fbpx

RESUM DE LES OBLIGACIONS FORMALS DELS AUTÒNOMS I SOCIETATS QUE EXERCEIXEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA 2016

RESUM DE LES OBLIGACIONS FORMALS DELS AUTÒNOMS I SOCIETATS QUE EXERCEIXEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA 2016

RESUM DE LES OBLIGACIONS FORMALS DELS AUTÒNOMS I SOCIETATS QUE EXERCEIXEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA 2016

RESUM DE LES OBLIGACIONS FORMALS DELS AUTÒNOMS I SOCIETATS QUE EXERCEIXEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA 2016 3000 2057 arluk

Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d’obligacions fiscals de caràcter estatal. Algunes s’han de complir abans de l’inici i d’altres s’han de complir durant el seu desenvolupament. Aquestes activitats econòmiques es poden realitzar per persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns). Les entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l’activitat realitzada, sense perjudici de l’atribució de rendiments que es realitzi als seus socis, hereus, comuners o partícips. Els que portin la comptabilitat d’acord al codi de comerç, no estaran obligats a portar els llibres registre de l’IRPF, però sí els llibres registre a l’efecte de l’IVA.

 

Li recordem que iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d’obligacions socials de caràcter estatal. Algunes s’han de complir abans de l’inici i d’altres s’han de complir durant el seu desenvolupament.

 

Aquestes activitats econòmiques es poden realitzar per persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns).

 

Amb caràcter general, abans d’iniciar una activitat econòmica s’ha de presentar la declaració censal, models 036 o 037.

 

El model 840 de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) el presentaran solament els que no estiguin exempts del pagament de l’impost, i abans de transcórrer 1 mes des de l’inici de l’activitat. Iniciada l’activitat, els ingressos percebuts per autònoms i entitats sense personalitat jurídica, tributen per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF – pagaments a compte i declaració anual).

 

Les societats mercantils tributen per l’impost sobre societats (IS – pagaments a compte i declaració anual). A més, s’han de complir les obligacions relatives a l’impost sobre el valor afegit (IVA), declaracions informatives (operacions amb tercers – model 347, declaració anual de retencions i ingressos a compte – model 190, etc.) i les obligacions formals que corresponguin, en funció de les activitats desenvolupades.

 

Les societats civils, tant si tenen personalitat jurídica com si no, en els períodes impositius iniciats l’any 2015, estan en règim d’atribució de rendes. Ara bé, per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, aquelles que tinguin personalitat jurídica i, a més, el seu objecte sigui mercantil, passen a tributar per l’impost sobre societats (IS) i, per tant, deixen de tributar en atribució de rendes. Les entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l’activitat realitzada, sense perjudici de l’atribució de rendiments que es realitzi als seus socis, hereus, comuners o partícips. Els que portin la comptabilitat d’acord al codi de comerç, no estaran obligats a portar els llibres registre de l’IRPF, però sí els llibres registre a l’efecte de l’IVA.

 

A continuació li adjuntem un esquema de les obligacions formals en IRPF, IVA i comptabilitat d’empresaris, professionals, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, que li serà d’utilitat.

 

 

 

 

 

 

Resum d’obligacions formals en persones físiques

 

EMPRESARIS

PROFESSIONALS

OBLIGACIONS COMPTABLES:

Estimació directa normal

Estimació directa simplificada

Estimació objectiva (mòduls)

Estimació directa normal i simplificada

Comptabilitat ajustada al codi de comerç i al Pla General de Comptabilitat

X

En activitats mercantils

X

En activitats mercantils

OPCIONAL (Si opta, no és necessari portar llibres registre)

X

En activitats mercantils OPCIONAL (Si opta, no és necessari portar llibres registre)

X

OPCIONAL (Si opta, no és necessari portar llibres registre)

LLIBRES REGISTRE IRPF:

Estimació directa normal

Estimació directa simplificada

Estimació objectiva (mòduls)

Estimació directa normal

Llibre registre de vendes i ingressos

X

X

X

(si el rendiment net es calcula per volum d’operacions)

 

Llibre registre d’ingressos

 

 

 

X

Llibre registre de compres i despeses

X

 

 

 

Llibre registre de despeses

 

 

 

X

Llibre registre de béns d’inversió

X

X

X

(si es practiquen amortitzacions)

X

Llibre registre de provisions de fons i bestretes

 

 

 

X

LLIBRES REGISTRE IVA:

Règim general

Règim simplificat

Recàrrec d’equivalència

Règim especial agricultura, ramaderia i pesca

Règim general

Llibre registre de factures expedides

X

 

 

 

X

Llibre registre de factures rebudes

X

X

X

(per activitats en altres règims)

X

(per activitats en règim simplificat o recàrrec d’equivalència)

X

Llibre registre de béns d’inversió

X

 

 

 

X

Determinades operacions intracomunitàries

X

 

 

 

X

Llibre registre d’operacions en el Règim especial agricultura, ramaderia i pesca

 

 

 

X

 

 

Resum d’obligacions formals en entitats

 

PERSONES JURÍDIQUES I ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

OBLIGACIONS COMPTABLES:

Comptabilitat ajustada al codi de comerç i al Pla General de Comptabilitat

X

En activitats mercantils

LLIBRES COMPTABLES I SOCIETARIS:

Llibre d’inventaris i comptes anuals

X

Llibre diari

X

Llibre d’actes

X

Llibre d’accions nominatives

(societats anònimes i comanditàries per accions)

X

Llibre registre de socis (societats limitades)

X

LLIBRES REGISTRE IVA:

Llibre registre de factures emeses

X

Llibre registre de factures rebudes

X

Llibre registre de béns d’inversió

X

Determinades operacions intracomunitàries

X

 

Font: AEAT

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu