societat, sempre que respecti els criteris del Pla General Comptable i representi la imatge fidel. 

 

 • Com hem comentat, es prendrà com a referència la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici de l’entitat.

 

 • No es consideraran els diners o drets de crèdit procedents de la transmissió d’elements patrimonials, afectes a activitats econòmiques, realitzades en el període impositiu o en els dos anteriors, o els valors que no tenen aquesta consideració a l’efecte de la qualificació d’entitat patrimonial.

 

 • No es computen com a valors:

 

 1. a) Els posseïts per donar compliment a obligacions legals o reglamentàries. (Afecta determinats sectors d’activitat en què la seva normativa pròpia obliga a invertir part del seu actiu en valors: companyies d’assegurances, institucions d’inversió col·lectiva).
 2. b) Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d’activitats econòmiques (lletres, pagarés, etc. rebuts en el desenvolupament de l’activitat empresarial).
 3. c) Els posseïts per societats de valors com a conseqüència del desenvolupament de la seva activitat.
 4. d) Els que atorguin almenys el 5% del capital d’una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d’un any amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es disposi de l’oportuna organització de mitjans materials i humans, i l’entitat participada no sigui entitat patrimonial. En cas de grup de societats, aquesta condició es determina a escala del grup.

 

Fins al 31 de desembre de 2014 Totes les referències al concepte d’elements afectes a l’activitat es remetien a la Llei de l’impost sobre el patrimoni i s’establia que no es computaven com a valors ni com a elements no afectes a activitats econòmiques aquells elements el preu d’adquisició dels quals no superés l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que aquests beneficis provinguessin de la realització d’activitats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el propi any com en els últims 10 anys anteriors.

 

A partir del 2015, s’han endurit considerablement les condicions dels elements que no es computen reduint-los només a diners o drets de crèdit, així com les del límit temporal, reduint-lo a dos anys. Molts elements de l’actiu passaran a computar-se com a elements no afectes a cap activitat econòmica i la conseqüència serà que moltes societats que no eren patrimonials d’acord amb els criteris del 2014, passaran a ser patrimonials en el 2015 de forma sobrevinguda.

 

Diferències

2014 (abans reforma)

2015 (amb la reforma fiscal)

Què no es computa

Qualsevol element

Diners o drets de crèdit

Procedència

Beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat que provinguin de la realització d’activitats econòmiques

Transmissió d’elements patrimonials afectes a activitats econòmiques o de valors computable

Límit temporal

10 anys

2 anys

 

Restriccions en l’impost sobre societats per a les societats patrimonials

 

En l’àmbit de l’impost sobre societats, ser una societat patrimonial impossibilita la possibilitat d’aplicar cap tipus d’incentiu fiscal i, especialment, els propis de les entitats de reduïda dimensió. I en l’àmbit dels socis, els impossibilita l’aplicació de l’exempció en l’impost sobre el patrimoni i, com a conseqüència d’això, tampoc la bonificació del 95% prevista en l’impost sobre successions i donacions en ocasió de la seva transmissió. La qual cosa ens porta al fet que cal tenir molt present aquestes limitacions per a una correcta planificació fiscal, d’una banda, i per una altra, per evitar sorpreses.

 

Tenint en compte el comentat anteriorment, considerem important que revisin la composició de l’actiu de la seva empresa o societat a fi de valorar la seva possible qualificació com a societats patrimonials, atès que aquesta qualificació comporta de forma immediata l’aplicació de diverses restriccions, limitant alguns dels incentius que poden aplicar les societats amb aquesta qualificació en el seu impost sobre societats. Entre d’altres:

 

 • En cas de venda de participacions en aquestes societats, els socis no poden gaudir plenament de l’exempció per doble imposició aplicable en aquests casos.

 

 • Impossibilitat de compensació de bases imposables negatives en cas de canvi accionarial.

 

 • Impossibilitat d’aplicar el tipus de gravamen reduït del 15 per cent per a entitats de nova creació.

 

 • Atenció. Si s’han constituït recentment (a partir de 2013), no poden gaudir del tipus reduït del 15% aplicable en aquests casos durant els dos primers exercicis amb beneficis.

 

 • Impossibilitat d’aplicar els incentius del règim d’entitats de reduïda dimensió (tipus reduït, amortització accelerada, etc.).

 

 • Impossibilitat d’aplicar el règim de les entitats de tinença de valors estrangers.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu