fbpx

NOVETAT IMPORTANT PER A LA TRIBUTACIÓ DELS SOCIS PROFESSIONALS EN L’IRPF

NOVETAT IMPORTANT PER A LA TRIBUTACIÓ DELS SOCIS PROFESSIONALS EN L'IRPF

NOVETAT IMPORTANT PER A LA TRIBUTACIÓ DELS SOCIS PROFESSIONALS EN L’IRPF

NOVETAT IMPORTANT PER A LA TRIBUTACIÓ DELS SOCIS PROFESSIONALS EN L’IRPF 300 300 arluk

Li recordem que si desenvolupa una activitat professional a través d’una societat i n’ostenta el control efectiu i, per tant, cotitza com a autònom, a la seva propera declaració de l’IRPF haurà d’incloure els seus rendiments com a procedents d’una activitat econòmica, i no com a rendiments del treball.

Com ja l’hem anat informant, d’acord amb la modificació de l’article 27.1 de la Llei de l’IRPF (LIRPF) per la llei 26/2014 de reforma fiscal, i amb efectes des de l’01-01-2015, els rendiments procedents d’una entitat en el capital de la qual participi el contribuent, derivats de la realització d’activitats incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE (activitats professionals de caràcter general), es qualificaran de rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al règim especial esmentat.

 

Quan no es compleixin els requisits del punt anterior, els rendiments obtinguts pel soci no tindran la naturalesa d’activitats professionals i, amb independència de la naturalesa laboral o no que uneixi al soci amb la societat i del règim d’afiliació a la Seguretat Social que tingui, s’ha de considerar que els rendiments satisfets a aquest pels serveis prestats a la societat, en principi, tenen la naturalesa de rendiments de treball.

 

Atenció. Si la societat té una activitat de caràcter empresarial, qualssevol que siguin els serveis que presta el soci a la societat, en principi la retribució que en percebi es qualificarà de rendiment del treball, tret que aquest soci ordeni mitjans de producció. 

 

Per tant tingui present que:

 

Si desenvolupa una activitat professional a través d’una societat i n’ostenta el control efectiu i, per tant, cotitza com a autònom, a la seva propera declaració de l’IRPF haurà d’incloure els seus rendiments com a procedents d’una activitat econòmica, i no com a rendiments del treball:

 

  • Control efectiu. El control efectiu existeix si compta amb almenys la meitat del capital (a aquests efectes, se sumen la seva participació i la dels seus parents fins al segon grau que convisquin amb vostè); si posseeix almenys el 33% del capital de forma individual; o si posseeix almenys el 25% i, a més, exerceix funcions de direcció i gerència.

 

  • Mateixa activitat: haurà de desenvolupar la mateixa activitat que l’empresa. Així mateix, aquesta activitat haurà de ser una activitat professional (és a dir, una activitat de les incloses en la secció segona de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques).

 

Quan es considera que obté rendiments d’activitats econòmiques?

 

Es consideraran rendiments d’activitats econòmiques els rendiments obtinguts pel contribuent que compleixin els següents requisits:

 

  1. Que procedeixin d’una entitat en el capital de la qual participi, això és, en la qual el contribuent tingui la condició de soci.

 

  1. Que derivin de la realització d’activitats professionals

 

Atenció. S’han de tractar de les activitats realitzades pel soci a favor de la societat o prestades per la societat per mitjà dels seus socis. En aquesta activitat s’han de distingir amb caràcter general a efectes fiscals dues relacions jurídiques: l’establerta entre el soci i la societat, en virtut de la qual el soci hi presta els seus serveis, constituint la retribució de la societat al soci renda del soci a integrar en el seu IRPF, i la relació mantinguda entre el client i la societat, la retribució satisfeta de la qual pel client a la societat constitueix renda de la societat a integrar en l’impost sobre societats. 

 

  1. Que aquestes activitats professionals estiguin incloses en la secció segona de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

 

Quant a l’activitat professional que ha de desenvolupar la societat s’inclouen tant les societats professionals de la Llei 2/2007, de 15 març, de societats professionals, com qualsevol altres societats l’objecte social de les quals comprengui la prestació dels serveis professionals en la secció segona de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques. 

 

Atenció. Algunes societats que desenvolupen serveis professionals queden subjectes a la Llei de societats professionals que és aplicable quan, entre altres supòsits, l’activitat requereix titulació universitària i inscripció en un col·legi professional. En aquestes societats, tots els socis que desenvolupin la mateixa activitat que la societat han de declarar les seves retribucions com a procedents d’activitats econòmiques.

 

A més, serà necessari que l’activitat desenvolupada pel soci en la societat sigui precisament la realització dels serveis professionals que constitueixen l’objecte de l’entitat, i s’ha d’entendre incloses, dins d’aquests serveis, les tasques comercialitzadores, organitzatives o de direcció d’equips, i serveis interns prestats a la societat dins d’aquesta activitat professional.

 

  1. Que el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa a aquest règim especial conforme al previst en la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

 

En cas contrari, la qualificació d’aquests serveis haurà de ser la de treball personal conforme a l’establert en l’article 17.1 de la Llei de l’IRPF. 

 

Operacions vinculades

 

Sense perjudici de l’anterior i amb independència de la naturalesa que correspongui a la retribució corresponent a aquests serveis, s’ha de tenir en compte que en tractar-se d’operacions entre persones o entitats vinculades es realitzarà pel seu valor normal de mercat, en els termes previstos en l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (art. 41 Llei IRPF).

 

  • A l’efecte de valorar la retribució corresponent a aquests serveis diferents dels corresponents al càrrec d’administrador, s’ha de tenir en compte que la valoració de les operacions entre persones o entitats vinculades es realitzarà pel seu valor normal de mercat. Es considera vinculat un soci amb un capital en la societat igual o superior al 25%.

 

  • No oblidi que si presta serveis d’activitat econòmica a la seva societat i no és vinculat, per no arribar a un percentatge de participació igual o superior al 25%, haurà de valorar aquesta contraprestació a valor de mercat quan la remuneració és notòriament inferior al valor normal de mercat.

 

Retencions

 

Si les retribucions es consideren procedents d’una activitat professional, quedaran subjectes a una retenció fixa del 15%, i no a la retenció variable que s’aplica als rendiments del treball.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu