fbpx

SAP QUE ELS PROMOTORS PODEN SOL·LICITAR A L’AJUNTAMENT UNA BONIFICACIÓ DE L’IBI DELS SOLARS DESTINATS A LA CONSTRUCCIÓ? L’AJUDEM A SOL·LICITAR-LA…

SAP QUE ELS PROMOTORS PODEN SOL·LICITAR A L'AJUNTAMENT UNA BONIFICACIÓ DE L'IBI DELS SOLARS DESTINATS A LA CONSTRUCCIÓ? L'AJUDEM A SOL·LICITAR-LA…

SAP QUE ELS PROMOTORS PODEN SOL·LICITAR A L’AJUNTAMENT UNA BONIFICACIÓ DE L’IBI DELS SOLARS DESTINATS A LA CONSTRUCCIÓ? L’AJUDEM A SOL·LICITAR-LA…

SAP QUE ELS PROMOTORS PODEN SOL·LICITAR A L’AJUNTAMENT UNA BONIFICACIÓ DE L’IBI DELS SOLARS DESTINATS A LA CONSTRUCCIÓ? L’AJUDEM A SOL·LICITAR-LA… 290 174 arluk

D’acord amb la Llei d’hisendes locals, tindran dret a una bonificació d’entre el 50% i el 90% en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI), sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

Li recordem que d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que les bonificacions de l’impost sobre béns immobles (IBI) es classifiquen en dos tipus: obligatòries i potestatives.

 

Les primeres, com bé indica el seu nom, són aplicables obligatòriament per tots els ajuntaments, mentre que les potestatives, són aquelles en la qual cada ajuntament mitjançant una ordenança fiscal fixarà els aspectes substantius i formals d’aplicació, tot això dins dels límits marcats per la Llei d’hisendes locals.

 

Bonificacions obligatòries: terrenys

 

Entre aquestes obligacions obligatòries, la Llei estableix que:

 

Tindran dret a una bonificació d’entre el 50% i el 90% en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI), sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

 

Per tant, si vostè és promotor immobiliari i d’aquí poc ha de realitzar una promoció, recordi que els terrenys sobre els quals la realitzi tenen una bonificació de l’IBI d’entre el 50% i el 90%.

 

Atenció. A falta d’acord municipal (que l’ajuntament no hagi regulat aquesta bonificació), s’aplicarà als referits immobles la bonificació màxima del 90%.

 

 

Cal sol·licitar aquesta bonificació? En quin termini?

 

Per gaudir d’aquesta bonificació és imprescindible sol·licitar-la a l’ajuntament abans de l’inici de les obres.

 

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins al posterior a la seva terminació, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

 

Altres bonificacions obligatòries

 

  • Habitatge amb protecció oficial (HPO): tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’IBI, durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges protegits i els que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la respectiva comunitat autònoma. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de durada d’aquella i assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.

 

Atenció. Els ajuntaments podran establir una bonificació de fins al 50% en la quota íntegra de l’impost, aplicable als citats immobles una vegada transcorregut el termini previst en el punt anterior. L’ordenança fiscal determinarà la durada i la quantia anual d’aquesta bonificació.

 

  • Cooperatives agràries: tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra i, si escau, del recàrrec de l’impost al fet que es refereix l’article 153 de la Llei d’hisendes locals, els béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei sobre règim fiscal de les cooperatives.

 

Finalment, cal tenir en compte que la Llei estableix uns marges per a aquestes bonificacions obligatòries i seran les ordenances fiscals de cada ajuntament, les encarregades d’especificar els aspectes substantius i formals de cadascuna d’elles, així com les condicions de compatibilitat amb altres beneficis fiscals.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu