fbpx

L’ITP DE L’ARRENDAMENT D’HABITATGE: L’INQUILÍ HA DE PAGAR L’IMPOST

L'ITP DE L'ARRENDAMENT D'HABITATGE: L'INQUILÍ HA DE PAGAR L'IMPOST

L’ITP DE L’ARRENDAMENT D’HABITATGE: L’INQUILÍ HA DE PAGAR L’IMPOST

L’ITP DE L’ARRENDAMENT D’HABITATGE: L’INQUILÍ HA DE PAGAR L’IMPOST 471 255 arluk

Cal recordar que l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), a més de quan es compra un immoble, també s’abona per la constitució d’un contracte d’arrendament i l’ha d’abonar l’arrendatari de l’habitatge. Es tracta de l’impost oblidat o, fins i tot, desconegut per a molts en l’àmbit dels arrendaments urbans, encara que hem de partir que afecta exclusivament als habitatges, ja que als locals de negoci se li aplicarà l’IVA. Algunes comunitats autònomes han començat a exigir la quota d’ITP als arrendataris o inquilins d’habitatges.

Són molts els arrendataris que es pregunten o desconeixen la figura de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) en formalitzar un contracte d’arrendament d’habitatge, ja que per la seva pròpia denominació, la majoria de persones entenen que és aplicable a la compravenda, però no quan ens trobem davant un lloguer.

 

Algunes comunitats autònomes estan començant a exigir el seu pagament també en els arrendaments, i és l’inquilí qui l’ha de pagar. A més, la reclamació del pagament s’està fent amb un caràcter retroactiu de quatre anys i un mes.

 

Lloguer d’habitatges i pagament de l’ITP

 

Recordi que encara que el lloguer d’habitatges a particulars no porta IVA, els inquilins estan obligats a satisfer l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), en formalitzar el contracte d’arrendament.

 

Atenció. L’ITP, s’aplicarà o bé en realitzar transmissions d’habitatge usat, mitjançant compravenda, o per la formalització d’un contracte d’arrendament d’habitatge, i l’ha d’abonar l’arrendatari.

 

L’impost de transmissions patrimonials (ITP) és bastant desconegut per a l’inquilí, tant que amb prou feines es paga i les comunitats autònomes tampoc l’arriben a reclamar. No obstant això, existeix i està contemplat en la Llei.

 

Per què es paga en el règim de lloguer d’habitatge un impost que, generalment, és aplicable a la compra d’un immoble?

 

El lloguer és considerat, a efectes legislatius, una adquisició onerosa com l’és la compra. Per tant, aquest impost no es paga només per transmissió (malgrat el seu nom) sinó davant qualsevol adquisició d’un bé o dret, com constitueix el dret d’usabilitat de l’habitatge per part de l’inquilí o l’arrendatari.

 

Però recordi, aquest impost no afecta a tots els contractes, sinó tan sols seran responsables els arrendataris i arrendadors d’habitatges, no els locals de negoci ni els habitatges utilitzats com a oficines o despatxos, ja que a aquests arrendaments d’ús diferent del d’habitatge se’ls aplicarà l’IVA.

 

Import a pagar

 

La legislació que regula l’ITP contempla una escala de preus que s’aplica a escala nacional encara que en ser un tribut cedit a les comunitats autònomes, cadascuna d’elles posseeix la plena llibertat de fixar el tipus que desitgi.

 

En general, l’import a satisfer es calcula aplicant una escala de gravamen sobre la quantitat total a pagar durant tota la vigència del contracte.

 

Atenció. La base serà la quantitat total que s’hagi de satisfer per tot el període de durada del contracte. Si no constés cap termini, es computarà un mínim de sis anys, sense perjudici de les liquidacions addicionals si després continua vigent més temps. En els contractes que tinguin pròrroga forçosa, es computarà, com a mínim, un termini de durada de tres anys.

 

Respecte a quina és la tarifa que cal aplicar per obtenir la quota tributària, hem d’acudir al Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (text refós de la Llei de l’ITP i AJD), i en el Reial decret 828/1995, de 29 de maig (reglament de l’impost), on s’estableixen les escales a tenir en compte, sempre que la comunitat autònoma no hagués aprovat una altra tarifa, ja que en aquest cas, caldria estar a la fixada per aquesta.

 

La quota tributària dels arrendaments s’obtindrà aplicant sobre la base liquidable la tarifa que fixi la comunitat autònoma.

 

Si la comunitat autònoma no hagués aprovat la tarifa, s’aplicarà la següent escala:

 

Euros

Fins a 30,05 euros ……………………………….. 0,09

De 30,06 a 60,10 ………………………………….. 0,18

De 60,11 a 120,20 …………………………………. 0,39

De 120 ,21 a 240,40 ……………………………… 0,78

De 240,41 a 480,81 ………………………………. 1,68

De 480,82 a 961,62 ……………………………… 3,37

De 961,63 a 1.923,24 ……………………………. 7,21

De 1.923,25 a 3.846,48 ………………………. 14,42

De 3.846,49 a 7.692,95 ……………………… 30,77

De 7.692,96 en endavant, 0,024040 euros per cada 6,01 euros o fracció.

 

Per exemple:

 

  • Si la renda total a pagar (base imposable) està entre 3.846,49 i 7.692,95 € per un període mínim de 3 anys de contracte, l’ITP a pagar és de 30,77 €.
  • Si la renda del lloguer supera els 7.692,96 euros, l’impost serà de 0,0024040 euros per cada 6,01 euros.

En aquest cas a un lloguer amb una renda de 600 €/mes li correspon pagar 86,40 € (21.600 euros de base imposable (600×36 mesos) / 6,01×0,024040).

 

 

 

Responsable del pagament

 

L’obligat al pagament a títol de contribuent serà l’arrendatari, siguin quines siguin les estipulacions establertes per les parts en contrari. Ara bé, també apareix contemplada la responsabilitat subsidiària de l’arrendador, si aquest hagués percebut el primer termini de renda sense exigir a l’arrendatari justificació d’haver satisfet aquest impost.

 

Atenció. L’obligat al pagament és l’arrendatari que és localitzat a través dels dipòsits de fiança que l’arrendador ha realitzat en l’organisme competent de cada comunitat autònoma.

 

Com i on es paga aquest impost?

 

Existeixen dues modalitats d’abonament:

 

  • En adquirir en els estancs el model timbrat de contracte d’arrendament.
  • Emplenant l’imprès corresponent, model 600, de la mateixa forma que l’establerta per a la compravenda d’habitatge usat.

 

Per tant, en el supòsit de confeccionar un contracte d’arrendament en “paper comú” no s’infringirà cap norma ni precepte, si s’acompanya el contracte amb la corresponent liquidació de l’ITP-AJD mitjançant el model 600.

 

Termini per al pagament

 

L’abonament d’aquest impost s’ha de fer efectiu en els 30 dies hàbils posteriors a la signatura del contracte de lloguer i per tota la durada del contracte (i no cada any). Tan sols es pagaria cada any si es prorrogués anualment.

 

Finalment, tingui present que tot inquilí que no estigui al dia pot rebre d’Hisenda la notificació de liquidació provisional i després, si no presenta al·legacions, la carta de pagament (amb interessos de demora). Aquest requeriment pot comportar una sanció del 50% per a deutes elevats o si es constata la intenció de defraudar.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu