fbpx

La seva empresa està complint amb el nou sistema d’etiquetatge que des de juny de 2015 és obligatori per a mescles de substàncies químiques i que afecta molts productes domèstics?

La seva empresa està complint amb el nou sistema d'etiquetatge que des de juny de 2015 és obligatori per a mescles de substàncies químiques i que afecta molts productes domèstics?

La seva empresa està complint amb el nou sistema d’etiquetatge que des de juny de 2015 és obligatori per a mescles de substàncies químiques i que afecta molts productes domèstics?

La seva empresa està complint amb el nou sistema d’etiquetatge que des de juny de 2015 és obligatori per a mescles de substàncies químiques i que afecta molts productes domèstics? 500 300 arluk

Li recordem que el Reglament Europeu sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescla (anomenat per les seves sigles en anglès “Reglament CLP”) és d’obligat compliment per a mescles de substàncies químiques. Des del passat 1 de juny de 2015 ja és obligatori per a tots els productes que estiguin formats per mescles químiques i per tant molts productes domèstics han d’estar etiquetats amb els nous criteris (detergents i netejadors de tot tipus, productes de drogueria per a múltiples aplicacions, dissolvents, desembussadors, pintures, decapants, productes fitosanitaris per a la llar, biocides, fertilitzants, etc.).

 

Els volem informar que des del passat 1 de juny de 2015 és de compliment obligat per a les mescles el nou Reglament Europeu (Reglament núm. 1272/2008) sobre classificació, envasat i etiquetatge, conegut com a Reglament CLP, que substitueix a la Directiva de Preparats Perillosos, coneguda per les seves sigles en anglès com DPD.

 

 

 

Les autoritats de control a escala mundial sempre han tingut una gran preocupació perquè la informació que s’havia de donar a tots els nivells de la població en relació a l’ús dels productes químics fos fàcilment entesa. En qualsevol llar ens trobem amb una sèrie de productes d’ús domèstic com: detergents i netejadors de tot tipus, productes de drogueria per a múltiples aplicacions, dissolvents, desembussadors, pintures, decapants, productes fitosanitaris per a la llar, biocides, fertilitzants, etc., i en molts casos són mescles de substàncies químiques que estan classificades com a perilloses en una o diverses classes de perill.

 

El nou Reglament introdueix canvis en els criteris de classificació de les mescles i destaca sobretot el canvi en els pictogrames de perill, per la qual cosa les etiquetes dels productes presentaran un aspecte diferent sense que això suposi que s’hagi produït un canvi en la formulació.

 

Atenció. El Reglament CLP va entrar en vigor el 20 de gener de 2009, però per donar temps als fabricants a adaptar-se als nous requisits, no totes les seves disposicions varen ser d’aplicació immediata. Des del passat 1 de juny de 2015 ja és obligatori per a tots els productes que estiguin formats per mescles químiques i per tant molts productes domèstics han d’estar etiquetats amb els nous criteris.

 

Els productes fabricats des de l’1 de juny de 2015 han de portar obligatòriament l’etiqueta que correspon amb la nova legislació CLP.

 

Els envasos etiquetats i posats al mercat abans de l’1 de juny de 2015, es poden vendre sense cap problema amb l’antiga etiqueta fins a l’1 de juny de 2017.

 

Atenció. Durant dos anys serà habitual trobar al mercat els dos tipus d’etiquetatge.

 

ARA ELS PRODUCTES SÓN DIFERENTS?

 

No, la perillositat és la mateixa perquè sigui quina sigui l’etiqueta, la formulació d’un producte és la mateixa, mantenint les característiques i propietats que tenia quan portava l’etiquetatge anterior. La diferència són els criteris de classificació que s’apliquen. A mesura que els fabricants vagin posant nou producte al mercat arribaran cada vegada més envasos amb les noves etiquetes.

 

HI POT HAVER EN LA MATEIXA ETIQUETA PICTOGRAMES TARONGES I ROMBES VERMELLS?

 

No és possible barrejar les legislacions. Els productes nous portaran rombes amb vora vermella i fons blanc i altres productes podran portar fins a l’1 de juny de 2017 els quadrats de fons taronja.

 

PER QUÈ ÉS NECESSARI EL CANVI?

 

Entre altres raons s’ha volgut unificar els criteris de classificació en l’àmbit de les Nacions Unides, que per exemple s’usen en altres països com EUA o Japó, per fer l’etiquetatge dels productes químics una mica més global.

 

NOVETATS MÉS IMPORTANTS PER ALS CONSUMIDORS

 

Noves exigències en l’etiquetatge

 

L’etiqueta és, en general, la primera informació que rep l’usuari de qualsevol producte. Si un producte que conté una substància o mescla química està classificada com a perillosa, el fabricant ha d’etiquetar-ho incloent en l’etiqueta els següents elements:

 

 • Identificació del producte.
 • La seva classificació.
 • Nom, adreça i número de telèfon del proveïdor.
 • Identificació de la substància o substàncies contingudes en el producte
 • Q

 

 • uan procedeixi els pictogrames de perill
 • Quan procedeixi les paraules d’advertència: “perill” o “Atenció
 • Frases de perill per cada classe i categoria determinada
 • Consells de prudència que permetin prevenir els efectes adversos causats per l’exposició.
 • Quantitat nominal de substància o mescla continguda en l’envàs que es comercialitza al públic.

 

L’etiqueta s’ha de presentar en la llengua o llengües oficials de l’Estat en el qual es comercialitzi la substància o mescles i els proveïdors podran usar en les seves etiquetes més llengües de les exigides pels Estats membres, sempre que en totes elles aparegui la mateixa informació.

 

 • Nous pictogrames de perill: canvia radicalment la forma i el color dels pictogrames encara que es mantenen els símbols i se n’inclouen dos de nous que figuren en els pictogrames GHS07 i GHS08

 

Noves frases de perill: substitueixen a les frases R actuals

 

És la informació suplementària sobre els perills i elements suplementaris que han de figurar en les etiquetes. Van codificades amb la lletra H seguit de tres nombres:

 

 • H314: “Provoca greus cremades en la pell i lesions oculars”.
 • Nous consells de prudència: substitueixen a les frases S actuals

 

Frases amb consells de prudència que van codificades amb la lletra P seguit de tres nombres:

 

 • De caràcter general. “P102: Mantingueu-lo fora de l’abast dels nens”
 • De prevenció. “P232: Protegiu-lo de la humitat”
 • De resposta.”P314: Consulteu a un metge en cas de malestar”
 • D’emmagatzematge. “P410: Protegiu-lo de la llum del sol”
 • D’eliminació. “P510: Elimineu el contingut/el recipient en …”

 

 

 

Exemple de nova etiqueta

 

 

 

 • Quant als envasos

 

El Reglament CLP estableix les característiques que han de tenir els envasos que contenen substàncies o mescles químiques perilloses. Les més importants per als usuaris:

 

 • Han d’evitar la pèrdua de contingut.
 • Els materials amb els quals estiguin fabricats han de ser resistents al contingut i no formaran combinacions perilloses
 • Seran sòlids i resistents en totes les seves parts amb la finalitat d’impedir folgances.
 • Seran segurs en condicions normals de manipulació.
 • Els envasos amb un sistema de tancament reutilitzable s’hauran de poder tancar repetidament sense que això comporti pèrdua del seu contingut.
 • La seva forma i disseny no seran atractius per als nens.
 • La seva forma i disseny no han de portar a engany als consumidors sobre el seu contingut i utilitat.

 

EXCLUSIONS EN EL REGLAMENT CLP

 

 • Substàncies i mescles excloses com a producte acabat destinades a usuari final:

 

 • Medicaments.
 • Medicaments veterinaris.
 • Productes cosmètics.
 • Productes sanitaris.
 • Aliments o pinsos definits en Reglament 178/2002 utilitzats com a: additius i aromatitzants

 

Per a més informació:

 

Reg 1272/2008 sobre Reglament europeu CLP (Classificació, envasat i etiquetatge de substàncies químiques)

Sanitat: classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles (Reglament CLP)

Tríptic AESAN sobre Reglament CLP

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu