fbpx

Prorrogat el termini per sol·licitar la reducció de cotitzacions a la Seguretat Social per reducció de la sinistralitat laboral

Prorrogat el termini per sol·licitar la reducció de cotitzacions a la Seguretat Social per reducció de la sinistralitat laboral

Prorrogat el termini per sol·licitar la reducció de cotitzacions a la Seguretat Social per reducció de la sinistralitat laboral

Prorrogat el termini per sol·licitar la reducció de cotitzacions a la Seguretat Social per reducció de la sinistralitat laboral 355 491 arluk

Si l’índex de sinistralitat laboral de la seva empresa és reduït, pot tenir dret a una reducció en les cotitzacions per contingències professionals, sempre que compleixi una sèrie de requisits. Aquesta reducció està condicionada a la seva sol·licitud per part de les empreses a les entitats gestores o mútues i la seva remissió per aquestes a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dels informes proposta. Per a les sol·licituds corresponents a l’exercici 2014, es prorroga el termini de presentació fins al 30 de juny i el de remissió fins al 15 d’agost de 2015.

 

En el BOE del dia 8 de juny, s’ha publicat l’Ordre ESS/1068/2015, que va entrar en vigor el dia 9 de juny de 2015, per la qual es prorroguen per a l’exercici 2014, fins al 30 de juny (abans era fins al 15 de maig) i el 15 d’agost de 2015 (abans era fins al 30 de juny), respectivament, les dates de finalització dels terminis de presentació de les sol·licituds de les empreses a les entitats gestores o mútues i de remissió per aquestes a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dels informes proposta, per tenir dret una reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

 

Aquests incentius pretenen premiar a les empreses que adoptin mesures efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals.

 

Recordem quins requisits s’han de complir, les quanties d’aquesta reducció i les sol·licituds que cal presentar per part de les empreses.

 

Requisits

 

Els requisits comuns a totes les empreses que vulguin beneficiar-se d’aquesta reducció són:

 

1.- Haver cotitzat a la Seguretat Social durant quatre exercicis consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud de la reducció (període d’observació).

 

2.- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització al moment de la sol·licitud.

 

3.- No haver estat sancionada com a responsable directa per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.

 

4.- No depassar en el període d’observació els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, que s’estableixin anualment en l’ordre de cotització.

 

5.- Haver realitzat durant el citat període inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals, que puguin contribuir a l’eliminació o disminució dels riscos laborals.

 

6.- Observar els principis de l’acció preventiva establerts en la Llei de prevenció de riscos laborals i complir els requisits preventius bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

A més, les empreses que hagin superat els 5.000 euros per la cotització de contingència professional en el període d’observació hauran d’acreditar, almenys, dues de les següents accions:

 

  • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis (treballadors designats o servei de prevenció propi).

 

  • Realització d’auditories externes del sistema preventiu de l’empresa, quan no hi estigui obligada.

 

  • Existència de plans de mobilitat vial en l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball en missió i dels en itinerància.

 

  • Acreditar la disminució del percentatge de treballadors de l’empresa exposats a riscos de malaltia professional.

 

  • Certificat de qualitat de l’organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals de l’empresa, expedit per entitat acreditada per l’ENAC.

 

Aquelles empreses la cotització per contingència professional en el període d’observació de les quals es trobi entre 250 i 5.000 euros hauran d’acreditar almenys una de les següents accions:

 

  • Assumpció per l’empresari de l’activitat preventiva o designació de treballadors de l’empresa que assumeixin aquesta activitat.

 

  • Obtenció, per l’empresari o els treballadors designats que assumeixin les tasques preventives, de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 

 

Quantia dels incentius

 

  • Les empreses es beneficiaran de la devolució parcial de les cotitzacions per contingències professionals realitzades en els quatre anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 

  • La quantia màxima que percebran les empreses serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals corresponents al període d’observació o fins al 10% si els períodes d’observació són consecutius i en l’immediatament anterior s’ha percebut l’incentiu. En tots dos casos, el límit de la reducció serà l’import de les inversions efectuades en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals en aquests períodes.

 

  • En el cas de petites empreses, l’incentiu, que en cap cas pot superar l’import del cotitzat per contingències professionals, té com a límit màxim 250 € per al primer període d’observació, que s’elevarà a 500 € en el segon període i següents, sempre que en l’immediatament anterior s’hagi percebut l’incentiu.

 

Presentació i tramitació de la sol·licitud

 

Les empreses que desitgin beneficiar-se d’aquesta mesura hauran de presentar la seva sol·licitud, juntament amb la documentació a la qual s’ha fet referència en la mútua o entitat gestora amb la qual tinguin coberta la protecció de les contingències professionals.

 

L’empresa presentarà una única sol·licitud, amb independència que posseeixin diversos codis de compte de cotització, però sempre que el codi d’activitat a l’efecte de cotització per accidents de treball i malalties professionals sigui el mateix. Si les contingències professionals estan cobertes per més d’una entitat gestora o mútua, la sol·licitud es presentarà a l’entitat que tingui la cobertura del codi de compte de cotització principal.

 

Es considera empresa el conjunt de tots els codis de compte de cotització que corresponen al mateix CIF i que tinguin el mateix codi nacional d’activitat econòmica (CNAE) a l’efecte de cotització. És a dir, s’hauran de presentar tantes sol·licituds com codis d’activitat diferents tingui l’empresa.

 

En el cas que una empresa tingui diversos codis de compte de cotització protegits entre diverses mútues s’haurà de presentar la sol·licitud en aquella mútua que tingui protegit el codi de compte cotització principal (CCCP) o en defecte d’això el codi de compte cotització més antic.

 

Esgotat el termini de presentació de sol·licituds, la mútua (o entitat gestora) una vegada examinades totes les peticions presentades i verificada la concurrència dels requisits remetrà a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, l’informe proposta corresponent no vinculant amb vista a la concessió o denegació de l’incentiu sol·licitat.

 

En els supòsits d’informe proposta desfavorable, l’entitat gestora o mútua, prèviament a la seva remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, conferirà tràmit d’audiència a l’empresa, així com als delegats de prevenció quan no consti la seva conformitat, i acompanyarà les al·legacions a aquest informe proposta, juntament amb la valoració de l’entitat gestora o mútua.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu