fbpx

Està preparat per al nou sistema de gestió de llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària?

Està preparat per al nou sistema de gestió de llibres registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària?

Està preparat per al nou sistema de gestió de llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària?

Està preparat per al nou sistema de gestió de llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària? 266 190 arluk

Els empresaris i professionals el període de liquidació de l’IVA dels quals coincideixi amb el mes natural estaran obligats, a partir de l’1 de gener de 2017, a utilitzar el sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

 

L’informem que d’acord amb el projecte de reial decret per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’IVA, mitjançant el qual es preveu que es modifiquin determinats articles del Reglament de l’IVA, del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es crearà un nou sistema de gestió a partir de l’exercici 2017 dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), que comportarà el subministrament de la informació dels registres de facturació de forma electrònica.

 

Règim actual

 

En l’actualitat, únicament existeix obligació de subministrar informació relativa als llibres registre per part d’aquells contribuents que estan donats d’alta en el règim de devolució mensual de l’IVA (o de l’IGIC). Aquesta obligació es compleix mitjançant la presentació del model 340.

 

A partir del 2017

 

Els empresaris i professionals el període de liquidació de l’IVA dels quals coincideixi amb el mes natural estaran obligats, a partir de l’1 de gener de 2017, a utilitzar el sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

 

Recordem que s’imposa un període de liquidació mensual als següents subjectes passius:

 

a) Aquells el volum d’operacions durant l’any natural immediat anterior dels quals hagi excedit de 6.010.121,04 euros (grans empreses).

 

b) Aquells inscrits en el règim de devolució mensual, i

 

c) Aquells que apliquin el règim del grup d’entitats.

 

També poden optar per aquest sistema la resta d’empresaris i professionals el període de liquidació dels quals sigui trimestral

 

D’acord amb el que hem comentat, queden exclosos d’aquest sistema de gestió dels llibres els subjectes passius el període de liquidació dels quals sigui trimestral. No obstant això, en la norma futura de la regulació d’aquest nou sistema de gestió dels llibres, permetrà optar per aquest sistema als empresaris o professionals que no es troben obligats a liquidar mensualment l’IVA. En cas d’exercitar l’opció, això els abocarà a presentar declaracions mensuals en lloc de trimestrals.

 

Atenció. L’Agència Tributària està iniciant un pla de control electrònic d’IVA, que serà obligatori para determinats contribuents a partir de l’1 de gener de 2017. Les grans empreses, els grups societaris a l’efecte de l’IVA i els inscrits en el règim de devolució mensual de l’impost són els destinataris inicials d’aquesta obligació. No obstant això, la resta d’empreses, en les seves estratègies de negoci, hauran de tenir-ho en compte.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu