fbpx

Nou model d’estatuts tipus amb format estandarditzat per a la constitució ràpida de societats

Nou model d'estatuts tipus amb format estandarditzat per a la constitució ràpida de societats

Nou model d’estatuts tipus amb format estandarditzat per a la constitució ràpida de societats

Nou model d’estatuts tipus amb format estandarditzat per a la constitució ràpida de societats 240 180 arluk

Es pretén realitzar en un termini màxim de 12 hores hàbils, els atorgaments d’escriptures públiques per a la constitució de societats de responsabilitat limitada de forma telemàtica a través d’un sistema de tramitació via internet instaurat al Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), mitjançant l’emplenament previ del document únic electrònic (DUE), i qualificar-se i inscriure’s, si escau, en el Registre Mercantil en el termini de 6 hores. Aquests requisits temporals, solament es poden complir mitjançant l’estandardització dels estatuts socials.

 

El BOE de 13 de juny, i amb entrada en vigor pel 13 de setembre de 2015, s’ha publicat el Reial decret 421/2015, de 29 de maig, pel qual es regulen els models d’estatuts tipus i d’escriptura pública estandarditzats de les societats de responsabilitat limitada (SRL), s’aprova model d’estatuts tipus, es regula l’Agenda Electrònica Notarial i la Borsa de denominacions socials amb reserva.

 

Es tracta d’un Reial decret que desenvolupa la previsió de l’art. 15 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, segons el qual, a  efectes de facilitar l’activitat emprenedora, estipulava que les SRL es podien constituir de forma telemàtica, i han d’autoritzar l’escriptura en el termini màxim de 12 hores hàbils i qualificar-se i inscriure’s, si escau, en el Registre Mercantil en el termini de sis hores. Per aquest motiu es considera que els estatuts tipus són un element necessari per aconseguir aquesta finalitat.

 

Qui poden ser els destinataris?

 

Pel que fa als destinataris del Reial decret aprovat, els estatuts tipus es poden utilitzar per constituir SRL, siguin o no de formació successiva, això és, amb un capital superior o inferior a 3000 € respectivament.

  

Objecte social

 

Donada la seva transcendència, el Reial decret determina l’objecte social. S’ha de fer pel CNAE del 2009, i pot incloure una o més activitats assenyalades almenys amb dos dígits. Se n’ha d’assenyalar una, que serà l’activitat principal, la qual haurà de tenir el codi CNAE de quatre dígits. De la redacció de la norma, resulta clar que no n’hi haurà prou amb posar el codi CNAE, sinó que s’haurà d’assenyalar expressament l’activitat econòmica al fet que aquest codi es refereix.

  

Contingut i procediment

 

Sobre el contingut dels estatuts hem de destacar que la seva redacció es farà de forma telemàtica en la plataforma del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) emplenant uns camps determinats, com són els relatius a l’objecte social, respecte dels quals s’ha d’assenyalar una o diverses activitats, si bé, en cas de ser diverses s’haurà de ressaltar quina és la principal, com ja s’ha comentat en el punt anterior.

  

Atenció. L’emprenedor o persona o persones que vulguin constituir una societat d’aquestes característiques, el primer que han de fer és acudir a la plataforma CIRCE en la qual donaran la totalitat de les seves dades i confeccionaran els estatuts tipus, ja que tot això serà remès al notari. Per tant el notari veurà per primera vegada als atorgants o compareixents al mateix moment de la signatura de l’escriptura.

  

Una vegada emplenades les dades es compondrà el document dels estatuts, que haurà de ser incorporat a l’escriptura, i es generarà un fitxer en format xml del document dels estatuts, que serà remès al notari pel sistema de tramitació telemàtica del CIRCE juntament amb el document únic electrònic (DUE), igualment en format xml, que haurà d’acompanyar a l’escriptura en format estandarditzat.

  

Atenció. A més una còpia simple electrònica de l’escriptura s’ha de posar a la disposició dels interessats, de forma gratuïta en els punts de l’atenció a l’emprenedor (PAE).

  

Posteriorment, l’escriptura pública en format estandarditzat es realitzarà pel notari emplenant cadascun dels camps que contingui el model de format contingut en l’Ordre del Ministre de Justícia que l’aprovi, i es remetrà al Registre Mercantil mitjançant un document electrònic en format xml, signat pel notari amb el seu certificat reconegut de signatura electrònica, de manera que permeti el tractament electrònic de tots els camps codificats que s’hi continguin.

 

Finalment, aquest Reial decret també regula algunes qüestions col·laterals i que no estan suficientment reglamentades, com són la Borsa de denominacions socials amb reserva i l’Agenda Electrònica Notarial (en funcionament abans del 13 de setembre), a través de la qual es concertarà la cita per a l’atorgament de l’escriptura de constitució.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu