fbpx

Les entitats de crèdit estaran obligades a donar un preavís a les pimes que deixin de rebre crèdits

Les entitats de crèdit estaran obligades a donar un preavís a les pimes que deixin de rebre crèdits

Les entitats de crèdit estaran obligades a donar un preavís a les pimes que deixin de rebre crèdits

Les entitats de crèdit estaran obligades a donar un preavís a les pimes que deixin de rebre crèdits 1653 1347 arluk

Amb l’aprovació de la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial, les entitats de crèdits hauran de donar un preavís quan tinguin intenció de no prorrogar, extingir o disminuir en un 35% o més el flux de finançament concedit a una pime. Aquesta notificació s’haurà d’enviar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de venciment del contracte de crèdit de més quantia. Aquest preavís s’acompanya de l’obligació de l’entitat de crèdit de facilitar de forma gratuïta a les pimes informació sobre la seva situació financera i historial de pagaments (“Informació Financera-Pime”).

 

Els informem que el passat 29 d’abril de 2015 va entrar en vigor la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial (BOE, 28-04-2015).

 

Aquesta Llei té com a objectius principals: (i) fer més accessible i flexible el finançament bancari a les petites i mitjanes empreses (d’ara endavant, “pimes”), i (ii) avançar en el desenvolupament de mitjans alternatius de finançament, assentant les bases regulatòries per enfortir fonts de finançament corporatiu directe o finançament no bancari a Espanya. Entre aquestes fonts alternatives destaca sens dubte el finançament col·lectiu, comunament denominades com crowdfunding.

 

A més, entre altres novetats, i amb la intenció “d’afavorir el finançament bancari a les pimes”, la Llei introdueix dues obligacions per a les entitats de crèdit que es configuren, a més, com a drets irrenunciables per a les pimes: (i) un preavís per a les pimes que deixin de rebre crèdits; (ii) aquest preavís s’acompanya de l’obligació de l’entitat de crèdit de facilitar de forma gratuïta a les pimes informació sobre la seva situació financera i historial de pagaments (“Informació Financera-Pime”).

 

Preavís a les pimes que deixin de rebre crèdits

 

D’una banda, hauran de donar un preavís quan tinguin intenció de no prorrogar, extingir o disminuir en un 35% o més el flux de finançament concedit a una pime.

 

Aquesta notificació s’haurà d’enviar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de venciment del contracte de crèdit de més quantia. Per calcular aquest límit del 35% es tindrà en compte el conjunt de contractes de crèdit (i qualssevol altres que compleixin una funció de finançament equivalent) de la pime concedits per una mateixa entitat de crèdit.

 

S’entendrà que s’ha disminuït el flux de finançament quan, en un període de tres mesos després de la signatura de nous contractes de finançament o la pròrroga de tots o alguns dels existents, el flux de finançament disponible és inferior en, almenys, un 35% respecte de l’existent al moment en què es va haver de notificar el preavís.

 

Atenció. Exempcions: L’entitat de crèdit podrà quedar exempta (la llei preveu altres excepcions a aquesta obligació, generalment justificades, com poden ser la situació de concurs de la societat, l’inici de les negociacions per assolir un acord de refinançament o l’incompliment contractual o la resolució de mutu acord) d’aquesta obligació de preavís si justifica de manera objectiva que les condicions financeres de la pime han empitjorat de manera sobrevinguda i significativa, sempre que el finançament atorgat per aquesta entitat representi una part substancial del flux de finançament total de la pime.

 

Informe d’Informació Financera-Pime

 

D’altra banda, en el termini de 10 dies hàbils des que l’entitat de crèdit hagi enviat el preavís haurà de remetre també a la pime, de manera gratuïta, un informe d’Informació Financera-Pime.

 

Aquest informe contindrà tota la informació financera històrica de la pime que hagi anat recaptant l’entitat de crèdit, entre d’altres, les quatre últimes declaracions de dades remeses a la Central d’Informació de Riscos, l’historial creditici o la qualificació del risc de la societat.

 

Les pimes tindran dret a sol·licitar de l’entitat de crèdit la Informació Financera-Pime en qualsevol moment, sense perjudici que l’entitat de crèdit podrà cobrar en aquest cas per la prestació del servei.

 

Entrada en vigor

 

Aquestes millores del finançament bancari a les petites i mitjanes empreses relatives als drets de les pimes en relació amb la reducció o cancel·lació del flux de finançament solament entraran en vigor al cap de 3 mesos de la publicació de determinades disposicions de desenvolupament normatiu per part del Banc d’Espanya.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu