fbpx

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER: PRÒXIM MES DE JUNY DE 2016

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER: PRÒXIM MES DE JUNY DE 2016

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER: PRÒXIM MES DE JUNY DE 2016

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER: PRÒXIM MES DE JUNY DE 2016 800 526 arluk

Pròximament es començarà a complir el termini obligatori de tres anys dels lloguers signats a partir del juny de 2013. Si no vol prorrogar-lo, recordi que ha de notificar-ho amb 30 dies d’antelació.

El pròxim mes de juny de 2016 començarà a complir-se el termini mínim obligatori de tres anys dels lloguers d’habitatge signats a partir del 6 de juny de 2013. Recordi que en aquesta data va entrar en vigor la reforma de la Llei d’arrendaments urbans (LAU) que permet a l’inquilí prorrogar el contracte fins a aquest termini obligatori de tres anys (abans eren cinc anys).

 

Contractes d’arrendament subscrits a partir del 6 de juny de 2013

 

El pròxim mes de juny de 2016, es compliran tres anys de l’entrada en vigor de la Llei 4/2013 de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que modificava, entre altres aspectes, la regulació de la durada mínima dels contractes de lloguer d’habitatge regulats per la LAU.

 

Li recordem que la LAU estableix algunes condicions generals quant a la durada del contracte, com són les següents:

 

  • La durada de l’arrendament serà pactada lliurement per les parts. Si aquesta fos inferior a tres anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l’arrendament tingui una durada mínima de tres anys, tret que l’arrendatari manifesti a l’arrendador, amb 30 dies d’antelació com a mínim a la data de terminació del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-lo.

 

Atenció. Per tant, per a aquells contractes d’arrendament d’habitatge subscrits immediatament després de l’entrada en vigor de la Llei, s’apropa el moment de la seva extinció si es van pactar amb una durada inferior als tres anys i estiguessin subjectes a pròrroga forçosa per voluntat de l’arrendatari. El termini de durada comença a comptar-se des de la data del contracte o des de la posada de l’immoble a la disposició de l’arrendatari si aquesta fos posterior, i correspon a l’arrendatari provar la data de la posada a disposició.

 

  • S’entendran subscrits per un any els arrendaments pels quals no s’hagi estipulat termini de durada o sigui indeterminada, sense perjudici del dret de pròrroga anual per a l’arrendatari, en els termes resultants de l’apartat anterior.

 

No procedirà la pròrroga obligatòria del contracte si, una vegada transcorregut el primer any de durada del contracte, l’arrendador comunica a l’arrendatari que té necessitat de l’habitatge arrendat per destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. La comunicació s’haurà de realitzar a l’arrendatari almenys amb dos mesos d’antelació a la data en la qual l’habitatge es necessiti i l’arrendatari estarà obligat a lliurar la finca arrendada en aquest termini si les parts no arriben a un acord diferent.

 

  • Si arribada la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim tres anys de durada d’aquell, cap de les parts hagués notificat a l’altra, almenys amb trenta dies d’antelació a aquella data, la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà necessàriament durant un any més.

Al contracte prorrogat, li seguirà sent aplicable el règim legal i convencional a què estigués sotmès.

 

Per tant, si va llogar un pis a partir d’aquesta data i vol finalitzar-lo a tres anys, notifiqui fefaentment a l’inquilí la seva voluntat de no renovar el contracte amb un mínim de 30 dies d’antelació al venciment. Si no fa aquesta notificació, el contracte es prorroga un altre any més.

 

Per això, es fa necessari comptar amb l’assessorament legal adequat i preveure amb la deguda antelació la revisió del termini de durada del contracte, per poder estudiar la conveniència o no de la seva pròrroga, i remetre les comunicacions oportunes amb el temps suficient.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu