fbpx

Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’IVA a partir de l’1 d’abril de 2015

Nous supòsits d'inversió del subjecte passiu en l'IVA a partir de l'1 d'abril de 2015

Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’IVA a partir de l’1 d’abril de 2015

Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’IVA a partir de l’1 d’abril de 2015 300 250 arluk

Des de l’1 d’abril de 2015, la reforma fiscal de la Llei de l’IVA ha introduït nous supòsits als quals s’aplicarà la regla d’inversió del subjecte passiu. En concret als lliuraments de plata, platí i pal·ladi, en brut, en pols o semillavorat. Així mateix, en els lliuraments de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals realitzades a revenedors o a subjectes passius diferents quan l’import total d’aquests lliuraments en aquest últim cas, a un mateix destinatari, excedeixi de 10.000 euros, documentat en una mateixa factura.

 

Com ja l’hem estat informant, la Llei 28/2014, de 27 de novembre, en el marc de la reforma del sistema tributari, incorpora diverses modificacions en la Llei de l’IVA.

 

Una de les novetats importants a destacar és que des del dia 1 d’abril de 2015 s’introdueixen nous supòsits d’inversió del subjecte passiu (serà el subjecte passiu l’empresari o professional pel qual es realitzin les operacions) per lluitar contra el frau fiscal en aquests sectors, com són:

 

  • Els lliuraments de plata, platí i pal·ladi en brut, en pols o semillavorat. S’assimilaran a aquests els lliuraments que tinguin per objecte aquests metalls resultants de la realització d’activitats de transformació per l’empresari o professional adquirent. En tot cas ha de tractar-se de productes que no estiguin inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim especial aplicable als béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

 

  • Els lliuraments de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, quan el destinatari sigui:

 

  • Un empresari o professional revenedor d’aquests béns, sigui quin sigui l’import del lliurament.

 

Atenció. En aquest cas, es considerarà revenedor a l’empresari o professional que es dediqui habitualment a la revenda dels béns adquirits al fet que es refereixen aquestes operacions.

 

  • Un empresari o professional diferent dels referits en la lletra anterior (és a dir, no revenedor), quan l’import total dels lliuraments d’aquests béns efectuats, documentats en la mateixa factura, excedeixi de 10.000 euros, exclòs l’impost sobre el valor afegit.

 

Per tant, si a partir d’aquesta data té per exemple pensat renovar els ordinadors de la seva oficina, o els mòbils o tauletes digitals, recordi que quan adquireixi en una mateixa compra i a un mateix proveïdor telèfons mòbils, ordinadors portàtils o tauletes digitals per un import superior als 10.000 euros (IVA exclòs), el proveïdor li emetrà la factura sense IVA, i serà vostè qui s’haurà d’autorrepercutir l’impost.

 

A tenir en compte:

 

  • A l’efecte del càlcul del límit esmentat (10.000 euros), i amb la finalitat d’evitar pràctiques abusives i desglossaments artificials d’una operació en diverses factures, s’atendrà a l’import total dels lliuraments realitzats quan, documentades en més d’una factura, resulti acreditat que es tracti d’una única operació i que se n’ha produït el desglossament artificial als únics efectes d’evitar l’aplicació d’aquesta norma.

 

Atenció. En el supòsit de tenir la condició d’empresari o professional revenedor s’haurà d’acreditar aquest extrem mitjançant l’exhibició o presentació d’una còpia del certificat emès per l’administració tributària.

 

  • L’acreditació per part del destinatari al transmissor de la condició d’empresari o professional al fet que es refereixen les dues lletres anteriors s’haurà de realitzar amb caràcter previ o simultani a l’adquisició.

 

  • Els lliuraments d’aquests béns, en els casos en què els seus destinataris siguin subjectes passius de l’IVA s’hauran de documentar en una factura mitjançant una sèrie especial.

 

Formalitats

 

L’empresari revenedor haurà de comunicar la seva condició de revenedor, mitjançant la presentació de la declaració censal a l’administració tributària, al començament de la seva activitat o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de fer efecte.

 

Atenció. No obstant això, la disposició transitòria primera del Reial decret 1073/2014 concedeix un termini específic per a l’exercici 2015: la comunicació de la condició de revenedor es podrà realitzar fins al 31 de març d’aquest any, per aquells empresaris o professionals que realitzessin activitats empresarials o professionals l’any 2014, mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal.

 

Mitjançant l’Ordre HAP/2484/2014, de 29 de desembre, s’ha modificat el model 036 introduint la casella necessària perquè els subjectes passius revenedors puguin comunicar aquest extrem a l’administració tributària.

 

La comunicació efectuada per l’empresari o professional revenedor a l’administració tributària s’entendrà prorrogada per als exercicis següents en tant que no es produeixi la pèrdua d’aquesta condició; aquest últim extrem també s’haurà de comunicar a l’administració tributària mitjançant l’oportuna declaració censal de modificació.

 

Després de la comunicació de la condició de revenedor per part de l’empresari o professional a l’administració tributària, aquest «podrà obtenir un certificat amb el codi segur de verificació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària que tindrà una validesa durant l’any natural corresponent a la data de la seva expedició».

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu