fbpx

L’1 DE DESEMBRE DE 2015 HA ENTRAT EN VIGOR EL NOU SISTEMA DE COMUNICATS MÈDICS PER A BAIXES LABORALS

L'1 DE DESEMBRE DE 2015 HA ENTRAT EN VIGOR EL NOU SISTEMA DE COMUNICATS MÈDICS PER A BAIXES LABORALS

L’1 DE DESEMBRE DE 2015 HA ENTRAT EN VIGOR EL NOU SISTEMA DE COMUNICATS MÈDICS PER A BAIXES LABORALS

L’1 DE DESEMBRE DE 2015 HA ENTRAT EN VIGOR EL NOU SISTEMA DE COMUNICATS MÈDICS PER A BAIXES LABORALS 1691 1123 arluk

El termini de l’empleat per lliurar a l’empresa els comunicats de baixa i de confirmació mèdica és de 3 dies, en canvi, té 24 hores per presentar a l’empresa el comunicat d’alta. Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix comunicat de baixa la durada estimada del procés. Les baixes es classificaran en funció de la seva durada. Aquesta podrà ser “molt curta”, si és inferior a cinc dies naturals; “curta”: de 5 a 30 dies naturals; “mitjana”, si és de 31 a 60 dies i “llarga” si s’espera que estigui de baixa 61 o més dies naturals.

 

El passat 1 de desembre de 2015 va entrar en vigor l’Ordre que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal, contingut en el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d’incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies, en qualsevol règim de Seguretat Social i amb efectes des de l’1 de setembre de 2014.

 

Tingui present les novetats dels nous models de comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació de la incapacitat temporal que s’utilitzaran a partir dels processos d’incapacitat temporal que estiguin en curs a partir de l’1 de desembre de 2015 i no hagin superat els 365 dies, encara que la periodicitat i les dades obligatòries siguin els exigits per la normativa anterior.

 

A tenir en compte

 

Expedició del comunicat de baixa mèdica

 

Els facultatius, tant del servei públic de salut, com de la mútua en cas que la baixa mèdica derivi d’un accident de treball o d’una malaltia professional, expediran el comunicat mèdic de baixa d’incapacitat temporal utilitzant el nou model.

 

Tipus de processos d’incapacitat temporal en funció de la seva durada estimada

 

Al mateix moment en què s’expedeix el comunicat de baixa mèdica s’ha de determinar la durada “estimada” del procés, que posteriorment es podrà modificar en funció de l’evolució de la patologia o diagnòstic posterior aconseguit. Els facultatius disposaran d’unes taules d’orientació de les durades de les possibles patologies, on es contemplen a més de les malalties en si mateixes, la seva afectació per edat i per l’ocupació laboral desenvolupada pel treballador.

 

Es distingeixen quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons quina sigui la seva durada estimada:

 

  1. a) Procés de durada estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals. En aquest cas, el mateix metge haurà d’expedir el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic comunicat, segons el model aprovat als efectes.

 

  1. b) Procés de durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’expedirà dins dels 7 dies naturals a comptar des de la data de la baixa mèdica. Els successius comunicats s’expediran com a màxim cada 14 dies naturals.

 

  1. c) Procés de durada estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’expedirà dins dels 7 dies naturals a comptar des de la data de la baixa mèdica. Els successius comunicats s’expediran com a màxim cada 28 dies naturals.

 

  1. d) Procés de durada estimada llarga: de 61 o més dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’expedirà dins dels 7 dies naturals a comptar des de la data de la baixa mèdica. Els successius comunicats s’expediran com a màxim cada 35 dies naturals.

 

En aquells casos en què es produeixi un canvi en el diagnòstic que impliqui que la durada “estimada” es modifiqui, s’haurà d’estendre pel facultatiu un nou informe de confirmació que exposi els canvis esdevinguts, així com la nova durada estimada i la data de la següent revisió.

 

Més control mèdic de l’evolució del treballador

 

En els processos d’incapacitat temporal (IT) amb durada superior a 30 dies naturals, s’exigeix que coincidint amb el segon comunicat de confirmació de la baixa com cada dos comunicats posteriors, s’haurà d’emetre un informe mèdic complementari que reculli una detallada informació de l’estat patològic del treballador i la seva incidència sobre la seva capacitat laboral.

 

Així mateix, amb caràcter trimestral la Inspecció Mèdica haurà d’expedir ella directament o a través del metge d’atenció primària però sota la seva supervisió, també un informe mèdic de control de la incapacitat i de la conveniència de mantenir o no la situació de la IT.

 

Mútues de treball

 

S’amplia l’actuació que les mútues poden desenvolupar en relació als processos d’incapacitat temporal, de manera que se’ls permet realitzar un seguiment de la situació mèdica del treballador des del primer dia de la baixa, requerint al treballador perquè passi tots els reconeixements mèdics que estimin oportuns les entitats col·laboradores de la Seguretat Social, i a més mantenen la potestat de formular a l’Administració una sol·licitud motivada d’emissió de l’alta mèdica que l’haurà de contestar de forma raonada en el termini de 4 dies.

 

Terminis de lliurament a l’empresa dels comunicats de baixa, de confirmació i d’alta mèdica

 

Quant al termini que té el treballador per fer lliurament dels comunicats mèdics, es distingeix:

 

  • Per al cas dels informes mèdics de baixa i de confirmació el termini és de 3 dies per fer el lliurament a l’empresa, i

 

  • En cas del comunicat d’alta el termini es redueix a 24 hores per presentar-lo i reincorporar-se al seu lloc de treball.

 

Atenció. El treballador citat correctament (4 dies d’antelació a l’examen mèdic) que no comparegui i no justifiqui la seva incompareixença en una de les revisions mèdiques a les quals hagi estat cridat, perdrà el dret a percebre la prestació per incapacitat temporal (IT) i s’emetrà l’alta mèdica de forma automàtica.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu