fbpx

Nova bonificació per als autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Nova bonificació per als autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Nova bonificació per als autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Nova bonificació per als autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació 350 475 arluk

S’estableix una bonificació per als autònoms del 100% de la quota per contingències comunes, que resulti d’aplicar el tipus de cotització mínim vigent a cada moment a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s’aculli a aquesta mesura, per un termini de fins a 12 mesos, per cura de menors de 7 anys que tinguin a càrrec seu, així com per tenir a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

 

En el BOE del dia 28-02-2015, s’ha publicat el Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer (RDL), de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social (BOE, 28-02-2015), que conté una sèrie de mesures en l’àmbit de l’ocupació i la seguretat social que es van anunciar al debat de l’estat de la nació pel Govern.

 

Amb caràcter general aquest RDL va entrar en vigor l’endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir amb efectes des de l’1 de març de 2015.

 

Entre aquestes mesures, els volem informar d’una nova bonificació als treballadors inclosos en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació d’un treballador per compte d’altri que serà compatible amb la resta d’incentius a la contractació per compte d’altri previstos en la normativa vigent.

 

 

Beneficiaris

 

Els treballadors inclosos en el RETA que estiguin en algun dels següents supòsits:

 

  1. a) Per cura de menors de 7 anys que tinguin a càrrec seu.

 

  1. b) Per tenir a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

 

 

 

 

Requisits

 

  • No tenir treballadors assalariats ni en la data d’inici de l’aplicació de la bonificació ni en els 12 mesos anteriors (amb l’excepció dels contractes d’interinitat per a la substitució de l’autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment tant preadoptiu com permanent o simple, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural).
  • Romandre en alta en el RETA els 6 mesos següents al venciment del termini de gaudi.
  • Contractar a un treballador, amb caràcter indefinit o temporal (no menys de 3 mesos des de la data d’inici de gaudi de la bonificació), a temps complet o parcial (amb jornada no inferior al 50% de la d’un treballador a temps complet comparable).
  • Mantenir la contractació durant el període de gaudi de la bonificació.

 

A aquests efectes, si el contracte s’extingeix (fins i tot durant el període inicial de 3 mesos) el treballador autònom haurà de contractar a un altre treballador per compte d’altri en el termini màxim de 30 dies.

 

No obstant l’anterior, el requisit de manteniment de la contractació no s’entendrà incomplert quan l’extinció estigui motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, procedents, ni per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o per resolució durant el període de prova.

 

L’incompliment dels requisits obligarà al reintegrament de l’import de la bonificació gaudida.

 

 

Bonificació

 

Els beneficiaris tindran dret a una bonificació per cadascun dels subjectes causants a càrrec seu assenyalats, equivalent al 100% (50% per als contractes a temps parcial) de la quota d’autònoms per contingències comunes, resultant d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s’aculli a aquesta mesura (o de portar en alta en el RETA un temps inferior, la base mitjana des de la data d’alta) el tipus de cotització mínim de cotització vigent a cada moment establert en el règim especial esmentat (26,50% per 2015).

 

 

Durada de la bonificació

 

Fins a 12 mesos, tret que desaparegui la causa que en va donar lloc. No obstant això, en cas que el menor que va donar lloc a la bonificació arribés a l’edat de 7 anys amb anterioritat a la finalització del gaudi de la bonificació, es podrà mantenir fins a aconseguir el període màxim de 12 mesos previst, sempre que es compleixin la resta de condicions.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu