fbpx

Mesures laborals i fiscals per reparar els danys provocats pel temporal i les inundacions que han assotat Espanya

Mesures laborals i fiscals per reparar els danys provocats pel temporal i les inundacions que han assotat Espanya

Mesures laborals i fiscals per reparar els danys provocats pel temporal i les inundacions que han assotat Espanya

Mesures laborals i fiscals per reparar els danys provocats pel temporal i les inundacions que han assotat Espanya 600 450 arluk

S’ha publicat en el BOE el Reial decret-llei 27/2015, que va entrar en vigor el dia 7 de març de 2015, que inclou mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts en els mesos de gener, febrer i març de 2015, que ha assotat la pràctica totalitat del territori nacional.

 

Al BOE del dia 07-03-2015, s’ha publicat el Reial decret-llei 27/2015 que va entrar en vigor el dia 7 de març de 2015, que adopta mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts en els mesos de gener, febrer i març de 2015, que ha assotat la pràctica totalitat del territori nacional, com a conseqüència d’un front atlàntic que va començar a afectar a les costes del Cantàbric i per la posterior irrupció de masses d’aire fred provinent Europa central.

 

Els fenòmens hivernals extrems, amb nevades d’excepcional intensitat i pluges persistents que han provocat inundacions i desbordaments en diferents conques hidrogràfiques, han propiciat la declaració de la situació d’alerta en diferents nivells i l’activació dels corresponents plans territorials o especials de Protecció Civil en diverses comunitats autònomes: Galícia, Principat d’Astúries, Cantàbria, País Basc, Castella i Lleó, Navarra, La Rioja, Aragó i Catalunya. A això cal afegir la successió de fenòmens meteorològics adversos de vent i mar que han assotat les costes del litoral mediterrani i atlàntic peninsular, així com les Illes Balears.

 

A més del temporal, cal destacar les inundacions extraordinàries per la crescuda del riu Ebre que han afectat en els últims dies especialment a la província de Saragossa, on l’Ebre ha arribat a nivells desconeguts en els últims vint anys. En una primera estimació, el desbordament de les lleres ha negat prop de vint mil hectàrees de terreny i ha obligat a desallotjar al voltant de 1.500 persones de les riberes alta i baixa de l’Ebre.

 

En aquest RDL s’estableixen una sèrie de mesures laborals i una sèrie de beneficis i reduccions fiscals, que ara els n’informem.

 

Àmbit d’aplicació

 

Les mesures establertes en aquesta norma s’aplicaran a les persones i béns afectats pels danys causats pels temporals de pluja i neu i els fenòmens costaners i inundacions esdevinguts al gener, febrer i març de 2015, en les comunitats autònomes que n’hagin resultat afectades.

 

Els termes municipals i nuclis de població afectats que concretament siguin d’aplicació les mesures al·ludides es determinaran per Ordre del Ministre de l’Interior. A aquest efecte, es podran entendre també inclosos aquells altres termes municipals o nuclis de població en els quals, per a la correcta execució de les obres necessàries, siguin imprescindibles les actuacions dels Departaments ministerials competents.

 

El Govern podrà declarar, amb delimitació dels municipis i nuclis de població afectats, l’aplicació de les mesures previstes en aquesta norma a altres successos de característiques similars que puguin esdevenir en qualsevol comunitat autònoma, fins al 31 de maig de 2015.

 

Mesures laborals i de Seguretat Social

 

  1. Acomiadaments col·lectius, suspensions de contracte i reduccions de jornada: que tinguin la seva causa directa en els danys produïts pels episodis meteorològics descrits en aquesta norma, així com en les pèrdues d’activitat que se’n deriven directament, en els sectors que es relacionen, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major. En el primer supòsit, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) podrà exonerar a l’empresari de l’abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió, i es mantindrà la condició d’aquest període com efectivament cotitzat pel treballador. En els casos en què es produeixi l’extinció del contracte, les indemnitzacions dels treballadors seran a càrrec del Fons de Garantia Salarial (FOGASA), amb els límits legalment establerts.

 

En els supòsits en què es decideixi per l’empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball amb base en circumstàncies excepcionals, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i, si escau, l’Institut Social de la Marina, podran autoritzar que el temps en què es percebin les prestacions per desocupació que portin la seva causa immediata dels successos inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma, no es computi a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, podrà autoritzar que rebin prestacions per desocupació aquells treballadors inclosos en aquests expedients que els faltin períodes de cotització necessaris per tenir-hi dret.

 

  1. Autònoms: les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, podran sol·licitar i obtenir, prèvia justificació dels danys soferts o de les pèrdues d’activitat directament derivades, una moratòria de fins a un any, sense interès, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta corresponents a tres mesos naturals consecutius, a comptar des de l’anterior a la producció del sinistre o, en el cas de treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, des del mes en què es va produir.

 

  1. Devolucions: els cotitzadors a la Seguretat Social que tinguin dret als beneficis establerts als apartats anteriors i hagin satisfet les quotes corresponents a les exempcions o a la moratòria que es tracti podran demanar la devolució de les quantitats ingressades, inclosos, si escau, els interessos de demora, els recàrrecs i costes corresponents. Si el que tingués dret a la devolució fos deutor a la Seguretat Social per quotes corresponents a altres períodes, el crèdit per la devolució serà aplicat al pagament de deutes pendents amb aquella en la forma que legalment procedeixi.

 

  1. Prestacions per desocupació per a treballs de col·laboració social: per dur a terme les obres de reparació dels danys causats, les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre podran sol·licitar del Servei Públic d’Ocupació competent l’adscripció de treballadors perceptors de les prestacions per desocupació per a treballs de col·laboració social.

 

Beneficis fiscals

 

  1. IBI: exempció de les quotes corresponents a l’exercici de 2015 que afectin habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels sinistres, quan s’acrediti que tant les persones com els béns en ells situats hagin hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o les destrosses en collites constitueixin sinistres no coberts per cap fórmula d’assegurament públic o privat.

 

  1. IAE: reducció corresponent a l’exercici de 2015 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat dels quals hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat. La reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins a la seva represa en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el supòsit de cessament en el seu exercici, que tindrà efectes des del dia 31 de desembre de 2014.

 

Les exempcions i reduccions de quotes en els tributs assenyalats als apartats anteriors comprendran les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre els mateixos.

 

Els contribuents que, tenint dret als beneficis establerts als apartats anteriors, haguessin satisfet els rebuts corresponents a aquest exercici fiscal, podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

 

  1. Taxes de la Prefectura Central de Trànsit: estaran exemptes de les taxes de l’organisme autònom de la Prefectura Central de Trànsit la tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades com a conseqüència dels danys produïts pels sinistres, i l’expedició de duplicats de permisos de circulació o de conducció destruïts o extraviats per aquestes causes.

 

  1. IRPF: estaran exemptes les ajudes excepcionals per danys personals.

 

Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries. Mòduls IRPF/IVA

 

Per a les explotacions i activitats agràries, realitzades a les zones que determini l’Ordre que es dicti, i conforme a les previsions contingudes en el Reglament de l’IRPF i de l’IVA, a la vista dels informes del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix l’Ordre HAP/2222/2014, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2015 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de l’IVA.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu