fbpx

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LLANÇA UN NOU SISTEMA PER CONTROLAR L’IVA. SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LLANÇA UN NOU SISTEMA PER CONTROLAR L'IVA. SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ (SII)

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LLANÇA UN NOU SISTEMA PER CONTROLAR L’IVA. SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LLANÇA UN NOU SISTEMA PER CONTROLAR L’IVA. SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII) 900 447 arluk

El canvi plantejat consisteix a establir l’obligació de remetre el detall de registre de les factures (no les factures) que s’han de fer constar en els llibres registre de l’IVA. Aquests enviaments a l’Agència Tributària implicaran portar els llibres registre a través de la pàgina web de l’Agència on s’aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades.  A canvi, s’elimina l’obligació de formular els models 347 (informació de tercers), 340 (operacions en llibres registre) i 390 (resum anual de l’IVA), ja que no serà necessari, ja que amb la informació rebuda i la que consti en la base de dades, l’AEAT elaborarà les dades fiscals del contribuent, a l’efecte de l’IVA, facilitant la declaració de l’impost. El nou SII serà aplicable amb caràcter obligatori a partir de gener de 2017 als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, i també serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s’hi. A partir de l’1 de gener de 2016 comença una fase voluntària en la qual un grup d’empreses participaran en una prova pilot.

 

Actualment l’IVA es gestiona a partir de la informació facilitada pels subjectes passius i per la informació obtinguda per l’Agència Tributària a través dels diversos canals d’informació dels quals disposa, tots els subjectes passius estan obligats a portar un llibre registre d’IVA compost per: el llibre registre de factures emeses, el llibre registre de factures rebudes, el llibre registre d’operacions intracomunitàries, i el llibre registre de béns d’inversió.

 

Doncs bé, l’Agència Tributària té previst llançar un nou sistema per controlar l’IVA: subministrament immediat d’informació (SII), modificant la forma de complir amb l’obligació de portar els “llibres registre Departament de Gestió Tributària de l’IVA”, i establint l’obligació de remetre el detall de la facturació per via electrònica.

 

Què és el subministrament immediat d’informació (SII)?

 

Es tracta d’un canvi del sistema de gestió actual de l’IVA que fa 30 anys que funciona, ja que es passa a un nou sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació. D’aquesta forma, el nou SII permet apropar el moment del registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l’operació econòmica que hi ha al darrere.

 

Per què s’implanta el subministrament immediat d’informació (SII)?

 

Perquè la situació tecnològica actual permet la seva implementació en aquest moment, per millorar en el control tributari i l’assistència al contribuent.

 

Afecta el SII a tots els subjectes passius de l’IVA?

 

El nou SII serà aplicable amb caràcter obligatori a partir del gener de 2017 als subjectes passius que actualment tenen l’obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment:

 

 • Inscrits en el REDEME (registre de devolució mensual de l’IVA)
 • Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros)
 • Grups d’IVA

 

El nou SII també serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s’hi (optant en el model 036 en el mes de novembre anterior a l’any en el qual vagi a fer efecte).

 

Línies bàsiques de funcionament del SII

 

Els subjectes passius acollits al SII estan obligats a portar, a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres registre:

 

 • Llibre registre de factures expedides.
 • Llibre registre de factures rebudes.
 • Llibre registre de béns d’inversió.
 • Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

 

Per a això, han de remetre a l’AEAT els detalls sobre la seva facturació, i amb aquesta informació s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre.

 

L’enviament d’aquesta informació es realitzarà per via electrònica, concretament mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML.

 

L’estructura d’aquest enviament tindrà una capçalera comuna amb la informació del titular de cada llibre registre, així com la informació de l’exercici i període en el qual es registren aquestes operacions. A aquesta capçalera l’acompanyarà un bloc amb el contingut de les factures. El subministrament d’aquesta informació es realitzarà conforme amb els camps de registre que aprovi el Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la corresponent Ordre ministerial.

 

Cal enviar les factures a l’AEAT?

 

No. Aquesta sol ser una de les qüestions que genera més confusió en els qui analitzen per primera vegada el nou SII. El que cal remetre són els camps dels registres de facturació que es concretin en l’Ordre ministerial corresponent, respecte de la informació al fet que es refereix el Projecte de reial decret que es troba actualment en tramitació.

 

Quan cal enviar els registres de facturació a l’AEAT?

 

 1. A) Factures expedides

 

En el termini de quatre dies naturals des de l’expedició de la factura, tret que es tracti de factures expedides pel destinatari o per un tercer, en aquest cas aquest termini serà de vuit dies naturals. En tots dos supòsits el subministrament s’haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués produït la meritació de l’impost corresponent a l’operació que s’ha de registrar.

 

 1. B) Factures rebudes

 

En un termini de quatre dies naturals des de la data en què es produeixi el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s’hagin inclòs les operacions corresponents. En el cas de les operacions d’importació, els quatre dies naturals s’hauran de computar des que es produeixi el registre comptable del document en el qual consti la quota liquidada per les duanes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al final del període a què es refereixi la declaració en la qual s’hagin inclòs.

 

 1. C) Operacions intracomunitàries

 

En un termini de quatre dies naturals, des del moment d’inici de l’expedició o transport, o si escau, des del moment de la recepció dels béns al fet que es refereixen.

 

 1. D) Informació sobre béns d’inversió

 

Dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació de l’any (fins al 30 de gener). Cal tenir en compte que en el còmput del termini de quatre o vuit dies naturals al fet que es refereixen els apartats anteriors, s’exclouran els dissabtes, els diumenges i els declarats festius nacionals.

 

Cal enviar la mateixa informació que actualment s’inclou en els llibres registres de l’IVA?

 

No, es tracta d’enviar una informació determinada que actualment es troba en dos llocs diferents (llibres registres d’IVA i factures) a la seu electrònica de l’AEAT, i l’obligat tributari es desentén de la gestió dels actuals llibres registro de l’IVA, com es pot apreciar en el següent esquema. Així mateix, se subministrarà una informació determinada amb transcendència tributària que fins ara s’incloïa en els models 340 i 347 (articles 33 a 36 del RGAT).

 

Quins són els avantatges per al contribuent del nou SII?

 

El nou SII comporta per al contribuent els següents avantatges:

 

 • Reducció de les obligacions formals, amb la supressió de l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390, així com l’elaboració dels llibres registre d’IVA.
 • Obtenció de dades fiscals, ja que a la seu electrònica disposarà d’un llibre registre declarat i un altre de contrastat amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT.

Aquestes dades fiscals seran una eina útil d’assistència en l’elaboració de la declaració,  reduirà errors i permetrà una simplificació i més seguretat jurídica.

 • Ampliació en deu dies del termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.
 • Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de més informació sobre les operacions.
 • Reducció dels terminis de comprovació, pels mateixos motius anteriors.
 • Disminució dels requeriments d’informació, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar les factures o dades que s’hi contenen per comprovar determinades operacions.

 

Quan serà aplicable el nou SII?

 

Està previst que a partir de l’1 de gener de 2016 comenci una fase voluntària en la qual un grup d’empreses participaran en una prova pilot. A partir de l’1 de gener de 2017 començarà la fase obligatòria d’aplicació d’aquest sistema tant per a aquells subjectes passius inclosos de forma obligatòria, com per a aquells que hi optin voluntàriament.

 

Quines modificacions normatives s’han de realitzar?

 

La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, va establir la possibilitat que reglamentàriament es reguli l’obligació de la gestió dels llibres registre de l’impost sobre el valor afegit a través d’aquest sistema.

 

Així mateix, la Llei 34/2015 de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix una infracció específica per poder sancionar el retard en la gestió dels llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

 

Respecte al desenvolupament reglamentari previst en el Projecte de reial decret per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, es troba en la seva última fase de tramitació, i la seva aprovació i posterior publicació està prevista en l’últim trimestre de l’any 2015.

 

Finalment, els camps de registre de la informació a subministrar seran aprovats pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la corresponent Ordre ministerial.

 

Quan tinguem més informació o desenvolupament sobre aquest tema, l’hi farem arribar.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu