fbpx

PUBLICATS AL BOE EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES PEL 2018

PUBLICATS AL BOE EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES PEL 2018

PUBLICATS AL BOE EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES PEL 2018

PUBLICATS AL BOE EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES PEL 2018 231 218 arluk

El 30 de desembre del 2017 ha estat publicat al BOE el Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI)  pel 2018, establert en 735,90 €/mes i 24,53 €/dia, la qual cosa suposa un increment del 4% respecte del vigent el 2017. També s’ha publicat el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018 que, entre altres aspectes, estableix amb caràcter general un increment del 0,25% en les pensions i altres prestacions públiques.

 

Al BOE del dia 30 de desembre del 2017, s’ha publicat el Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) pel 2018.

 

Amb aquesta norma s’estableixen les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de gener del 2018, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de la llar.

 

Les noves quanties representen un increment del 4% respecte de les vigents entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017.

 

El SMI per qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. En còmput anual, el SMI queda establert en 10.302,6 euros.

 

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.

 

El reial decret també regula el SMI per als treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, que queda fixat en 34,85 euros per jornada. Així mateix, per als empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern, el SMI serà de 5,76 euros per hora efectiva treballada.

 

Amb independència de les regles d’afectació de les noves quanties del SMI als convenis col·lectius que l’utilitzin com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials, el reial decret preveu que els nous imports del SMI no resultin d’aplicació: 

 

  1. a) A les normes vigents a 31 de desembre del 2017 que utilitzin el SMI com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contrari.

 

  1. b) A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents en la data assenyalada que utilitzin el SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l’aplicació dels nous imports del SMI.

 

Finalment, es preveu increments del 5% i del 10% per als anys 2019 i 2020, respectivament, encara que la materialització de l’acordat pel Govern i els interlocutors socials se subjecta al fet que l’economia registri un creixement del PIB real del 2,5% o superior i un increment de l’afiliació mitjana a la Seguretat Social superior a les 450.000 persones, tot això en termes interanuals. D’aquesta manera, en cas de complir-se aquests requisits, el 2019 el salari mínim interprofessional quedaria fixat en 772,80 €/mes i 25,76 €/dia, mentre que el 2020 l’import seria de 850,08 €/mes i 28,34 €/dia.

 

Revaloració de les pensions i prestacions públiques pel 2018

 

També, al BOE del dia 30 de desembre del 2017 s’ha publicat el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018.

 

La revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social s’estableix de forma lineal aplicant un 0,25% a les quanties de les pensions en l’exercici anterior, que són objecte d’actualització, percentatge que, d’igual forma, s’aplica a determinats paràmetres que es tenen en compte en l’actualització de les pensions, com són, entre d’altres, l’import de la quantia màxima de percepció de pensió pública (que se situa en la quantitat de 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 euros/any), així com dels complements necessaris per aconseguir les quanties de les pensions mínimes de la Seguretat Social (per contra, no s’actualitzen els límits d’ingressos que limiten l’accés a aquests complements).

 

El percentatge del 0,25%, aplicat sobre les quanties a percebre a 31 de desembre del 2017, també s’estén a les pensions del règim de classes passives de l’Estat, així com als complements econòmics, per aconseguir en aquest règim els imports de les pensions mínimes (però no els límits d’ingressos que condicionen l’accés a aquests complements).

 

A més de l’actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i del règim de classes passives de l’Estat, es regula l’actualització pel 2018 d’altres prestacions socials públiques (encara que algunes no són objecte de revaloració) com són: 

 

  1. a) Els imports d’algunes prestacions familiars, sense que resultin actualitzats els límits d’ingressos que possibiliten l’accés a les prestacions.

 

  1. b) Els subsidis econòmics de garantia d’ingressos mínims, per ajuda de tercera persona i de mobilitat i compensació per despeses de transport, regulats en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (els dos primers no són objecte d’actualització).

 

  1. c) Les pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol (prestació que manté la quantia de 2017).

 

  1. d) L’import de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març, sobre reconeixement d’una prestació econòmica als espanyols d’origen desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu