fbpx

Hisenda rebaixa els mòduls de l’IRPF 2014 a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals

Hisenda rebaixa els mòduls de l'IRPF 2014 a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals

Hisenda rebaixa els mòduls de l’IRPF 2014 a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals

Hisenda rebaixa els mòduls de l’IRPF 2014 a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals 325 155 arluk

Al BOE del passat 24 d’abril s’ha publicat l’Ordre per la qual es redueixen per al període impositiu de 2014 els índexs de rendiment net (mòduls) aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

 

Al BOE del passat 24 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAP/723/2015, de 23 d’abril, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual es fixen els índexs de rendiment net a la declaració de l’IRPF 2014 per a estimació objectiva (mòduls), que recullen les propostes del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de reducció de la pressió fiscal per a agricultors i ramaders.

 

El règim d’estimació objectiva agrària, o de mòduls de l’IRPF és el majoritari entre els agricultors i ramaders del nostre país, i és el triat per més d’un milió de declarants. Les reduccions de mòduls aprovades en l’Ordre es tradueixen en una disminució proporcional de la base imposable derivada dels rendiments de l’activitat agrària, i per tant, del resultat de la declaració de l’IRPF.

 

Reduccions en la declaració de l’IRPF 2014

 

Les reduccions establertes amb caràcter nacional per a la declaració de la renda 2014 dels agricultors i ramaders, són les següents:

 

Totes les CCAA (totes les províncies)

 

 • Tots els termes municipals (excepte els que es detallin amb un índex inferior): productes hortícoles 0,19
 • Tots els termes municipals (excepte els que es detallin amb un índex inferior): fruits no cítrics 0,27
 • Tots els termes municipals (excepte els que es detallin amb un índex inferior): fruits cítrics 0,19
 • Tots els termes municipals: flors i plantes ornamentals 0,16
 • Tots els termes municipals: (excepte els que es detallin amb un índex inferior): patata 0,19
 • Tots els termes municipals: boví de llet 0,26
 • Tots els termes municipals: serveis de cria, guarda i engreix de bestiar, excepte aus 0,49
 • Tots els termes municipals: serveis de cria, guarda i engreixi d’aus 0,37

 

En tots aquests productes s’han produït durant 2014 circumstàncies excepcionals, fonamentalment de mercat, que han modificat la normal relació entre ingressos i costos que reflecteixen els seus índexs estructurals.

 

A més, des del punt de vista de la incidència de les adversitats climatològiques sobre les produccions agràries, la principal característica de l’any 2014 va ser la de l’efecte de la sequera que va afectar gran part del país, i especialment a la zona sud-occidental de la península.

 

La falta d’aigua va perjudicar notablement a les produccions de secà, va dificultar la floració i quallat del fruit en l’olivera, va limitar la disponibilitat de pastures en la ramaderia extensiva i va arribar a assecar ametllers en algunes zones del sud-est.

 

En l’Ordre s’ha optat per englobar aquestes reduccions en un annex, en el qual s’agrupen les reduccions per comunitats autònomes, províncies, àmbits territorials i activitats. Les CCAA agrupades i províncies específiques afectades són:

 

 • Andalusia (Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga i Sevilla)
 • Aragó (Osca, Terol i Saragossa)
 • Canàries (Santa Cruz de Tenerife)
 • Castella-la Manxa (Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara i Toledo)
 • Castella i Lleó (Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora)
 • Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)
 • Extremadura (Badajoz i Càceres)
 • Galícia (Ourense i Pontevedra)
 • Illes Balears
 • La Rioja
 • Madrid
 • Múrcia
 • Comunitat Valenciana (Alacant, Castelló i València)

 

En conseqüència s’han establert reduccions a les zones afectades, d’entre altres, les següents produccions:

 

– Cereals

– Fruits secs

– Productes de l’olivera

– Apicultura

– Boví de carn extensiu

– Boví de cria extensiu

– Oví i caprí de carn extensiu

– Oví i caprí de llet extensiu

– Porcí de carn extensiu

– Porcí de cria extensiu

 

Cultius en terres de regadiu que utilitzin energia elèctrica

 

Li recordem que una novetat per a l’exercici 2014 a la declaració de l’IRPF en relació amb el càlcul del rendiment net de mòduls, és la introducció per 2014 i amb caràcter permanent, d’un coeficient corrector que podran aplicar els agricultors que utilitzin electricitat per al reg sobre el rendiment net dels cultius regats, i que suposarà una reducció d’un 20%, d’acord amb la disposició addicional cinquena d’Ordre HAP/2222/2014, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2015 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

 

D’aquesta manera a la declaració de la renda 2014:

 

 • S’aplicarà un índex de 0,80 quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres de regadiu i el consum elèctric diari mitjà, en termes d’energia facturada en kWh, de la factura del mes del període impositiu amb major consum sigui, almenys, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu, sempre que el contribuent, o la comunitat de regants en la qual participi, estiguin inscrits en el registre territorial corresponent a l’oficina gestora d’impostos especials al fet que es refereix l’article 102.2 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

 

 • Aquest índex de 0,80 s’aplicarà sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica i, quan no sigui possible delimitar aquest rendiment, aquest índex s’aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment procedent de tots els cultius pel percentatge que suposi la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzin, a tal fi, energia elèctrica sobre la superfície total de l’explotació agrícola.

 

 • Aquest índex es podrà aplicar per qualsevol de les següents activitats que utilitzin energia elèctrica per regar els seus cultius, sempre que el rendiment procedeixi de productes agrícoles:

 

 • Activitat agrícola susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
 • Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria.
 • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l’alta en un epígraf corresponent a activitats industrials de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s’obtinguin directament aquests productes naturals.

 

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu