fbpx

Pròximament complirà 65 anys i té intenció de vendre o donar unes accions, un immoble o algun altre element patrimonial? Esperi a complir aquesta edat, sortirà beneficiat en l’IRPF

Pròximament complirà 65 anys i té intenció de vendre o donar unes accions, un immoble o algun altre element patrimonial? Esperi a complir aquesta edat, sortirà beneficiat en l'IRPF

Pròximament complirà 65 anys i té intenció de vendre o donar unes accions, un immoble o algun altre element patrimonial? Esperi a complir aquesta edat, sortirà beneficiat en l’IRPF

Pròximament complirà 65 anys i té intenció de vendre o donar unes accions, un immoble o algun altre element patrimonial? Esperi a complir aquesta edat, sortirà beneficiat en l’IRPF 227 227 arluk

Després de la reforma fiscal, les plusvàlues o guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials, sigui quina sigui la seva naturalesa (béns o drets) obtingudes per un contribuent més gran de 65 anys estaran exemptes en l’IRPF si es reinverteixen en una renda vitalícia. Deixi’s assessorar per nosaltres, li expliquem com i quins requisits s’han de complir-se.

 

Els volem recordar que si té més de 65 anys i té previst vendre unes accions, un immoble o algun altre element patrimonial, sàpiga que després de la reforma fiscal del 2015 podrà gaudir d’un nou incentiu que pot interessar-li.

 

Després de la reforma fiscal, des de gener de 2015 el guany obtingut en aquestes vendes quedarà exempt en l’IRPF si, en els sis mesos següents, es reinverteix l’import obtingut en una renda vitalícia assegurada. A aquests efectes, tingui en compte que:

 

  • La quantia màxima que podrà destinar a constituir la renda vitalícia serà de 240.000 euros. Si només reinverteix una part de l’import obtingut en la venda, quedarà exempta la part proporcional del guany.
  • Si transmet el seu habitatge habitual, no serà necessari que reinverteixi en una renda vitalícia. En aquest cas, tot el guany quedarà exempt per llei, sense cap requisit

 

Atenció. No obstant aquest termini de 6 mesos, quan el guany patrimonial estigui sotmès a retenció (com els fons d’inversió) i el valor de transmissió minorat en l’import de la retenció es destini íntegrament a constituir una renda vitalícia en el termini de sis mesos esmentat, el termini per destinar l’import de la retenció a la constitució de la renda vitalícia s’ampliarà fins a la finalització de l’exercici següent a aquell en el qual s’efectuï la transmissió.

 

Quins altres requisits s’han de complir per aplicar aquesta exempció?

 

El Reglament de l’IRPF estableix els següents requisits addicionals per a l’aplicació de  l’exempció per reinversió en rendes vitalícies dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, sigui quina sigui la seva naturalesa (béns o drets), per contribuents majors de 65 anys a la data de transmissió:

 

  • S’estableix que el contracte de renda vitalícia s’ha de signar entre el contribuent-beneficiari i una entitat asseguradora.
  • Es permet que aquest contracte contingui clàusules de reversió o fórmules de contraassegurança en cas de defunció del beneficiari.
  • La renda vitalícia ha de tenir periodicitat inferior a l’any i s’ha de percebre en el termini màxim d’un any des de la constitució, sense que pugui decréixer més d’un 5% respecte a l’any anterior.
  • El contribuent ha de comunicar a l’asseguradora que és una renda vitalícia exempta, a l’efecte que no es retingui sobre ella.
  • Si la reinversió no es produeix en el mateix exercici de la transmissió, el contribuent està obligat a comunicar la seva intenció de reinvertir.
  • Si el contribuent incompleix algun dels requisits exigits, haurà de presentar complementària de l’exercici en el qual es va haver d’imputar el guany patrimonial.

 

Com tributa quan cobri els pagaments de la renda vitalícia?

 

Els cobraments anuals de la renda vitalícia tributen en l’IRPF. No obstant això, només ho fa una part d’ells, segons l’edat del beneficiari al moment de constituir-se la renda. El percentatge que tributa (i que es manté constant durant tota la durada de la renda vitalícia) és del 24% si la renda es constitueix a 65 anys, del 20% si es constitueix entre els 66 i els 69 anys, i del 8% si es constitueix a partir dels 70 anys.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu