fbpx

Hisenda es pronuncia sobre la tributació dels serveis soci-societat en l’IRPF, l’IVA i l’IAE

Hisenda es pronuncia sobre la tributació dels serveis soci-societat en l'IRPF, l’IVA i l’IAE

Hisenda es pronuncia sobre la tributació dels serveis soci-societat en l’IRPF, l’IVA i l’IAE

Hisenda es pronuncia sobre la tributació dels serveis soci-societat en l’IRPF, l’IVA i l’IAE 225 225 arluk

La Direcció General de Tributs (DGT) ha emès dues consultes amb data de 13 d’abril de 2015, sobre la tributació en l’IRPF, l’IVA i l’IAE dels socis de societats que hi presten serveis, tenint en compte la reforma de la Llei de l’IRPF, amb efectes des del passat 01-01-2015, sobre tributació dels socis d’entitats que realitzin activitats professionals.

 

Com ja l’hem anat informant, d’acord amb la modificació de l’article 27.1 de la Llei de l’IRPF (LIRPF) per la Llei 26/2014 de reforma fiscal, i amb efectes des de l’01-01-2015, els rendiments procedents d’una entitat en el capital de la qual hi participi el contribuent, derivats de la realització d’activitats incloses en la secció Segona de les Tarifes de l’IAE (activitats professionals de caràcter general), es qualificaran de rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al règim especial esmentat.

 

No obstant això, quedaven molts dubtes per resoldre i calia esperar al fet que la Direcció General de Tributs (DGT) o els tribunals es pronunciessin sobre aquest tema, sobretot perquè no hi havia oficialment una resolució o pronunciament per part d’Hisenda sobre les diverses qüestions que es podien plantejar en la tributació dels serveis soci societat d’una manera global, detallant com s’ha de tributar en els tres impostos afectats per l’exercici d’una activitat econòmica: l’IRPF, l’IVA i l’IAE.

 

 

Consultes  de la DGT

 

Ara, per fi, la Direcció General de Tributs (DGT) ha emès les consultes V1147-15 i V1148-15, ambdues de 13 d’abril de 2015, sobre la tributació en l’IRPF, l’IVA i l’IAE dels socis de societats que hi presten serveis, tenint en compte la nova redacció que la Llei 26/2014 de reforma fiscal dóna a l’article 27 de la LIRPF.

 

 

 

 

 

 

Socis de societats amb objecte social empresarial (DGT Consulta V1147-15)

 

Es refereix a un soci d’una societat que es dedica a la venda a l’engròs i detallista de diferents tipus de béns, desenvolupant el soci la direcció de la comercialització, disseny de producció i tasques administratives, cobrant una nòmina fixa.

 

La DGT entén el següent:

 

 • IRPF: amb independència de la naturalesa laboral o no de la relació soci societat i del règim d’afiliació a la Seguretat Social, s’ha de considerar que els rendiments satisfets al soci pel desenvolupament de les activitats empresarials que constitueixen l’objecte de la societat tenen la naturalesa de rendiments del treball establerts en l’article 17.1 de la llei de l’IRPF, perquè el soci no ordena per compte propi mitjans de producció i recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

 

 • IVA: el requisit essencial per analitzar si els serveis estan subjectes a aquest impost, és el caràcter independent amb el qual es desenvolupa una determinada activitat econòmica. Així doncs, com en el cas examinat la titularitat o el dret d’ús dels actius principals per a l’exercici de l’activitat recau en la pròpia entitat, el soci queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de l’IVA, ja que no ordena mitjans propis.

 

 • IAE: en la mateixa línia que en l’IVA, es conclou que el soci del cas consultat no realitza una activitat econòmica subjecta a l’IAE perquè no compleix el requisit d’ordenar mitjans de producció i/o recursos humans.

 

 

Socis professionals de societats amb objecte social professional (DGT Consulta V1148-15)

 

Es refereix a un advocat, soci d’una societat l’objecte social de la qual és l’assessoria d’empreses, en la qual el soci presta serveis d’advocacia, cotitzant a la Seguretat Social pel RETA.

 

La DGT entén el següent:

 

 • IRPF: en aquesta consulta s’aclareix que l’àmbit subjectiu al qual s’aplica aquest precepte és el de prestacions de serveis professionals pels socis de societats que, al seu torn, realitzen activitats professionals (siguin societats professionals de la Llei 2/2007 de societats professionals o unes altres l’objecte social de les quals comprengui serveis professionals), i no s’aplica si l’activitat de la societat no es pogués qualificar de professional, això independentment que les societats s’hagin de matricular sempre en la secció primera de l’IAE.

 

Així mateix s’aclareix que s’entenen inclosos en els serveis professionals que presta el soci les tasques comercialitzadores, organitzatives, o de direcció d’equips, i els serveis interns prestats a la societat dins d’aquesta activitat professional.

 

 • IVA: respecte a la subjecció o no a l’IVA dels serveis prestats per aquests socis que, en virtut del que es disposa en la llei de l’IRPF, els han de qualificar en aquest últim tribut com a professionals, la DGT expressa en síntesi el següent:

 

 • La subjecció a l’IVA és independent de la qualificació dels serveis en l’IRPF.

 

 • La subjecció a l’IVA dels serveis prestats es produirà si l’activitat s’exerceix amb caràcter independent, segons la jurisprudència comunitària.

 

 • Per apreciar si aquest exercici es produeix amb caràcter independent caldrà sospesar 3 aspectes:

 

 • Les condicions de treball, dins de les quals principalment caldrà examinar 2 indicis: si existeix o no subordinació, i no existirà quan el soci organitzi els mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de l’activitat; i la integració o no del soci en l’estructura organitzativa de la societat.
 • La remuneració: si el soci suporta el risc econòmic o no.
 • La responsabilitat contractual davant dels clients.

 

Finalment conclou que en cas que els actius principals per a l’exercici de l’activitat es trobin en la seu de la societat, els serveis que presten els socis quedaran exclosos de l’àmbit de l’IVA, en la mesura en què aquests no ordenin mitjans.

 

I en cas que la titularitat o el dret d’ús dels actius principals no corresponguin a la societat, caldrà analitzar cada cas concret i tenir en compte totes les circumstàncies concurrents per determinar si existeix o no exercici independent d’una activitat econòmica. La relació serà laboral si en les condicions acordades entre el soci i la societat el professional se sotmet als criteris organitzatius, la seva remuneració no depèn dels resultats i la responsabilitat de l’activitat és de la societat. Si no concorren aquestes condicions, els serveis prestats pel soci estaran subjectes a l’IVA.

 

 • IAE: en la mateixa línia que l’expressada en l’IVA, es considera que caldrà examinar cada cas en concret per determinar si es compleix el requisit de l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i recursos humans que és el que determina l’exercici independent i la consegüent subjecció a l’IAE.

 

No obstant això, els anirem informant de més consultes o pronunciaments per part d’Hisenda en els mesos vinents on s’analitzin en cada cas si els requisits en què es desenvolupa l’activitat en qüestió permeten considerar-la o no independent i per tant sotmesa a imposició en seu del soci.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu