fbpx

Les subhastes judicials s’hauran de fer per Internet

Les subhastes judicials s'hauran de fer per Internet

Les subhastes judicials s’hauran de fer per Internet

Les subhastes judicials s’hauran de fer per Internet 300 189 arluk

Des del dia 15 d’octubre de 2015 totes les subhastes judicials s’hauran de fer per Internet a través del portal electrònic de subhastes, i les licitacions es podran realitzar durant 20 dies, conforme el procediment contemplat en la Llei 19/2015 de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’administració de justícia i normativa de desenvolupament.

 

Subhastes judicials per Internet

 

Si pensa a adquirir algun actiu en una subhasta (un immoble, vehicles o maquinària per a la seva empresa, etc.), ha de saber que des del 15 d’octubre de 2015 totes les subhastes judicials s’han de realitzar per Internet, i no serà necessari comparèixer al jutjat per assistir-hi, ja que es podrà licitar a través de la xarxa.

 

On se celebraran les subhastes electròniques?

 

Se celebraran a través del portal de subhastes judicials del Ministeri de Justícia, que és un punt d’accés únic a informació pública sobre subhastes judicials i permet el seguiment i la participació en subhastes judicials a través d’Internet.

 

El portal únic de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat és el sistema des del qual es realitzaran totes les subhastes públiques de manera telemàtica.

 

Quin tipus de subhastes se celebren de forma electrònica?

 

La subhasta electrònica s’aplicarà tant a les subhastes notarials com a les judicials derivades de procediments d’execució, tant de béns mobles, de béns immobles i de béns immobles en els casos que haguessin estat hipotecats, amb les especialitats pròpies de l’execució hipotecària.

 

Qui realitza la subhasta en línia?

 

L’organisme encarregat del portal de subhastes serà l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat però és el secretari judicial el que assumeix el paper primordial en la celebració de subhastes judicials, amb l’objectiu d’afavorir la seva transparència.

 

A ell correspon mantenir un control continuat durant el seu desenvolupament i fins al seu final: l’inici de la subhasta, ordenar la seva publicació amb remissió de les dades necessàries, així com la seva suspensió o represa. Acabada la subhasta, el portal de subhastes remetrà informació certificada al secretari judicial en la qual indicarà ordenadament les licitacions, encapçalades per la vencedora.

 

Com es desenvoluparà la subhasta?

 

Qualsevol ciutadà interessat a participar en una subhasta pública haurà d’accedir al nou portal de subhastes electròniques des de la qual realitzarà les licitacions sobre els béns subhastats.

 

Atenció. Els postors s’hauran de registrar prèviament al portal de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat. Per a això, ha d’introduir les dades necessàries per poder participar en les subhastes.

 

Si està interessat en una subhasta en concret, haurà de realitzar el dipòsit o consignació. Per a això s’ha d’indicar el número de compte bancari (amb 20 dígits) d’on es retindrà el 5% del preu del bé subhastat.

 

La subhasta admetrà licitacions durant un termini de 20 dies naturals des de la seva obertura. Aquest termini es calcula en dies naturals per evitar possibles dubtes que puguin sorgir davant festes locals, festes autonòmiques, etc.

 

La subhasta no es tancarà fins transcorreguda una hora des de la realització de l’última postura, encara que això comporti l’ampliació del termini inicial de 20 dies per un màxim de 24 hores, segons assenyala la Llei.

 

Atenció. No totes les subhastes d’un dia conclouen a la mateixa hora. Les subhastes es llancen automàticament al portal, però de manera seqüencial, de cara a donar el marge de maniobra als postors que vulguin participar en més d’una subhasta.

 

Al tancament de la subhasta, el portal de subhastes remetrà al secretari judicial informació certificada de la postura telemàtica que resulti vencedora, i de la resta d’ofertes per ordre decreixent de l’import i de  la data en el cas que l’oferta sigui idèntica.

 

Acabada la subhasta i rebuda la informació, el secretari judicial deixarà constància, expressant el nom dels qui haguessin participat i de les postures que van formular.

 

Atenció. El postor guanyador rep un correu del BOE indicant que ha guanyat la puja:

 

– Si el bé és moble, l’adjudicatari tindrà 10 dies hàbils per completar el pagament.

– Si el ben és immoble, l’adjudicatari tindrà 40 dies hàbils per completar el pagament.

 

Com es retornarà el dipòsit dels qui no hagin guanyat la subhasta?

 

Finalitzada la subhasta, s’alliberaran o retornaran les quantitats consignades pels postors excepte el que correspongui al millor postor. Aquesta quantitat es reservarà en dipòsit com a garantia del compliment de la seva obligació i, si escau, com a part del preu de la venda.

 

No obstant això, si els altres postors ho sol·liciten, també es mantindrà les reserves consignades perquè, si el vencedor no lliurés en termini la resta del preu, pugui adjudicar-se el bé als postors següents, en ordre que van quedar.

 

 

A partir d’ara, un portal en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aglutinarà totes les subhastes, i el ciutadà podrà consultar-les i participar-hi. Aquest sistema de consignació en línia afecta a totes les subhastes notarials i judicials, ja siguin a petició dels propis propietaris o executives per cobrir amb l’import obtingut els deutes del seu propietari.

 

Afectaran tota classe de béns subhastats, tant els immobles com els mobles, inclosos els que haguessin estat hipotecats. L’interessat s’ha de registrar telemàticament com a usuari del portal de subhastes i emplenar un formulari d’acreditació que inclou el número del seu compte bancari. A través del mateix portal ordenarà a la seva entitat bancària la constitució del dipòsit del 5% del valor de taxació dels béns que se subhasten i obtindrà un rebut telemàtic quan aquesta quantitat sigui transferida.

 

Quan es tanqui la subhasta, el portal comunicarà els resultats al vencedor, al jutjat o notari corresponent i a l’Agència Tributària.

 

El vencedor haurà de completar la resta del preu total, i l’Agència Tributària retornarà els dipòsits a qui no hagi guanyat, mentre reté els de qui, voluntàriament, per haver realitzat aquesta reserva, es mantenen en llista d’espera per si es produeix l’incompliment del postor que hagués resultat vencedor.

 

 

PERQUÈ SABER QUE TRACTA AMB EXPERTS, LI DÓNA TRANQUIL•LITAT

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu