fbpx

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016 212 186 arluk

L’informem que s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2016.

 

Ja s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2016. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2016.

 

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

 

Aquest calendari s’ha confeccionat al desembre de 2015, amb projectes normatius en tramitació.

 

NOVETATS

 

 • A partir dels períodes impositius iniciats l’1 de gener de 2016 es pot utilitzar el sistema Cl@ve PIN per presentar els models 030, 140, 308, 309, 341, 568 i 576. A partir de l’1 de febrer de 2016, la presentació del model 309 es podrà realitzar amb certificat electrònic o Cl@ve PIN, mitjançant predeclaració. Així mateix, no es podran presentar en paper els models 308, 341 i 568 que seran substituïts per predeclaració.
 • El 6 d’abril de 2016 s’inicia el termini de presentació, exclusivament per Internet, de la declaració de renda i patrimoni 2015.
 • S’aprova el model 113, “Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d’informació tributària”, la presentació de la qual serà obligatòria amb certificat electrònic.
 • S’aprova el model 151, “Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol”. Coexistiran per a la renda 2015, el model 151 pels qui autoliquidin l’impost amb la normativa vigent des de l’1 de gener de 2015 i el model 150 pels qui hagin optat per aplicar la normativa vigent a 31 de desembre de 2014 fins a la finalització del règim.
 • El termini de presentació del model 170 s’anticipa del mes de març a febrer.
 • S’aprova el model 280, “Declaració informativa anual de Plans d’estalvi a llarg termini”, a presentar per entitats asseguradores o de crèdit que els comercialitzin.
 • S’aprova el model 282, “Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d’estat, derivades de l’aplicació del Dret de la Unió Europea”. Es presentarà en el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents.
 • S’aprova el model de “Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió en habitatge habitual. Impost sobre la renda de no residents” a presentar en els tres mesos següents a la data de l’adquisició de l’habitatge habitual.
 • S’aprova el model de “Sol·licitud d’aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en altres estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d’informació tributària”, a presentar en quatre anys comptats a partir del 2 de maig de l’any natural següent corresponent al període impositiu respecte del qual se sol·licita l’aplicació del règim opcional o comptats a partir de la fi del termini de presentació de les seves declaracions per l’impost sobre la renda de no residents per als contribuents que hagin obtingut rendes mitjançant establiment permanent.

 

RECORDI:

 

 • Per a tots els contribuents és obligatòria la presentació per Internet dels models de declaració, a excepció de les següents declaracions que es poden presentar en paper i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic: 05, 06, 030, 036, 037, 100, 140, 146 i 150.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o nombre de referència, per presentar si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.
 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals, sense perjudici de la possibilitat de presentar les declaracions informatives en suport llegible directament per ordinador (DVD) per a més de 10 milions de registres.
 • La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (per a més de 10 milions de registres).
 • Les administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.
 • Els principals models i terminis generals de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són:

 

  • Models 100, 151 i 714: fins a 25 de juny.
  • Model 102: fins a 30 de juny.
  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 i 216 (obligació trimestral): 1 a 15 d’abril, juliol, octubre i gener.
  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 i 430 (obligació mensual): 1 a 15 de cada mes, excepte el mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.
  • Models 130, 131 i 303: 1 a 15 d’abril, juliol i octubre i 1 a 25 de gener.
  • Model 136: 1 a 15 d’abril, juliol, octubre i gener.
  • Models 200, 206 i 220: 1 a 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural).
  • Models 202 i 222: 1 a 15 d’abril, octubre i desembre.
  • Model 210: 1 a 15 d’abril, juliol, octubre i gener (excepte guanys derivats de transmissions d’immobles). Per a rendes imputades d’immobles urbans de l’1 de gener a 23 de desembre.
  • Model 213: 1 a 25 de gener.
  • Models 303 i 353 (obligació mensual): 1 a 15 de cada mes i gener fins al 25.
  • Models 410 i 411: 1 a 26 de juliol.
  • Model 560: 1 a 15 del mes següent de la finalització del trimestre (obligació trimestral) o el mes (obligació mensual). 1 a 15 d’abril de l’any següent (obligació anual).
  • Models 561, 562 i 563: 1 a 15 del segon mes següent de la finalització del trimestre (obligació trimestral) i 1 a 15 del tercer mes següent de la finalització del mes (obligació mensual).
  • Models 564, 566 i 581: 1 a 15 del mes següent al de la finalització del mes.
  • Model 583: 1 a 15 de maig, setembre, novembre i febrer de l’any següent (pagaments fraccionats) i 1 a 25 de novembre (autoliquidació anual).
  • Model 587: 1 a 15 de maig, setembre i gener de l’any següent (autoliquidacions quadrimestrals).
  • Model 588: 1 a 25 de novembre.
  • Models 595 i 582: 1 a 15 del mes següent al de la finalització del trimestre.

 

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 

 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € el 2015 (grans empreses), per a subjectes passius de l’IVA inscrits en el registre de devolució mensual (REDEME), els que tributin en règim especial del grup d’entitats i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

 

A continuació pot consultar el calendari fiscal pel 2016.

Descarregui l’arxiu relacionat:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2016_HTML/Calendario_del_contribuyente_2016_HTML.shtml

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu