fbpx

Nova tarifa reduïda de cotització a la Seguretat Social per la contractació indefinida

Nova tarifa reduïda de cotització a la Seguretat Social per la contractació indefinida

Nova tarifa reduïda de cotització a la Seguretat Social per la contractació indefinida

Nova tarifa reduïda de cotització a la Seguretat Social per la contractació indefinida 770 554 arluk

Aquesta mesura substitueix a l’actual tarifa plana de 100 euros, la vigència de la qual conclou el pròxim 31 de març. El nou incentiu establert pel Reial decret-llei 1/2015, vigent des del dia 1 de març de 2015 per un període de 18 mesos, consisteix que els primers 500 euros de salari de cada nou contracte indefinit no cotitzaran durant 2 anys. Les empreses de menys de 10 treballadors es podran beneficiar durant 1 any més d’una exempció al voltant de 250 euros.

 

En el BOE del dia 28-02-2015, s’ha publicat el Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer (RDL), de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social (BOE, 28-02-2015), que conté una sèrie de mesures en l’àmbit de l’ocupació i la seguretat social que es van anunciar al debat de l’estat de la nació pel Govern i que es refereixen al foment de l’ocupació indefinida, l’ocupació autònoma i la protecció social agrària.

 

Amb caràcter general aquest RDL va entrar en vigor l’endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir amb efectes des de l’1 de març de 2015.

 

A continuació els volem informar de la nova tarifa reduïda de cotització a la Seguretat Social per als nous contractes que se subscriguin a partir de l’1 de març de 2015 considerant, al seu torn, que l’actual «tarifa plana» de 100 euros regulada en el Reial decret-Llei 3/2014 esgotava la seva eficàcia el pròxim 31 de març de 2015. En el nou mecanisme implantat pel RDL, la reducció opera a través de la determinació «d’un mínim exempt», d’igual quantia en tots els contractes sigui quina sigui la retribució percebuda.

 

A quins contractes s’aplica aquesta reducció o bonificació? En què consisteix?

 

En els supòsits de contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats, sempre que es compleixin determinades condicions i requisits.

 

En aquests casos, l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes es determinarà conforme a les regles següents:

 

  1. a) Si la contractació és a temps complet, els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes corresponent a cada mes quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització en la part corresponent a l’empresa. A la resta de l’import d’aquesta base li resultarà aplicable el tipus de cotització vigent a cada moment.

 

  1. b) Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada de treball sigui, almenys, equivalent a un 50% de la jornada d’un treballador a temps complet comparable. Els 500 euros es reduiran de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte.

 

Atenció. La tarifa reduïda serà també d’aplicació en el supòsit de persones que s’incorporin com a socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que aquestes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri, així com als que s’incorporin com a socis treballadors de les societats laborals.

 

Durada de la reducció

 

El benefici en la cotització s’aplicarà durant un període de 24 mesos, computats a partir de la data d’efectes del nou contracte, que s’haurà de formalitzar per escrit, entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.

 

Les empreses amb menys de 10 treballadors podran mantenir la reducció durant 36 mesos, però durant els últims 12 mesos la reducció de la quantia de la base de cotització serà de 250 euros o la quantia proporcionalment reduïda que correspongui en els supòsits de contractes a temps parcial.

 

Quan les dates de l’alta i de la baixa del treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui no siguin coincidents amb el primer o l’últim dia del mes natural, l’import al qual s’apliqui el benefici serà proporcional al nombre de dies en alta en el mes.

 

Atenció. Règim aplicable a la contractació indefinida formalitzada amb anterioritat a l’1 de març de 2015. Els beneficis a la cotització a la Seguretat Social que s’anessin gaudint pels contractes indefinits subscrits amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest RDL (és a dir, l’01-03-2015), es regiran per la normativa vigent al moment de la seva celebració.

 

Requisits

 

Per gaudir d’aquest benefici, les empreses hauran de complir, bàsicament, els següents requisits:

 

  • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant en la data d’efectes de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació del benefici corresponent.

 

  • No haver extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a dret, en els sis mesos anteriors a la subscripció dels contractes que donen dret al benefici previst en aquest article. L’exclusió del dret a la bonificació o reducció derivada de l’incompliment d’aquest requisit afectarà un nombre de contractes equivalent al de les extincions produïdes.

 

  • Subscriure contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis en l’empresa en els 30 dies anteriors a la subscripció del contracte.

 

  • Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte indefinit, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguida, almenys, amb aquesta contractació. S’examinarà el manteniment del nivell d’ocupació indefinida i del nivell d’ocupació total cada dotze mesos. Per a això, s’utilitzaran la mitjana de treballadors indefinits i la mitjana de treballadors totals del mes en què procedeixi examinar el compliment d’aquest requisit.

 

  • No haver estat excloses de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió de la infracció greu (per falta d’afiliació inicial o alta) o les infraccions molt greus en matèria d’ocupació o seguretat social.

 

Supòsits exclosos de l’aplicació de la tarifa reduïda

 

La norma preveu expressament l’exclusió de determinats col·lectius, tals com les relacions laborals de caràcter especial, les contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, treballadors amb vinculació prèvia en l’empresa o en el grup d’empresa en supòsits específics, etc.

 

Incompatibilitat de la tarifa reduïda

 

L’aplicació d’aquest benefici serà incompatible amb la de qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte, amb independència dels conceptes als quals aquests beneficis poguessin afectar, amb les següents excepcions:

 

  • En el cas que el contracte indefinit es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, serà compatible amb la Tarifa Jove de 300 euros per a la contractació indefinida dels joves menors de 25 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

  • En el cas que el contracte indefinit es formalitzi amb persones beneficiàries del Programa d’Activació per a l’Ocupació, serà compatible amb l’ajuda econòmica d’acompanyament que percebin. Aquest Programa permet compatibilitzar fins a 5 mesos la percepció de l’ajuda d’acompanyament amb el treball per compte d’altri.

 

Finalment, assenyalar que en els supòsits d’aplicació indeguda del benefici procedirà el reintegrament de les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i l’interès de demora corresponent, conforme a l’establert en la normativa recaptatòria de la Seguretat Social. Com a especialitat, en el supòsit específic de l’incompliment del període de 36 mesos de manteniment de l’increment d’ocupació indefinida i global, s’aplicarà un escalat que redueix els percentatges de reintegrament en funció del moment en què es produeixi l’incompliment. En aquest cas, no hi haurà recàrrec ni interès de demora

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu