fbpx

RECORDI QUE POT SOL·LICITAR UN PLA ESPECIAL D’AMORTITZACIÓ ABANS QUE ACABI L’ANY

RECORDI QUE POT SOL·LICITAR UN PLA ESPECIAL D’AMORTITZACIÓ ABANS QUE ACABI L’ANY

RECORDI QUE POT SOL·LICITAR UN PLA ESPECIAL D’AMORTITZACIÓ ABANS QUE ACABI L’ANY

RECORDI QUE POT SOL·LICITAR UN PLA ESPECIAL D’AMORTITZACIÓ ABANS QUE ACABI L’ANY 728 546 arluk

Si considera que la nova taula d’amortització aplicable amb la reforma fiscal de l’Impost de Societats 2015 el perjudica (ja que els seus actius es deprecien a un ritme més elevat i pot justificar-ho), plantegi’s sol·licitar l’aplicació d’un pla especial d’amortització abans de final d’any i amortitzi el que realment li correspon.

 

L’informem que si vostè té una societat i considera que la depreciació efectiva d’algun dels elements del seu immobilitzat material, intangible i d’inversions immobiliàries no es correspon amb l’amortització que pogués resultar de l’aplicació dels mètodes d’amortització de la nova Llei de l’Impost de Societats, Hisenda li ofereix la possibilitat de computar com a amortització l’import d’aquesta depreciació. Per a això, haurà de formular-se un pla d’amortització que haurà de ser acceptat per Hisenda.

Per tant, si considera que la nova taula d’amortització aplicable amb la reforma fiscal de l’Impost de Societats 2015 el perjudica (ja que els seus actius es deprecien a un ritme més elevat i pot justificar-ho), plantegi’s sol·licitar l’aplicació d’un pla especial d’amortització abans de final d’any i amortitzi el que realment li correspon.

 

La sol·licitud haurà de contenir les dades següents:

 

  • a) Descripció dels elements patrimonials objecte del pla especial d’amortització, indicant l’activitat a la qual es trobin adscrits i la seva ubicació.

 

  • b) Mètode d’amortització que es proposa, indicant la distribució temporal de les amortitzacions que se’n deriven.

 

  • c) Justificació del mètode d’amortització proposat.

 

  • d) Preu d’adquisició o cost de producció dels elements patrimonials.

 

  • e) Data d’inici de l’amortització dels elements patrimonials.

 

En el cas d’elements patrimonials en construcció, s’indicarà la data prevista en què n’hagi de començar l’amortització.

 

La sol·licitud es presentarà dins del període de construcció o d’amortització dels elements patrimonials.

 

Canvis en les amortitzacions 2015: Impost de Societats

 

Com ja els hem anat informant, amb efectes des de l’01-01-2015 i d’acord amb la nova regulació de l’Impost de Societats, entre altres novetats, s’ha de tenir en compte que se simplifica la taula d’amortització passant de 646 elements a 34 i s’estableix amb caràcter general llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor, de fins a 300 euros de valor unitari, amb un màxim de 25.000 euros anuals. Desapareixerà la norma anàloga que existeix en l’actualitat, per a pimes, amb valor unitari de 601 euros i màxim anual de 12.020 euros. Per als elements amb coeficient d’amortització diferent al que estaven aplicant, en el període impositiu iniciat a partir de l’01-01-2015 i següents s’aplicarà l’amortització resultant de dividir el net fiscal existent a l’inici d’aquest període entre els anys de vida útil que li resti a l’element segons les noves taules. Quan una entitat estés aplicant un mètode diferent al lineal, i per la nova taula correspongui un termini diferent d’amortització, podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil a partir del primer període que s’iniciï a partir de l’01-01-2015 o seguir amb l’amortització segons el mètode triat.

 

Si té dubtes, li recomanem que es deixi Assessorar pel nostre departament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu