fbpx

NOVA PRÒRROGA DE L’AJUDA ECONÒMICA A ATURATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA)

NOVA PRÒRROGA DE L'AJUDA ECONÒMICA A ATURATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA)

NOVA PRÒRROGA DE L’AJUDA ECONÒMICA A ATURATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA)

NOVA PRÒRROGA DE L’AJUDA ECONÒMICA A ATURATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA) 500 500 arluk

En ser la taxa de desocupació del quart trimestre de 2014 del 23,70%, és a dir superior al 20%, es prorroga per un període de 6 mesos, a partir del 16-02-2015, la vigència del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

En el BOE del dia 21 de gener de 2015, s’ha publicat la Resolució de 13 de febrer de 2015, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la de l’1 d’agost de 2013 (modificada per la del 30 de juliol de 2014), per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes econòmiques d’acompanyament incloses al programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació prorrogada pel Reial decret-llei 1/2013, de 25 de gener, que estableix la pròrroga automàtica de la vigència d’aquest programa, per períodes successius de 6 mesos, sempre que la taxa de desocupació sigui superior al 20% segons l’última Enquesta de població activa (EPA) publicada amb anterioritat a la data de la pròrroga.

 

La taxa de desocupació publicada en la EPA del quart trimestre de 2014 ha estat del 23,70%, és a dir superior al 20%, per això, queda prorrogada per sis mesos més la vigència del programa esmentat.

 

Aquest programa és aplicable a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d’ocupació en les oficines d’ocupació que, dins del període comprès entre els dies 16 de febrer i 15 d’agost de 2015, tots dos inclusivament, esgotin la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació establerts, o bé n’hagin esgotat algun, incloses les seves pròrrogues, i reuneixin la resta dels requisits establerts en el Reial decret-llei 23/2012, de 24 d’agost, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

 

En què consisteix aquesta ajuda?

 

Es concedeix una subvenció de 2.400 o 2.700 euros per aturat, que es cobra en 6 pagues de 400 o 450 euros mensuals, amb el compromís de rebre formació per poder optar a altres sortides laborals.

 

Qui pot sol·licitar el nou Pla Prepara?

 

Podran sol·licitar-lo aquells aturats que esgotin les seves prestacions i subsidis i compleixin aquests requisits:

 

En primer lloc, complir una d’aquestes dues condicions:

 

  • Ser parat de llarga durada, inscrit com a demandant d’ocupació almenys dotze dels últims divuit mesos.
  • Tenir responsabilitats familiars (tenir un o diversos membres de la teva família que depenguin del sol·licitant i que la família tingui en el seu conjunt uns ingressos molt baixos).

 

I complir a més la resta de requisits:

 

  • Haver esgotat una prestació o subsidi per desocupació i demanar aquesta ajuda abans que hagin passat dos mesos des d’aquesta data.
  • No tenir dret a prorrogar la prestació ni el subsidi, ni a beneficiar-se de cap altra ajuda per desocupació. El Prepara és l’última de les ajudes possibles.
  • No haver cobrat amb anterioritat cap prestació d’aquest tipus, com per exemple, el PRODI (“l’ajuda dels 426 euros”), l’anterior pla Prepara, la Renda agrària, o la Renda activa d’inserció (RAI).
  • Tenir manca de rendes, de manera que no superin el 75% del salari mínim interprofessional. En 2014/2015 aquesta xifra és de 483,98 euros mensuals. Encara que el sol·licitant manqui de rendes, si conviu amb els seus pares, cònjuge o fills menors de 26 anys o majors discapacitats, o menors acollits, caldrà sumar les rendes de tots i dividir-les entre el nombre de membres de la unitat familiar i que el resultat no superi els 483,98 euros mensuals per membre.
  • S’haurà de signar un acord amb l’orientador laboral dels serveis públics d’ocupació, on es comprometi a participar en un Itinerari personalitzat d’inserció (IPI). L’orientador és qui valida la formació i assistència als cursos i és l’enllaç entre l’administració i l’aturat.
  • S’exigeix que el sol·licitant acrediti haver buscat activament feina durant almenys 30 dies des de la pèrdua d’altres prestacions durant el termini de sol·licitud, amb l’objectiu de reforçar el seguiment del compromís d’activitat. Aquesta obligació es manté durant tot el programa.

 

Termini de presentació. Hi ha un màxim de 2 mesos que comencen a comptar a partir de la data en què s’esgota la prestació per desocupació. És important aquest termini, ja que si se supera, es perd el dret a l’ajuda. En la nova regulació s’exigeix que durant aquests dos mesos el sol·licitant busqui activament ocupació durant almenys 30 dies.

 

Per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu