fbpx

NOVETATS EN MATÈRIA DE PENSIONS, COTITZACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL 2016: LLEI DE PRESSUPOSTOS

NOVETATS EN MATÈRIA DE PENSIONS, COTITZACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL 2016: LLEI DE PRESSUPOSTOS

NOVETATS EN MATÈRIA DE PENSIONS, COTITZACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL 2016: LLEI DE PRESSUPOSTOS

NOVETATS EN MATÈRIA DE PENSIONS, COTITZACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL 2016: LLEI DE PRESSUPOSTOS 283 178 arluk

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. S’incrementen les pensions contributives en un 0,25%, i es fixa la pensió màxima en 2.567,28 € mensuals i la mínima de jubilació en 784,90 € amb cònjuge a càrrec. La base màxima de cotització es fixa en 3.642,00 €.

 

Com en anys anteriors, la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (d’ara endavant, Llei de pressupostos), publicada al BOE del passat dia 30 d’octubre, ha incorporat novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social.

 

A continuació, tractarem de resumir, sumàriament, els aspectes més rellevants introduïts per aquesta norma.

 

NOVETATS EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2016

 

Com és habitual, i sense perjudici que més endavant s’aprovi l’Ordre ministerial sobre normes de cotització, la Llei de pressupostos sempre estableix les bases i els tipus de cotització aplicables per a aquest any en els diferents règims de la Seguretat Social

 

Límits màxims i mínims de les bases de cotització

 

Els límits màxims i mínims de les bases de cotització per a totes les contingències dels diferents règims de la Seguretat Social seran els següents:

 

 • Límit màxim: 3.642,00 euros mensuals.

 

 • Límit mínim: quanties del salari mínim interprofessional (SMI) vigent a cada moment, incrementades en un sisè.

 

Per a totes les contingències del règim general de la Seguretat Social, excepte les d’accidents de treball i malalties professionals, s’aplicaran les següents bases mínimes i màximes: 

 

 • Bases mínimes: segons la categoria professional i grup de cotització, s’incrementaran, des de l’1 de gener de 2016 i respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015, en el mateix percentatge en què augmenti el SMI.

 

Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s’adequaran amb vista a què la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i similars retribucions.

 

 • Bases màximes: qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització serà de 3.642,00 euros mensuals, o 121,40 euros diaris.

 

Tipus de cotització per contingències comunes i per hores extraordinàries en el règim general

 

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes de l’any 2015: 28,3% (23,6% a càrrec de l’empresa i 4,7% a càrrec del treballador).

 

També en matèria d’hores extraordinàries es manté el tipus de cotització del 14% per a les motivades per força major (12% a càrrec de l’empresa i 2% a càrrec del treballador) i del 28,3% per a la resta de supòsits (23,6% a càrrec de l’empresa i 4,7% a càrrec del treballador).

 

Tipus de cotització per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals i modificació de la regulació respecte dels treballs exclusius d’oficina

 

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, i les primes resultants van a càrrec exclusivament de l’empresa.

 

Respecte a aquesta tarifa, cal destacar que, amb efectes de l’1 de gener de 2016, i durada indefinida, es modifica la redacció de la regla tercera de l’apartat dos de l’esmentada disposició addicional. Així, s’introdueix un nou paràgraf segon, del següent tenor literal, a l’efecte d’intentar aclarir l’enquadrament dels treballadors en la lletra a) del quadre II de tipus aplicables, relativa al “Personal en treballs exclusius d’oficina”: “A l’efecte de la determinació del tipus de cotització aplicable a les ocupacions referides en la lletra «a» del Quadre II, es considerarà «personal en treballs exclusius d’oficina» als treballadors per compte d’altri que, sense estar sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa, desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d’oficina encara que els mateixos es corresponguin amb l’activitat de l’empresa, i sempre que aquests treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l’empresa.”

 

Cotització de treballadors autònoms

 

Les bases màximes i mínimes en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per a l’any 2016 són les següents:

 

 • Base màxima: 3.642,00 euros mensuals.

 

 • Base mínima: 893,10 euros mensuals.

 

 • La base de cotització dels treballadors autònoms que, a l’1 de gener de 2016, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà la triada per ells dins de les bases màxima i mínima anteriorment assenyalades. La mateixa elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2015 hagi estat igual o superior a 1.945,80 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data.

 

Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2016 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 1.945,80 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2016, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, se n’hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en el RETA amb 47 anys, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

 

 • La base de cotització dels treballadors autònoms que, a l’1 de gener de 2016, tinguessin 48 anys complerts o més anys, estarà compresa entre les quanties de 963,30 i 1.964,70 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, se n’hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en el RETA amb 45 anys o més, en aquest cas, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 893,10 i 1.964,70 euros mensuals.

 

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat a 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc anys o més, es regiran per les següents regles:

 

 • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i 1.964,70 euros mensuals.

 

 • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementat en un 1,00%, podent optar, en cas de no arribar-hi, per una base de fins a 1.964,70 euros mensuals.

 

 • El tipus de cotització en el RETA serà del 29,80% o del 29,30% si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals. Quan l’interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà del 26,50%.

 

Els treballadors autònoms que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions de risc durant l’embaràs i durant la lactància natural.

 

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007.

 

 • Els treballadors autònoms que, per raó del seu treball per compte d’altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin l’any 2016, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades en el règim especial, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial esmentat, per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

 

La devolució s’efectuarà a instàncies de l’interessat, que haurà de formular-la en els quatre primers mesos de l’exercici següent.

 

 • Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2015, i de manera simultània, hagin tingut contractat al seu servei a un nombre de treballadors per compte d’altri, igual o superior a deu, la base mínima de cotització per a l’any 2016 tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del règim general.

 

Aquesta base mínima de cotització serà també aplicable per a l’any 2016 als treballadors autònoms inclosos en el RETA a l’empara de l’establert en les disposicions addicionals vint-i-setena i vint-i-setena bis del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, a excepció d’aquells que en causin alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta.

 

Cotització per desocupació, fons de garantia salarial (FOGASA), formació professional i cessament d’activitat dels treballadors autònoms

 

La base de cotització per desocupació, fons de garantia salarial i formació professional en tots els règims de la Seguretat Social que les tingui cobertes, serà la corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

 

La base de cotització per desocupació dels contractes per a la formació i l’aprenentatge serà la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

 

Els tipus de cotització per desocupació les resumim a continuació:

 

 1. A) Per a la contingència de desocupació:
 2. a) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 7,05 per 100, dels quals el 5,50 per 100 serà a càrrec de l’empresari i l’1,55 per 100 a càrrec del treballador.

 

 1. b) Contractació de durada determinada:

 

1r Contractació de durada determinada a temps complet (exclosos els anteriors supòsits): el 8,30 per 100, dels quals el 6,70 per 100 serà a càrrec de l’empresari i l’1,60 per 100 a càrrec del treballador.

 

2n Contractació de durada determinada a temps parcial: el 8,30 per 100, dels quals el 6,70 per 100 serà a càrrec de l’empresari i l’1,60 per 100 a càrrec del treballador.

 

 1. B) Per a la cotització al fons de garantia salarial, el 0,20 per 100 a càrrec exclusiu de l’empresa.

 

 1. C) Per a la cotització per formació professional, el 0,70 per 100, dels quals el 0,60 per 100 a càrrec de l’empresa i el 0,10 per 100 a càrrec del treballador.

 

 1. D) La base de cotització corresponent a la protecció per cessament d’activitat dels treballadors inclosos en el RETA, serà aquella per la qual hagin optat els treballadors inclosos en aquest règim. La cotització per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, serà del 2,2%

 

Les quotes per contingències comunes a càrrec de l’empresari i a càrrec del treballador, per contingències professionals, per desocupació, al fons de garantia salarial i per formació professional dels contractes per a la formació i l’aprenentatge s’incrementaran, des de l’1 de gener de 2016 i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2015, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del règim general.

 

ALTRES NOVETATS LABORALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2016

 

Pensions públiques. Revaloració i quanties

 

Com a criteri general, les pensions s’actualitzen en un 0,25%, prenent com a referència la quantia legalment establerta a 31-12-2015.

 

El límit màxim de les pensions públiques és de 2.567,28 euros bruts i en còmput anual 35.941,92 euros.

 

Quan un mateix titular percebi dues pensions públiques o més, la suma de l’import anual íntegre de totes elles, una vegada revalorades les que procedeixin, no podrà superar el límit màxim assenyalat. Si el superés, es minorarà proporcionalment la quantia de la revaloració fins a absorbir l’excés sobre aquest límit

 

Les pensions mínimes anuals quedaran de la següent forma:

 

Jubilació:

 

– Amb 65 anys o més amb cònjuge a càrrec = 10.988,60 €

– Amb 65 anys o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (u.e.u.) = 8.905,40 €

– Amb 65 anys o més amb cònjuge no a càrrec = 8.449,00 €

– Menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec = 10.299,80 €

– Menor de 65 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.330,00 €

– Menor de 65 anys amb cònjuge no a càrrec = 7.872,20 €

 

Incapacitat permanent:

 

– Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 16.483,60 €

– Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 13.358,80 €

– Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 12.674,20 €

– Absoluta amb cònjuge a càrrec = 10.988,60 €

– Absoluta sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.905,40 €

– Absoluta amb cònjuge no a càrrec  = 8.449,00 €

– Total amb 65 anys i amb cònjuge a càrrec = 10.988,60 €

– Total amb 65 anys i sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.905,40 €

– Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec = 10.299,80 €

– Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.330,00 €

 

Viduïtat:

 

– Titular amb càrregues familiars = 10.299,80 €

– 65 anys o més o discapacitat igual o superior al 65% = 8.905,40 €

– Entre 60 i 64 anys = 8.330,00 €

– Menor de 60 anys = 6.742,40 €

 

Altres pensions:

 

– Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 2.720,20 €

– SOVI no concurrent = 5.698,00 €

– SOVI concurrent = 5.532,80 €

– La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 5.150,60 €

 

Prestacions econòmiques de seguretat social per cada fill a càrrec

 

El límit d’ingressos anuals per tenir dret a l’assignació s’estableix per a l’any 2016 en 11.576,83 euros anuals, i si es tracta d’una família nombrosa 17.423,84 euros, amb un increment de 2.822,18 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

 

La quantia de l’assignació serà de 291,00 euros en còmput anual.

 

Quan el fill sigui menor i tingui una discapacitat des del 33% la quantia serà de 1.000 euros, quan el fill a càrrec tingui 18 anys o més i a més tingui un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, la prestació econòmica que es rebrà serà de 4.414,80 euros anuals. Quan la minusvalidesa sigui superior al 75% i es necessiti el concurs d’una tercera persona, la quantia de la prestació econòmica serà de 6.622,80 euros.

 

Interès legal dels diners i interès de demora

 

L’interès legal dels diners s’estableix en el 3,00%, que serveix de referència (més 2 punts) per a l’execució de sentències en el jutjat del social. L’interès de demora és del 3,75%.

 

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

 

L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) tindrà les mateixes quanties que l’any 2105, és a dir:

 

– IPREM diari 17,75 €

– IPREM mensual 532,51 €

– IPREM anual 6.390,13 €

 

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.455,14 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, tret que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 euros.

 

L’IPREM és la magnitud de referència per a: la determinació de la quantia de la prestació per desocupació, del subsidi de desocupació, de la renda activa d’inserció, entre d’altres.

 

Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància, així com els supòsits de malaltia professional

 

Es manté pel 2016 la reducció en la cotització a la Seguretat Social per a aquells supòsits en què, per raó de risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. Durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, s’aplicarà respecte a les quotes reportades una reducció del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

 

Aquesta mateixa reducció serà aplicable, en els termes i condicions que reglamentàriament es determinin, en aquells casos en què, per raó de malaltia professional, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l’acompliment, en una altra diferent, d’un lloc de treball compatible amb l’estat del treballador.

 

Bonificació de quotes empresarials a la Seguretat Social per prolongació del període d’activitat de treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, el comerç vinculat i l’hostaleria

 

La Llei de pressupostos disposa que les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, el comerç vinculat i l’hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de març i de novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors. Serà aplicable des de l’1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2016.

 

Nou ajornament de l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat

 

L’entrada en vigor de la Llei que ampliava a quatre setmanes la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció i acolliment, s’ajorna fins al dia 1 de gener de 2017.

 

Ajornament de l’entrada en vigor de la regulació de la possibilitat d’activitat a temps parcial dels treballadors per compte propi

 

S’ajorna fins a l’1 de gener de 2017 l’entrada en vigor de les modificacions de l’Estatut del Treball Autònom que permetrà la realització d’activitat a temps parcial per part dels treballadors per compte propi.

 

Finançament de la formació professional per a l’ocupació

 

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors d’acord amb l’establert en l’article 10 del Reial decret-llei 4/2015, que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2015 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses, s’estableix a continuació:

 

 1. a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%.
 2. b) De 10 a 49 treballadors: 75%.
 3. c) De 50 a 249 treballadors: 60%.
 4. d) De 250 o més treballadors 50%.

 

Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit de bonificació per empresa de 420,00 €, en lloc d’un percentatge. Així mateix, es podran beneficiar d’un crèdit de formació, en els termes establerts en la normativa esmentada, les empreses que durant l’any 2016 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors. En aquests supòsits les empreses disposaran d’un crèdit de bonificacions l’import de les quals resultarà d’aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65,00 €.

 

Les empreses que durant l’any 2016 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a la formació addicional al crèdit anual que els correspondria per l’import que resulti d’aplicar els criteris determinats per Ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquest crèdit addicional assignat al conjunt de les empreses que concedeixin els permisos no podrà superar el 5% del crèdit establert al Pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal per al finançament de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social per formació professional per a l’ocupació.

 

Nou complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social i en les pensions de classes passives

 

Amb efectes des de l’01-01-2016 i amb vigència indefinida, s’introdueix un complement de maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social, destinat a aquelles dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim de Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent (en el cas de 2 fills = 5%; 3 fills = 10%; 4 o més fills = 15%). Així mateix en la Llei de classes passives de l’Estat s’introdueix una prestació similar.

 

Aquest complement resultarà d’aplicació a les pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent que es causin a partir de l’1 de gener de 2016 i que la seva titular sigui una dona.

 

Recuperació de la paga extra en el sector públic

 

S’autoritza l’abonament per cada administració pública al personal del sector públic, de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, que li va ser suprimida.

 

Límits a les retribucions de càrrecs directius de mútues

 

S’introdueixen limitacions a les retribucions que percebin els càrrecs directius en les mútues, que no podran ser superiors a l’import més alt de les de determinats alts càrrecs, ni incrementar-se durant l’exercici 2015.

 

Retribucions del personal del sector públic

 

Amb caràcter general, l’any 2016, les retribucions del personal del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1% respecte a les vigents a 31-12-2015.

 

Oferta pública d’ocupació

 

No es procedirà a la incorporació de nou personal, excepte la taxa de reposició màxima del 50% a certs sectors i administracions considerades prioritàries. No es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal, ni funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu