fbpx

INSTRUCCIONS D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LA CONSTITUCIÓ DE NOVES SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS A PARTIR DE 2015

INSTRUCCIONS D'HISENDA EN RELACIÓ AMB LA CONSTITUCIÓ DE NOVES SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS A PARTIR DE 2015

INSTRUCCIONS D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LA CONSTITUCIÓ DE NOVES SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS A PARTIR DE 2015

INSTRUCCIONS D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LA CONSTITUCIÓ DE NOVES SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS A PARTIR DE 2015 1080 675 arluk

L’Agència Tributària ha emès una sèrie d’instruccions sobre la modificació normativa del canvi en la tributació de les societats civils amb objecte mercantil, que des de 2016 passaran de tributar en règim d’atribució de rendes a ser contribuents de l’impost sobre societats.

 

Com ja l’hem anat informant, les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’impost sobre societats a partir del pròxim mes de gener i no tindran la consideració de contribuent en l’IRPF, amb l’establiment d’un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin determinades circumstàncies. 

 

Atès que eren molts els dubtes que es plantejaven amb aquest canvi normatiu, l’Agència Tributària ha dictat unes instruccions en relació amb la constitució de noves societats civils o comunitats de béns a partir de 2015, i la concessió del NIF, concloent que no es permetrà la constitució de comunitats de béns amb objecte mercantil.

 

Atenció. Les comunitats de béns que es constitueixin a partir d’ara no han de tenir objecte mercantil. Si tenen objecte mercantil, s’ha de tramitar mitjançant una societat mercantil. Amb tot això es vol impedir la possibilitat que les societats civils amb objecte mercantil es converteixin en comunitats de béns i que d’aquesta manera no tributin en l’impost sobre societats. La solució ha estat, no permetre que es constitueixin noves comunitats de béns que es dediquin a activitats mercantils.

 

Instruccions de l’Agència Tributària: societats civils i comunitats de béns de nova creació

 

En aquestes Instruccions de 13 de novembre de l’AEAT, s’estableixen les directrius sobre quines societats civils podran tributar per l’impost sobre societats (IS), a partir de l’1 de gener de 2016, i en quines els titulars seguiran tributant per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). La modificació normativa suposa un canvi important en la tributació de les societats civils amb objecte mercantil que des de 2016 passaran de tributar en règim d’atribució de rendes a ser contribuents de l’IS.

 

En elles, s’estableix unes pautes per a les societats de nova creació, a fi d’ajudar a determinar quin tipus d’entitat són a l’efecte de la seva classificació.

 

Les 3 qüestions principals són:

 

 1. a) Personalitat jurídica de les societats civils.
 2. b) Concretar quan s’entén que una societat civil té objecte mercantil.
 3. c) Delimitar la diferència entre societat civil i comunitat de béns

 

Personalitat jurídica de les societats civils

 

L’AEAT en aquestes Instruccions de 13 de novembre de 2015, parteix de la premissa que “la societat civil una vegada constituïda, adquireix plena personalitat jurídica, sense necessitat de més requisits formals”. No obstant això, s’exceptuen, segons l’article 1669 del Codi Civil, les societats que mantinguin secrets els pactes entre els socis, que es regiran per les disposicions relatives a la comunitat de béns.

 

Per això, les societats civils tindran personalitat jurídica a afectes de l’IS per la seva constitució en escriptura pública o mitjançant document privat aportat a l’AEAT a l’efecte de l’assignació del número d’identificació fiscal (NIF).

 

Quan s’entén que una societat civil té objecte mercantil?

 

D’altra banda, es defineix que serà “objecte mercantil” la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi o de prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l’àmbit mercantil.

 

Atenció. Quedaran, així excloses de ser contribuents de l’IS les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres i de caràcter professional, puix que aquestes activitats són alienes a l’àmbit mercantil.

 

La informació a subministrar als contribuents en presentar una alta de NIF és que la casella 620 del model 036 referida a l’obligació de presentar declaració per l’IS l’hauran d’emplenar les societats civils que emplenin els continguts d’activitat econòmica -de lloguer de locals; de la resta d’activitats empresarials (tots els epígrafs de l’IAE, excepte alguns destinats a activitats mineres); artístiques i esportives; producció del musclo i pesqueres-.

 

Distinció entre societat civil i comunitats de béns

 

L’AEAT distingeix entre societat civil i comunitat de béns. Així, defineix que en el cas de comunitats de béns que es constitueixin per posar en comú diners, béns, o indústria amb l’ànim d’obtenir guanys i lucres comuns “estarem en presència d’una societat civil”, que des de l’01-01-2016 serà contribuent de l’IS.

 

S’atorgarà el NIF de comunitat de béns, si de l’acord de voluntats es desprèn que:

 

 • Hi ha patrimoni comú preexistent i és copropietat de tots;
 • No hi ha voluntat d’associar-se diferent de la mera situació de copropietaris de tots els comuners
 • No s’aporten nous béns o drets fora de la copropietat preexistent; i
 • No hi ha socis no copropietaris.

 

Per contra, no s’atorgarà aquest NIF si de l’acord de voluntats o documentació que acrediti situacions de titularitat aportada per sol·licitar el NIF es desprèn que:

 

 • No hi ha patrimoni comú preexistent o no és copropietat de tots;
 • Hi ha voluntat d’associar-se diferent de ser copropietaris de tots els comuners;
 • S’aporten nous béns o drets fora de la copropietat preexistent; i
 • Hi ha socis no copropietaris.

 

Figures mixtes

 

En el cas de figures mixtes (que són aquelles en les quals conflueixen caràcters tant de la comunitat de béns que persegueix el gaudi d’un patrimoni comú, com de societat civil que desenvolupa una activitat econòmica) s’analitzarà individualment, prenent en consideració la prèvia existència o no d’un patrimoni posseït en comú, que serà necessari conservar i mantenir, sense perjudici de la seva possible explotació posterior, o l’existència d’una voluntat d’unir béns amb ànim d’obtenir guanys.

 

En el primer dels supòsits estaríem davant una comunitat i en el segon davant una societat civil.

 

Per finalitzar, convé informar-los que és possible que la pròpia Direcció General de Tributs (DGT) aclareixi ben aviat el criteri, ja que contradiu l’expressat en recents consultes sobre aquesta qüestió.

 

Quan tinguem més informació o desenvolupament sobre aquest tema, l’hi farem arribar.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu