fbpx

La nova reserva d’anivellació de bases imposables per a les empreses de reduïda dimensió

La nova reserva d'anivellació de bases imposables per a les empreses de reduïda dimensió

La nova reserva d’anivellació de bases imposables per a les empreses de reduïda dimensió

La nova reserva d’anivellació de bases imposables per a les empreses de reduïda dimensió 455 400 arluk

Una de les novetats importants aprovada per la nova Llei de l’impost sobre societats en el règim de les entitats de reduïda dimensió, és la introducció d’un nou benefici fiscal vinculat a les bases imposables negatives, amb el qual s’introdueix, de forma indirecta, la possibilitat de compensar bases imposables negatives d’un exercici amb beneficis d’exercicis previs.

 

La nova Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (que substitueix a l’anterior normativa reguladora d’aquest impost, introdueix una novetat important en el règim especial de les entitats de reduïda dimensió, per incentivar la reinversió (amb la intenció de substituir a l’actual deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, i la recentment creada deducció per inversió de beneficis, que s’eliminen amb la reforma fiscal) i que es tradueix en la no tributació d’aquella part del benefici que es destini a la constitució d’una reserva indisponible, sense que s’estableixi cap requisit d’inversió d’aquesta reserva en algun tipus concret d’actiu.

 

Així, els contribuents subjectes al tipus general de gravamen (28% en 2015 i 25% en 2016) poden reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys.

 

Així, amb efectes des de l’01-01-2015, s’introdueix la possibilitat d’efectuar, amb els límits que s’exposaran a continuació, en un període impositiu un ajust negatiu a la base imposable positiva que haurà de revertir de forma obligatòria conformi es vagin obtenint bases imposables negatives en els períodes impositius que concloguin en els cinc anys següents.

 

Qui pot aplicar aquest benefici fiscal?

 

Les entitats que compleixin les condicions establertes en la Llei en el període impositiu per ser consideres empreses de reduïda dimensió i tributin a tipus general. És a dir:

 

  • Aquelles entitats l’import net de la xifra de negocis de l’exercici anterior de les quals sigui inferior a 10 milions d’euros, i que tributin al tipus general de gravamen (28% en 2015 i 25% en 2016).

 

  • Aquelles entitats l’import net de la xifra de negocis de l’exercici anterior de les quals hagués superat els 10 milions d’euros però es trobin en el període dels tres períodes impositius immediats següents a aquell període impositiu en què l’entitat o conjunt d’entitats, assoleixin la xifra de negocis esmentada sempre que hagin complert les condicions per ser considerades com de reduïda dimensió tant en aquell període com en els 2 períodes impositius anteriors a aquest últim, i a més que tributin al tipus general de gravamen (28% en 2015 i 25% en 2016).

 

En què consisteix la reducció de la base imposable?

 

La minoració de la base imposable positiva no serà obligatòria per part dels contribuents; és un benefici fiscal opcional i, com a tal, el subjecte passiu en podrà fer ús o no. En el supòsit que ho apliqui podrà decidir l’import a practicar d’ajust negatiu, sempre que no superi l’import menor dels següents:

 

(a) 10% de la base imposable positiva del període impositiu, prèvia a l’aplicació d’aquesta reducció.

 

(b) 1 milió d’euros.

 

Atenció. Si el període impositiu tingués una durada inferior a un any, l’import de la minoració no podrà superar el resultat de multiplicar 1 milió d’euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l’any.

 

La minoració de la base imposable en el màxim del 10% de la base imposable positiva permet reduir en aquest exercici el tipus de gravamen d’aquestes entitats al 22,5%:

 

Base imposable (A): 1.000.000

Reserva d’anivellació: -100.000

Quota íntegra (B): 225.000

Tipus de gravamen efectiu (B)/(A): 22,5%

 

Obligació de reversió de l’ajust practicat en els exercicis 2016-2020

 

Exercitada l’opció i practicat l’ajust negatiu en un període impositiu (exercici 1), el contribuent de l’impost sobre societats està obligat a revertir aquests ajustos en els períodes impositius que concloguin en els cinc anys immediats i següents a la finalització de l’exercici 1, a mesura que vagi generant base imposable negativa i fins al seu import.

 

Si l’entitat en el termini dels cinc anys no ha generat suficients bases imposables negatives perquè es produeixi la reversió íntegra de l’ajust negatiu practicat en l’exercici previ, haurà d’addicionar a la seva base imposable en l’últim període impositiu (dels compresos en el citat termini de cinc anys) l’import restant. Així doncs, en aquells supòsits en què no es generin bases imposables negatives la reserva d’anivellació suposarà únicament un diferiment de 5 anys.

 

Obligació de dotar una reserva indisponible

 

El contribuent haurà de dotar una reserva indisponible, per l’import de minoració practicada a la base imposable, amb càrrec als resultats positius de l’exercici en què es realitzi la minoració. Si no es disposés de suficients resultats positius per dotar en aquest exercici la reserva, la nova Llei de l’IS exigeix que se la doti “amb càrrec als primers resultats positius d’exercicis següents respecte dels quals resulti possible realitzar aquesta dotació”.

 

La indisponibilitat de l’esmentada reserva cessa en el període impositiu en què es produeix la reversió de l’ajust negatiu prèviament practicat i per l’import d’aquesta reversió.

 

Mentre aquesta reversió no es produeix el contribuent ha de mantenir la reserva indisponible.

 

A aquests efectes, no s’entendrà que s’ha disposat de la referida reserva, en els següents casos:

 

  1. a) Quan el soci o accionista exerceixi el seu dret a separar-se de l’entitat.
  2. b) Quan la reserva s’elimini, totalment o parcial, com a conseqüència d’operacions a les quals resulti d’aplicació el règim fiscal especial establert en el Capítol VII del Títol VII d’aquesta Llei (operacions de reestructuració empresarial).
  3. c) Quan l’entitat hagi d’aplicar la referida reserva en virtut d’una obligació de caràcter legal.

 

Les quantitats destinades a la dotació de la reserva no es podran aplicar, simultàniament, al compliment de la reserva de capitalització establerta en l’article 25 d’aquesta Llei ni de la reserva per a inversions a Canàries prevista en l’article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

 

Incompliment dels requisits per aplicar aquest benefici fiscal

 

L’incompliment del disposat sobre la reserva d’anivellació determinarà la integració en la quota íntegra del període impositiu que s’esdevingui l’incompliment, la quota íntegra corresponent a les quantitats que han estat objecte de minoració, incrementades en un 5%, a més dels interessos de demora.

 

Entre els requisits que es poden incomplir i donar lloc a l’obligació d’addicionar a la quota íntegra una quota addicional corresponent a la quantitat que va ser objecte de minoració, incrementada en un 5 per cent, més els interessos de demora, a títol d’exemple, podem citar els següents:

 

(a) No dotar la reserva indisponible en l’exercici en què es minora la base imposable, en cas d’haver obtingut resultats positius suficients per a això, o de no haver obtingut resultats positius suficients, no haver-la dotat en un exercici posterior amb càrrec als primers resultats positius obtinguts.

 

(b) Disposar parcialment o total de la reserva indisponible abans de l’exercici en què cessa per llei la indisponibilitat.

 

(c) No ajustar positivament la base imposable en l’exercici en què s’obtenen bases imposables negatives.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment es poden posar en contacte amb aquest despatx professional.

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu