fbpx

LA PRESTACIÓ DE RISC DURANT L’EMBARÀS. QUÈ HEM DE SABER? QUI I COM L’HA DE TRAMITAR?

LA PRESTACIÓ DE RISC DURANT L'EMBARÀS. QUÈ HEM DE SABER? QUI I COM L'HA DE TRAMITAR?

LA PRESTACIÓ DE RISC DURANT L’EMBARÀS. QUÈ HEM DE SABER? QUI I COM L’HA DE TRAMITAR?

LA PRESTACIÓ DE RISC DURANT L’EMBARÀS. QUÈ HEM DE SABER? QUI I COM L’HA DE TRAMITAR? 475 252 arluk

La prestació per risc durant l’embaràs neix per protegir a aquelles dones embarassades que exerceixen una activitat laboral que pot posar en perill la seva salut o la del fetus. La primera opció és intentar canviar de lloc dins de l’empresa, però si aquest canvi no és possible, es pot sol·licitar aquesta prestació. Si ara una treballadora li ha demanat tramitar la baixa què és el que ha de tenir en compte?.

Pot succeir que tingui en plantilla una treballadora que es trobi en situació d’embaràs i que pensi que la seva feina pot posar en perill la seva salut o la del fetus. Sàpiga que la treballadora té la possibilitat de sol·licitar la prestació per risc durant l’embaràs, sempre que no puguin recol·locar-la per exercir altres labors dins de la seva empresa.

Davant una situació d’embaràs, en primer lloc l’empresa ha d’intentar un canvi de lloc de treball que eviti riscos per a la treballadora, i en el cas que no es pugui realitzar aquest canvi per motius justificats, llavors se suspèn el contracte de treball, de manera que la treballadora deixa d’acudir al seu lloc de treball.

En les situacions de risc, tant per a la pròpia embarassada com per al fetus, la treballadora seguirà cobrant el seu sou gràcies a la prestació per risc en l’embaràs. El risc ha d’estar relacionat amb el lloc de treball. Si la situació de risc no té a veure directament amb l’activitat laboral en si, llavors es tractarà com una situació d’incapacitat temporal.

A continuació, li expliquem en què consisteix aquesta prestació i què ha de fer la treballadora per sol·licitar-la.

En què consisteix?

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua de rendes que es produeix, durant el període de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, quan la treballadora havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre de compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti possible tècnicament o objectiva o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Requisits

L’únic requisit és estar afiliada i en alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, i no s’exigeix període mínim de cotització. A més, ha d’estar al corrent en el pagament de les quotes, de les que en sigui responsables directes.

 

 

Quantia

En general, el subsidi és equivalent al 100% de la base reguladora, que és l’equivalent a la que estigui establerta per a la prestació d’incapacitat temporal per contingències professionals.

De l’import del subsidi es deduiran les cotitzacions a la Seguretat Social, desocupació i formació professional que procedeixin, així com les retencions per IRPF. L’empresari només ha de pagar la part que li correspon de les cotitzacions.

Situacions especials:

  • En el cas de treballadores amb contracte de formació, la base reguladora serà el 75% de la base mínima de cotització vigent en aquest moment. Els col·lectius d’artistes i professionals taurines, tenen un càlcul especial de la seva base reguladora.
  • En el cas de contractes a temps parcial serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l’empresa durant els tres mesos immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió, entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període. Si es té una antiguitat menor, es tindrà en compte el temps treballat.

Durada/Extinció

El dret al subsidi neix des del mateix dia que s’inicia la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l’embaràs, s’abonarà durant el temps que sigui necessari per a la protecció de la salut de la treballadora embarassada i/o del fetus i finalitzarà el dia anterior al d’inici del descans per maternitat o el de reincorporació al lloc de treball.

El dret s’extingeix:

  • Treballadores per compte d’altri: per suspensió del contracte de treball per maternitat; per reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat; per extinció del contracte de treball per causes legals; per interrupció de l’embaràs; per defunció.
  • Treballadores per compte propi: per inici del descans per maternitat; per represa de la seva activitat professional; per baixa en el règim especial de la Seguretat Social; per interrupció de l’embaràs; per defunció.

Tràmits/procediment

La treballadora ha de sol·licitar un informe al seu metge de capçalera en el qual consti que està embarassada i la data probable de part.

Amb aquest informe i un certificat de l’empresa sobre l’activitat que desenvolupa i les condicions del seu lloc de treball, la treballadora sol·licita a l’INSS o a la mútua l’emissió de la certificació mèdica sobre l’existència de risc durant l’embaràs. Si l’entitat considera que no es produeix aquest risc, denegarà l’expedició de la certificació mèdica.

Si se certifica el risc, i no ha estat possible el canvi del lloc de treball, l’empresa declararà a la treballadora en situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs. La treballadora cobrarà el subsidi durant el temps de suspensió del contracte.

Perquè se li reconegui el subsidi, la treballadora ha de presentar una sol·licitud a l’entitat gestora de la Seguretat Social o mútua, que li ha de respondre en 30 dies comptats des que es rebi la sol·licitud i la documentació requerida.

Si es tenen dubtes, l’entitat pot sol·licitar un informe a la Inspecció de Treball, que haurà d’emetre’s en 15 dies, temps durant el qual es paralitza el termini dels 30 dies.

Documents a presentar amb la sol·licitud

  1. DNI, NIE o TIE, segons el cas, per a l’acreditació d’identitat de la interessada.
  2. Original i còpia de la documentació relativa a la cotització:

– Treballadora per compte d’altri del règim general: certificat d’empresa degudament emplenat.

– Treballadores per compte d’altri agràries: certificat d’empresa, emplenat conforme al TC 2/8 del mes anterior a l’inici de la suspensió del contracte de treball i justificants de pagament dels tres últims mesos (TC 1/9).

– Per a les artistes i professionals taurines: declaració d’activitats (TC 4/6) i justificants d’actuacions (TC 4/5), que no hagin estat presentats.

– Treballadora per compte propi: justificants del pagament de quotes dels tres últims mesos.

– Representants de comerç: justificants del pagament de quotes dels tres últims mesos (TC 1/3).

  1. Documentació que acrediti el risc:

– Informe mèdic del Servei Públic de Salut.

– Certificació mèdica expedida pels serveis mèdics de l’entitat gestora en la qual quedi acreditat que les condicions del lloc de treball influeixen negativament en la salut de la treballadora o del fetus.

– Declaració de l’empresa o de la treballadora per compte propi sobre l’activitat i condicions del lloc de treball, categoria i risc específic i de la inexistència d’un altre lloc compatible amb el seu estat.

– En el cas de les treballadores autònomes, declaració de situació d’activitat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu