fbpx

Novetats IRPF 2015

Novetats IRPF 2015

Novetats IRPF 2015

Novetats IRPF 2015 400 400 arluk

LLEI 26/2014, DE 27 DE NOVEMBRE, PER LA QUE ES MODIFICA LA LLEI 35/2006, DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 

 

RENDIMENTS DEL TREBALL

 

Les indemnitzacions per acomiadament segueixen gaudint d’exempció però amb el límit de 180.000€. La resta seran rendiments del treball subjectes.

 

La part subjecte podrà aplicar la reducció del 30% (abans era un 40%), però amb el límit de 300.000€, la resta no té reducció del 30%.

 

Aquest canvi va entrar en vigor el 29 de novembre (endemà de publicació al BOE) per tant té efectes per l’exercici 2014. La norma, però, ja preveu que el límit de 180.000€ no s’aplicarà per aquells acomiadaments individuals que s’hagin produït abans del 1 d’agost de 2014, o aquells ERE o acomiadaments col·lectius comunicats abans d’aquesta data.

 

 

RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI

 

S’elimina la reducció del 100% per arrendataris entre 18 i 30 anys, i es manté la reducció del 60% per l’arrendament d’habitatges amb els mateixos requisits que fins ara.

S’aclareix que la reducció del 60% no s’aplicarà als rendiments negatius.

 

S’elimina el règim transitori que preveia la reducció del 100% pels menors de 35 anys quan el

contracte era anterior a 01/01/2011.

 

– El percentatge de reducció per rendiments del capital immobiliari irregulars o notòriament irregulars, passa del 40% al 30% i sempre que els rendiments s’imputin a un únic període impositiu.

La base sobre la que es pot aplicar la reducció segueix limitada a 300.000€, per tant, el que excedeixi no hi tindrà dret.

 

 

RENDES IMPUTADES

 

El percentatge del 1’1%, que s’aplicava a immobles amb valors cadastrals revisats amb posterioritat a 1994, ara només es podrà aplicar si la revisió s’ha efectuat en l’exercici de què es tracti o en els 10 exercicis anteriors.

 

 

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

 

– S’elimina l’exempció de 1.500€ anuals de dividends.

– S’elimina la Disposició Transitòria 13ª que preveia la compensació fiscal pels casos de rescats d’assegurances i per la cessió a tercers de capitals propis constituïts abans del 20 de gener de 2006.

– La reducció per rendiments del capital mobiliari irregulars o notòriament irregulars passa del 40% al 30% i sempre que els rendiments s’imputin a un únic període impositiu.

La base sobre la que es pot aplicar la reducció segueix limitada a 300.000€, el que excedeixi no hi tindrà dret.

Es crea un nou instrument d’estalvi (PALP). Aquest nou producte d’estalvi podrà adoptar la forma de compte bancari o assegurança i han de garantir la restitució de, com a mínim, el 85% de la inversió.

Els rendiments del capital mobiliari generats gaudiran d’exempció si la inversió es manté un mínim de cinc anys.

Es permet la seva mobilització entre assegurances i dipòsits sense perdre el benefici fiscal, com passa amb els traspassos entre fons d’inversió.

 

 

 

 

 

RENDIMENTS ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

 

Es manté el límit d’exclusió del règim d’estimació Directa Simplificada en 600.000€ d’ingressos.

 

Activitats en règim d’estimació objectiva: El nou IRPF introdueix una simplificació del règim

d’estimació objectiva (mòduls), amb efectes a partir del 1 de gener de 2016:

 

– Es rebaixen els llindars d’exclusió:

  • 150.000€ d’ingressos (abans 450.000€). En el cas d’activitats agrícoles i ramaderes el límit és de 250.000€.
  • 150.000€ de compres de béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat (abans 300.000€).

 

– S’exclouen les activitats que l’any immediat anterior hagin realitzat operacions amb empresaris o professionals, per les que estiguin obligats a emetre factura, per més de 75.000€ .

 

– També queden excloses les activitats de la Divisió 3 (indústries transformadores del metall, mecàniques de precisió), Divisió 4 (altres indústries manufactureres) i Divisió 5 (construcció), a les que sigui d’aplicació el tipus de retenció de l’1%.

 

Societats civils: a partir del 1 de gener de 2016, les Societats civils amb objecte mercantil, passaran a tributar per l’impost de societats. Es preveu un règim de dissolució i liquidació per les que no vulguin passar a ser contribuents de l’Impost de Societats.

 

Es consideraran rendiments d’activitats econòmiques i no rendiments del treball aquells obtinguts contribuents que compleixin els següents tres requisits:

 

– ha de ser soci de l’entitat que l’està retribuint (la llei no especifica en quin %)

– els serveis pels quals el retribueixen han de ser serveis professionals.

– Estar d’alta d’autònoms o la Mutualitat de Previsió que li correspongui.

 

En aquest cas: factura amb IVA i retenció.

 

Activitat d’arrendament: desapareix el requisits del local destinat a la gestió de l’activitat.

 

Despeses de difícil justificació: el 5% del rendiment net que era deduïble com a despesa de difícil justificació segueix essent deduïble, però amb el límit màxim de 2.000€/anuals.

 

 

GUANYS PATRIMONIALS:

 

– Tot i que es volien eliminar de forma definitiva, seguiran vigents els coeficients d’abatiment fins que la suma acumulada del valor de transmissió dels béns superi 400.000 euros. Per tant, els guanys patrimonials generats a partir del 1 de gener de 2015, haurem de tenir molt present el valor de transmissió, atès que els que superen els 400.000€ no tindran dret a la reducció.

 

– S’eliminen els coeficients d’actualització monetària

 

– Les plusvàlues generades, per qualsevol tipus de transmissió, efectuades per majors de 65 anys estaran exemptes, si es transformen en una renda vitalícia, amb un límit de 240.000€. El que superi aquest import tributarà.

 

– Es manté l’actual exempció per reinversió en el cas de venda de l’habitatge i compra d’un nou habitatge.

 

– Es manté l’exempció per la transmissió del seu habitatge habitual per majors de 65 anys o per persones en situació de dependència severa o de gran dependència, sense necessitat de reinvertir el preu de venda.

 

– Tots els guanys patrimonials que es produeixin per la transmissió d’elements patrimonials tributaran a la base de l’estalvi amb independència del període de generació1.

 

 

 

INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ

 

Base General:

– El saldo negatiu de compensar entre sí els guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d’un element patrimonial, es podran compensar amb el límit del 25% (abans era un 10%) amb el saldo positiu de rendiments e imputacions de renda.

 

Base de l’Estalvi

– El resultat negatiu de integrar i compensar entre sí els rendiments del capital mobiliari positius i negatius, es podrà compensar amb el resultat positiu de compensar entre sí els guanys i els pèrdues patrimonials i VICEVERSA, amb el següents límits:

 

– 2015: 10%

– 2016: 15%

– 2017: 20%

 

– Les pèrdues patrimonials generades el 2013 i 2014 que provenien de la transmissió d’elements patrimonials, però que s’integraven a la base general per haver-se generat en menys d’un any, es podran compensar amb guanys patrimonials que s’integrin a la base de l’estalvi (és a dir amb guanys que provenen de la transmissió d’elements patrimonials sense tenir en compte el període de generació)

 

 

TIPUS DE LA BASE GENERAL

 

Es reprodueix l’escala de gravamen estatal. S’ha d’entendre que a Catalunya es mantindrà la vigent per què o bé no es podran abaixar impostos o bé per què es prorrogaran pressupostos.

1A la renda de l’any 2013 i 2014 els generats en menys d’un any tributaven a la base general amb la resta de rendiments.

 

 

Com que l’escala estatal i autonòmica no tenen els mateixos trams, no sabem com quedaran les dues escales acumulades, però encara que a Catalunya no es baixin tipus impositius, el que ja es veu és que:

 

Al 2015: el marginal màxim passarà del 56% al 49% i el mínim del 24’75 al 22%

Al 2016: el marginal màxim passarà del 56% al 48% i el mínim del 24’75 al 21’50%

 

 

TIPUS DE LA BASE DE L’ESTALVI

 

La reforma de l’IRPF inclou també una rebaixa de la tributació de l’estalvi.

La nova tarifa consta de tres trams:

 

 

 

 

PLANS DE PENSIONS

 

Hi ha canvis molt importants en el tractament de les aportacions i els rescats de plans de pensions:

 

– S’amplien els supòsits en què es podrà disposar anticipadament dels drets consolidats:

 

– Atur de llarga durada

– Malaltia greu

– NOVETAT: Aportacions amb 10 anys d’antiguitat, a comptar a partir del 01/01/2015.

Per tant, a partir de 01/01/2025 es podran fer efectius els drets consolidats a 31/12/2014.

 

– En el límit de la reducció deixa de distingir-se entre majors i menors de 50€. Passa a ser, en

qualsevol cas, el menor de:

 

– 30% de la suma dels rendiments del treball i activitats econòmiques

– 8.000€/ anuals

 

– Les aportacions a favor del cònjuge amb rendiments inferiors a 8.000€/anuals, es podran reduir fins a 2.500€ (abans 2.000€).

 

– Fan un nou règim transitori, pel qual si es vol gaudir de la reducció en els rescats en forma de capital de les aportacions efectuades fins a 31/12/2006, el rescat s’ha d’efectuar en un any determinat, d’acord amb l’exercici en què es va produir la contingència de jubilació:

 

 

DEDUCCIONS

 

– Es suprimeix amb caràcter general la deducció per lloguer de l’habitatge habitual, però es recull un règim transitori, i d’acord amb Disposició Transitòria 15ª, es podrà aplicar la deducció si:

 

– El contracte de lloguer és anterior a 01/01/2015.

– S’han pagat quantitats per aquest lloguer.

– El contribuent ha tingut dret a aplicar la deducció per les quantitats pagades per lloguer en un període impositiu anterior al 2015.

 

Es crea la deducció per germà càrrec orfe de pare i mare: aquest cas es considera família nombrosa amb una deducció en quota de 1.200€ (semblant a la deducció per maternitat). Es pot demanar anticipadament.

Té com a límit l’import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social, meritades durant el període impositiu.

 

– Es manté la deducció del 10% els donatius a aquelles fundacions legalment reconegudes o associacions declarades d’utilitat pública, però, no incloses en la llei 49/2002 d’incentius al mecenatge. En el primer projecte s’eliminava.

 

Els donatius a entitats sense fins lucratius incloses en la llei 49/2002, dedueixen d’acord amb una escala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETENCIONS

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu