fbpx

NOVETATS EN L’IRPF I SOCIETATS: PROCEDIMENTS CONCURSALS, DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA O PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC I ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES

NOVETATS EN L'IRPF I SOCIETATS: PROCEDIMENTS CONCURSALS, DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA O PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC I ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES

NOVETATS EN L’IRPF I SOCIETATS: PROCEDIMENTS CONCURSALS, DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA O PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC I ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES

NOVETATS EN L’IRPF I SOCIETATS: PROCEDIMENTS CONCURSALS, DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA O PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC I ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES 600 693 arluk

En el BOE del dia 28-02-2015 s’ha publicat el Reial decret-llei 1/2015, que en l’àmbit tributari conté una sèrie de mesures en l’IRPF i en l’impost sobre societats que es van anunciar al debat de l’estat de la nació pel Govern i que estan destinades a rebaixar la càrrega fiscal de determinats col·lectius especialment vulnerables.

 

El Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer (RDL), de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social (BOE, 28-02-2015), conté una sèrie de mesures en l’IRPF i en l’impost sobre societats que es van anunciar al debat de l’estat de la nació pel Govern i que segons la seva exposició de motius estan “destinades a rebaixar la càrrega fiscal de determinats col·lectius especialment vulnerables”.

 

Amb caràcter general aquest RDL va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE, no obstant això, com veurem a continuació, les mesures que s’introdueixen en l’àmbit tributari tenen efecte retroactiu amb efectes des de l’01-01-2015.

 

1 IRPF

 

1.1 Ampliació a nous col·lectius de les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2015, es modifica la regulació de les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec de la Llei de l’IRPF, per possibilitar l’aplicació de les esmentades deduccions a:

 

 • Contribuents que formin una família monoparental (ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial) amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendent.

 

 • Contribuents que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de classes passives de l’Estat, així com els contribuents que percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat -sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social-, i tinguin un ascendent o descendent amb discapacitat a càrrec seu o formin part d’una família nombrosa o d’una família monoparental.

 

Per a aquests contribuents, la llei de l’IRPF s’estableix el procediment per aplicar les deduccions esmentades i percebre-les de forma anticipada.

 

1.2 Exempció de rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals

 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2015, s’estableix l’exempció en l’IRPF pel que fa a les rendes obtingudes pels deutors que es posin de manifest com a conseqüència de quitacions i dacions en paga de deutes, establertes en un conveni aprovat judicialment conforme al procediment fixat en la Llei 22/2003 concursal, en un acord de refinançament judicialment homologat o en un acord extrajudicial de pagaments o com a conseqüència d’exoneracions del passiu insatisfet al fet que es refereixen en aquesta Llei Concursal, sempre que els deutes no derivin de l’exercici d’activitats econòmiques.

 

 1. IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

2.1 Exclusió de l’obligació de presentar declaració en l’IS a les entitats parcialment exemptes

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015, es modifica la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats, per excloure de l’obligació de presentar declaració a les entitats parcialment exemptes, que compleixin determinats requisits, sempre que no estiguin subjectes a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, ni es tracti de partits polítics.

 

Així, queden excloses de l’obligació de declarar per l’impost sobre societats les entitats parcialment exemptes quan compleixin els següents requisits:

 

 1. a) Que els seus ingressos totals del període impositiu no superin els 50.000 € anuals (fins al 31-12-2014 aquesta quantitat es fixava en 100.000 €)

 

 1. b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 € anuals.

 

 1. c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 

Les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats regulades en l’article 9.3 LIS són les següents:

 

 • Les entitats i institucions sense ànim de lucre, a les quals no resulti d’aplicació el règim fiscal regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.
 • Els col·legis professionals, les associacions empresarials, les càmeres oficials i els sindicats de treballadors.
 • Els fons de promoció d’ocupació constituïts a l’empara de l’article vint-i-dos de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.
 • Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
 • Les entitats de dret públic Ports de l’Estat i les respectives de les comunitats autònomes, així com les Autoritats Portuàries.

 

Cal recordar que una de les novetats que va introduir la nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats va ser la d’eliminar l’excepció a l’obligació de declarar que estava vigent per a les entitats parcialment exemptes, obligant-les a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

 

Ara, amb la nova modificació d’aquest RDL, el legislador sembla rectificar el seu error i torna a eximir de l’obligació de presentar declaració que existia en la seva regulació anterior per a les entitats parcialment exemptes.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu