fbpx

Nou paquet de mesures de suport a autònoms i economia social

Nou paquet de mesures de suport a autònoms i economia social

Nou paquet de mesures de suport a autònoms i economia social

Nou paquet de mesures de suport a autònoms i economia social 300 300 arluk

El Consell de Ministres ha rebut un informe de la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social sobre l’Avantprojecte de Llei per la qual es modifica i actualitza tota la normativa en matèria d’autoocupació, i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social. Entre altres mesures, els autònoms de qualsevol edat podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb l’alta en el RETA, una possibilitat fins ara reservada als menors de 30 anys, i s’introdueixen algunes novetats en relació amb la tarifa plana per a autònoms.

 

El Consell de Ministres en reunió del passat 24 d’abril, ha rebut un informe sobre l’Avantprojecte de Llei per la qual es modifica i actualitza tota la normativa en matèria d’autoocupació, i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social. L’Avantprojecte es remeté al Consell Econòmic i Social per al seu dictamen en el termini màxim de deu dies.

 

Es tracta d’un text que desenvolupa l’Estatut del treball autònom i la Llei d’economia social, al mateix temps que ordena i sistematitza el conjunt de mesures per fomentar i promoure el treball autònom i impulsar l’economia social que es troben disperses en diverses normes. Els incentius al treball autònom es recolliran en el títol V de la Llei de l’Estatut del treball autònom, i en la Llei d’economia social, del 29 de març de 2011, els relacionats amb les cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció i altres entitats de l’economia social. La finalitat és proporcionar  més transparència i seguretat jurídica.

 

La nova Llei amplia, a més, alguns incentius ja existents a altres col·lectius i engega noves mesures per impulsar l’autoocupació, sigui individual o col·lectiva, i per donar suport al treball autònom i l’economia social.

 

Principals novetats

 

 • Tarifa plana per a autònoms: es fixa la quantia de la quota per contingències comunes en 50 euros durant sis mesos; amplia l’incentiu als autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i amb posterioritat contractin a treballadors per compte d’altri, i estén els supòsits de la tarifa plana especialment protegida a les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere. A més, amplia els incentius a les persones amb discapacitat amb independència de la seva edat. D’aquesta forma, els autònoms gaudiran d’una senda de cotització reduïda en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) durant els primers mesos d’activitat:

 

 • Quantitat de 50 euros de cotització per contingències comunes durant sis mesos o reducció en la cotització a la Seguretat Social del 80% d’una quota resultant d’aplicar el tipus mínim de cotització vigent a cada moment a la base mínima de cotització que correspongui;

 

 • Reducció del 50% d’aquesta quota durant els sis mesos següents; i transcorregut un any, reducció o bonificació del 30% els següents sis mesos (18 mesos en el cas dels menors de 30 anys o 35 si són dones).

 

 • Per la seva banda, les víctimes del terrorisme, de la violència de gènere i les persones amb discapacitat gaudiran d’una senda de cotització reduïda durant 5 anys: els primers 12 mesos amb una quota de 50 euros o l’esmentada reducció del 80% i la resta, fins a 48 mesos, a través d’una bonificació del 50%.

 

 • Extensió de la capitalització de la prestació per desocupació: per ajudar als qui volen emprendre s’estén, amb independència de l’edat del sol·licitant, la possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació per facilitar la inversió i les despeses inicials per iniciar una activitat emprenedora.

 

 • D’aquesta manera, i per iniciar una activitat per compte propi, la prestació per desocupació es podrà utilitzar de tres formes: capitalitzant el 100% en un únic pagament, capitalitzant només una part i utilitzar la resta per a l’abonament de quotes a la Seguretat Social, o ben destinant el total de la prestació a l’abonament de les quotes mensuals.

 

 • En relació amb la capitalització, s’obre, a més, la possibilitat al fet que els beneficiaris de prestacions per desocupació puguin capitalitzar la seva prestació per realitzar una aportació al capital social de tot tipus de societats mercantils de nova creació, sempre que tinguin el control efectiu de l’empresa.

 

 • Igualment, s’obre la possibilitat al fet que la capitalització de la prestació per desocupació es pugui utilitzar per cobrir les despeses de constitució d’una nova societat, així com per adquirir serveis específics d’assessorament, formació i informació, en aquest últim cas limitat al 15% de la quantitat capitalitzada.

 

 • Altres mesures relacionades amb la prestació per desocupació com a força per afavorir l’autoocupació i la segona oportunitat:

 

 • S’estableix que els autònoms de qualsevol edat podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb l’alta en el RETA, una possibilitat fins ara reservada als menors de 30 anys.

 

 • A més, per afavorir la seguretat de l’emprenedor i facilitar-li una segona oportunitat, s’amplia el termini, des dels 24 fins als 60 mesos, per a la represa de la prestació per desocupació a tots els treballadors amb dret a prestació que realitzin un treball per compte propi. No obstant això, en el cas de sol·licitar reprendre la prestació per desocupació a partir del mes vint-i-quatrè, l’autònom haurà d’acreditar causes econòmiques o organitzatives.

 

 • Ampliació dels incentius als familiars col·laboradors: s’amplia també la bonificació als familiars col·laboradors de manera que podran gaudir d’una bonificació en les quotes de la seguretat social durant 24 mesos. D’aquesta forma, a part dels 18 mesos durant els quals, des de l’aprovació en 2012 de la reforma del mercat de treball, que es podien beneficiar d’una bonificació del 50% en les seves quotes a la Seguretat Social, se sumen ara uns altres 6 mesos en els quals es podran beneficiar d’una nova bonificació del 25%.

 

 • Autònoms econòmicament dependents (TRADE): s’introdueix la possibilitat que els TRADES, és a dir, aquells que perceben almenys el 75% dels seus ingressos d’un únic client o empresa, que en determinades circumstàncies puguin contractar un treballador amb la finalitat de facilitar-los la conciliació de la vida laboral i familiar. Entre elles es troben: risc durant l’embaràs i lactància d’un menor de 9 mesos; en períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment; per cura de menors de 7 anys a càrrec i per familiars a càrrec en situació de dependència o discapacitat igual o superior al 33%. Això permetrà, per exemple, evitar situacions que fins ara eren possibles com el fet que s’arribi a considerar en l’actual Estatut del treball autònom una causa justificada d’extinció del contracte amb el client la maternitat o paternitat d’un autònom econòmicament depenent quan el client justifiqui que li causa un perjudici important.

 

A més, es recull en l’Estatut del treball autònom la recentment aprovada mesura de conciliació, que consisteix en una bonificació del 100% en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes durant el termini màxim de 12 mesos, quan els autònoms necessitin reduir eventualment la seva jornada per cura de menors de 7 anys a càrrec seu o de persones en situació de dependència reconeguda, sempre que contractin a un treballador que els permeti el manteniment de l’activitat.

 

També s’incorporen a l’Estatut la resta d’incentius previstos per a l’autoocupació en l’àmbit de l’ocupació i la Seguretat Social com les bonificacions per als autònoms de Ceuta i Melilla; la reducció per als familiars del titular d’una explotació agrària; o la bonificació de quotes de Seguretat Social per a treballadors autònoms en període de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat.

Noves mesures de suport i impuls a l’economia social

 

En l’àmbit de l’economia social, el text introdueix actuacions per facilitar la incorporació de nous socis a les entitats de l’economia social, recolzar i enfortir a les diferents entitats que la componen, i facilitar als treballadors que tenen més dificultats d’inserció la seva incorporació al mercat laboral.

  

Mesures per facilitar la incorporació de nous socis

 

 • Amb l’objectiu de facilitar la incorporació de nous socis a les entitats que formen part de l’economia social, s’amplien les bonificacions previstes. En concret, es crea una bonificació de 800 euros/any al llarg de tres anys (2.440 euros) per a les persones que s’incorporin com a socis treballadors o de treball a cooperatives o societats laborals. En el cas de menors de 30 anys (o 35 amb el grau de discapacitat), s’eleva la quantia a 1.650 euros durant el primer any.

 

 • Es mantenen les bonificacions a favor de les empreses d’inserció, quan contractin persones en situació d’exclusió social, per una quantia de 850 euros a l’any, durant un màxim de tres anys o de 1.650 per als supòsits de menors de 30 anys o de 35 en el cas de persones amb una discapacitat reconeguda del 33%.

 

 • A més, i amb l’objectiu de facilitar la transició dels treballadors des de les empreses d’inserció a l’empresa ordinària, s’amplia la bonificació existent en les quotes empresarials per la contractació d’aquests treballadors. D’aquesta manera, en el cas que una empresa ordinària contracti a un treballador procedent d’una empresa d’inserció, es podrà beneficiar de bonificacions en les seves cotitzacions socials durant quatre anys: 1.650 euros durant el primer any i 600 euros cada any durant els tres següents si la contractació és de tipus indefinit, o 1.650 euros durant el primer any i 500 euros els següents si es tracta d’una contractació temporal.

 

Reserves de mercat

 

Es reconeix als centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció, a les cooperatives i a les societats laborals com a entitats prestadores de serveis d’interès econòmic general. Això farà possible que les subvencions concedides a aquestes entitats puguin arribar als cinc-cents mil euros en un període de tres anys, mentre que fins ara el màxim és de dos-cents mil euros en el mateix període.

 

Així mateix, s’amplien les reserves de participació previstes en els processos públics de licitació. D’aquesta manera, s’introduirà la participació de les empreses d’inserció en els procediments d’adjudicació de contractes amb reserva de participació en el sector públic (reserva de mercat), cosa que fins ara es limitava als centres especials d’ocupació.

 

Igualment, s’estableix que, mitjançant acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les comunitats autònomes i de les entitats locals, es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos a centres especials d’ocupació i a empreses d’inserció.

 

Finalment, es recullen altres incentius ja previstos, com la capitalització de la prestació per desocupació perquè serveixi d’aportació al capital social d’una cooperativa o societat laboral.

  

Per a més informació: Foment i promoció del treball autònom

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu