fbpx

Pròxima declaració de l’impost sobre societats 2014

Pròxima declaració de l'impost sobre societats 2014

Pròxima declaració de l’impost sobre societats 2014

Pròxima declaració de l’impost sobre societats 2014 637 524 arluk

Com tots els anys, el pròxim dia 1 de juliol l’Agència Tributària engegarà la campanya de l’impost sobre societats 2014, que presenta novetats i obligacions de caràcter formal que hem de conèixer.

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS de l’exercici 2014. Aquesta campanya -que s’inicia l’1 de juliol 2015 i finalitza aquest any el 27 del mateix mes– presenta novetats i obligacions de caràcter formal que hem de conèixer. Mitjançant aquesta circular volem informar-los de tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

 

En el BOE de 8 de juny s’ha publicat la Ordre HAP/1067/2015, que aprova els models de declaració de l’impost sobre societats (IS) per als períodes impositius iniciats durant 2014 i que entrarà en vigor l’1 de juliol de 2015.

 

Quines novetats trobarem a la declaració de l’IS 2014?

 

Quant a les novetats a la declaració de l’IRPF podem destacar les següents:

 

 • Conversió d’actius per impost diferit corresponent a determinades dotacions per deterioració dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el subjecte passiu, en crèdit davant de l’Administració tributària.

 

 • Les fundacions bancàries tributaran en règim general de l’IS i no els resultarà d’aplicació el règim fiscal especial previst en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

 • Es prorroguen un gran nombre de mesures que es trobaven vigents a 31 de desembre de 2013, com l’aplicació del tipus reduït de gravamen de què gaudeixen les microempreses quan mantenen o creen ocupació, i del tractament que es confereix a les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.

 

 • S’enumeren les activitats que es consideren prioritàries de mecenatge durant 2014 i els esdeveniments que tindran la consideració d’esdeveniments d’excepcional interès públic.

 

 • No tributen els supòsits de capitalització de deutes, tret que hagués estat objecte d’una adquisició derivativa pel creditor, per un valor diferent del nominal.

 

 • Es modifica el tractament fiscal de les quitacions i esperes.

 

 • Règim de compatibilitat de la bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social amb les deduccions fiscals per R+D+i. Serà necessari emplenar l’annex informatiu sobre bonificacions en la cotització de la SS del personal investigador.

 

 • S’introdueixen límits en la integració a la base imposable de les dotacions per deterioració dels crèdits o altres actius derivats de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent.

 

 • La nova Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats: encara que amb caràcter general, afecta als períodes impositius iniciats a partir del 2015, l’entrada en vigor de determinades disposicions, sí que afecta les declaracions dels períodes impositius iniciats en el 2014. Modifica determinats preceptes que fan referència a la reversió d’algunes deterioracions de crèdits i de les dotacions o aportacions a sistemes de previsió social; a l’obra benèfica i social de les caixes d’estalvis i fundacions bancàries i modifica la realització dels pagaments fraccionats.

 

 • Tot això sense perjudici de les novetats normatives i particularitats pròpies establertes per les respectives comunitats autònomes i normativa foral del País Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris.

 

Models de declaració, termini i forma de presentació

 

Models

 

Igual que en l’exercici anterior, coexisteixen dos models (recordi que des del 2013 desapareix el paper i s’haurà de presentar obligatòriament per tots els subjectes passius per via electrònica a través d’Internet):

 

 • Model 200 (format electrònic) de declaració individual, que inclou altres peticions d’informació i segueix incorporant una important càrrega extra de treball, a presentar per tots els subjectes passius de l’impost sobre societats i per l’impost sobre la renda de no residents obligats a presentar i subscriure la declaració (establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol).

 

 • Model 220 (format electrònic) a presentar pels grups fiscals de consolidació fiscal, inclosos els de cooperatives, que tributin pel règim fiscal especial de consolidació fiscal.

 

Termini de presentació

 

 1. Model 200 (IS): es manté amb caràcter general, és a dir, dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’01-07-2015 al 20-07-2015, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol on es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera justificant de l’ingrés l’expedit per l’entitat de dipòsit.

 

 1. Si el termini de presentació s’hagués iniciat abans de l’entrada en vigor de l’Ordre d’aprovació dels models, s’haurà de presentar la declaració en els 25 dies següents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre (tret que s’opti per presentar els models aprovats per a l’any anterior, en aquest cas el termini de presentació serà l’assenyalat en el paràgraf anterior).

 

 1. Model 206 (impost sobre la renda de no residents): 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

 

 1. Quan es produeixin determinades circumstàncies especials que indica l’Ordre d’aprovació dels models, la presentació de la declaració s’haurà de realitzar en els 20 primers dies naturals d’abril, juliol, octubre i gener, depenent del trimestre en què es produeixin.

 

 1. Model 220 (grups de societats): termini corresponent a la declaració en règim de tributació individual de la societat dominant o capçalera del grup.

 

Tot això sense perjudici dels terminis de presentació i peculiaritats de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

 

 

Forma de presentació

 

 • Model 200: serà obligatòria la seva presentació per via electrònica utilitzant signatura electrònica avançada.

 

Hi ha regles especials per a:

 

 • Declarants obligats a portar la seva comptabilitat d’acord amb les normes establertes pel Banc d’Espanya i conforme a les normes especials per a l’elaboració, documentació i presentació de la informació comptable de les societats de garantia recíproca.

 

 • Institucions d’inversió col·lectiva.

 

 • Model 220 (grups fiscals): s’efectuarà de forma obligatòria per Internet amb signatura electrònica avançada.

 

Documentació complementària

 

El subjecte passiu o contribuent haurà de presentar per via electrònica a través de la seu electrònica de l’AEAT, els següents documents degudament emplenats:

 

 1. a) Els subjectes passius de l’impost sobre societats que incloguin a la base imposable determinades rendes positives obtingudes per entitats no residents, hauran de presentar, a més, les següents dades relatives a cadascuna de les entitats no residents en territori espanyol:

 

1r Balanç i compte de pèrdues i guanys.

 

2n Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que hagi de ser inclosa a la base imposable.

 

 1. b) Els contribuents per l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol) inclouran, si escau, una memòria informativa.

 

 1. c) Els subjectes passius o contribuents als qui els hagi estat aprovada una proposta per a la valoració prèvia d’operacions efectuades entre persones o entitats vinculades, l’informe al fet que fa referència l’article 29 del Reglament de l’impost sobre societats.

 

 1. d) Els subjectes passius als quals els resulti d’aplicació l’establert, bé en l’article 15 o bé en l’article 45, tots dos del Reglament de l’impost sobre societats, presentaran la informació prevista en aquests articles.

 

 1. e) Comunicació de la materialització d’inversions anticipades i del seu sistema de finançament, realitzades amb càrrec a dotacions futures a la reserva per a inversions a Canàries, tal com disposa l’apartat 11 de l’article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

 

Quan s’hagi consignat a la declaració una correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys, com a disminució, per import igual o superior a 50.000 euros a l’apartat corresponent a “altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys” (casella 414 de la pàgina 13 del model de declaració), el contribuent, prèviament a la presentació de la declaració, haurà de descriure la naturalesa de l’ajust realitzat a través del formulari que figura com a Annex III en l’Ordre que aprova els models de l’IS.

 

Així mateix, prèviament a la presentació de la declaració, se sol·licitarà informació addicional quan l’import de la deducció generada en l’exercici (amb independència que s’apliqui o quedi pendent per a exercicis futurs), sigui igual o superior a 50.000 euros en les següents deduccions:

 

 1. a) Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris: s’hauran d’identificar els béns transmesos i els béns en els quals es materialitza la inversió.

 

 1. b) Deducció per inversions mediambientals: s’hauran d’identificar les inversions realitzades.

 

 1. c) Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica: s’hauran d’identificar les inversions i despeses que originen el dret a la deducció.

 

Per a la presentació dels models de declaració, les petites i mitjanes empreses, en els supòsits en què a més del règim de deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, hagin pogut aplicar la bonificació en la cotització a la Seguretat Social, hauran d’emplenar els formularis aprovats en els annexos IV i V de l’Ordre Ministerial.

 

En aquests casos s’ha de presentar una memòria anual d’activitats i projectes executats i investigadors afectes per la bonificació.

 

 • La memòria anual d’activitats i projectes executats, on s’haurà d’identificar el projecte o activitat, la data d’inici i de finalització, l’import total, així com el que correspongui amb les cotitzacions bonificades i amb l’import de deduccions en l’impost sobre societats.

 

 • La memòria anual d’investigadors, on s’haurà d’identificar el projecte o activitat, els noms i cognoms dels investigadors, així com els números d’identificació fiscal, d’afiliació a la Seguretat Social i els imports de cotitzacions bonificades i deduccions en l’impost sobre societats.

 

Recopilar documentació

 

Tingui present la següent documentació:

 

 • Comptes anuals 2014, en elles tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l’impost sobre societats.

 

 • Declaracions de l’impost sobre societats d’exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2014, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.

 

 • Declaracions 2014 d’altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades a la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d’immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.

 

 • Pagaments fraccionats de 2014.

 

 • Certificats: de retencions sobre arrendaments d’immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d’entitats en règim d’atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l’exercici i de donatius o donacions.

 

Obligació de presentar la declaració

 

Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin 100.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.

 

Revisió d’ajustos fiscals

 

Per a la realització del càlcul, liquidació i comptabilització de l’impost sobre societats es parteix del resultat comptable, aplicant-li els ajustos extracomptables per les possibles diferències permanents i temporànies que puguin existir. El resultant serà la base imposable a la qual li aplicarem el corresponent tipus de gravamen per al càlcul de la quota íntegra. Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències amb els criteris fiscals.

 

 

 

 

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors

 

Recordi que per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2012, les bases imposables negatives podran ser compensades amb les rendes positives dels períodes impositius que concloguin en els 18 anys immediats i successius, és a dir, la normativa de l’IS permet instrumentar una compensació de pèrdues cap endavant, això és, permet la minoració dels beneficis fiscals d’un exercici amb pèrdues fiscals d’exercicis anteriors.

 

I podran ser compensades íntegrament excepte per als subjectes passius el volum d’operacions dels quals hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciïn els períodes impositius dins de l’any 2014 o 2015, ja que disposen de les següents limitacions:

 

Import net de la xifra de negocis durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu dins de l’any 2014 o 2015

Límit a la compensació
de les bases imposables negatives

< 20.000.000 d’euros

Sense límit

≥ 20.000.000 i < 60.000.000 d’euros

50% de la base imposable prèvia a aquesta compensació

≥ 60.000.000 d’euros

25% de la base imposable prèvia a aquesta compensació

 

Aquesta limitació a la compensació no resultarà d’aplicació en l’import de les rendes corresponents a quitacions com a conseqüència d’un acord amb els creditors no vinculats amb el subjecte passiu, aprovat en un període impositiu iniciat a partir de l’1 de gener de 2013.

 

D’altra banda, perquè aquesta compensació sigui possible, s’exigeix l’acreditació de la procedència i de la quantia que el subjecte passiu pretengui compensar mitjançant la presentació de liquidacions o autoliquidacions, la comptabilitat o altres suports documentals, qualsevol que fos l’exercici en el qual es van originar.

 

Deduccions en la quota i els seus límits

 

 • També haurem de tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables, i hem de recordar especialment els establerts per a les empreses de reduïda dimensió si la xifra de negocis és inferior a 10 milions d’euros.

 

 • Com a novetat des del 2012, es redueix el límit conjunt que s’aplica a les deduccions per incentius, en concret de l’actual 35% es passa al 25%. Paral·lelament, també es redueix el límit quan la deducció per R+D de l’exercici supera el 10% de la quota íntegra, en aquest sentit es redueix del 60% fins al 50%. A més, la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris es computa a l’efecte del càlcul d’aquest límit, quan anteriorment no es tenia en compte.

 

 • D’altra banda, recordi que també s’amplia, de manera indefinida, el termini per aplicar les deduccions passant de 10 a 15 anys, i de 15 a 18 quan es tracta de deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, i per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

 

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i que sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu