fbpx

ES PRORROGA LA BONIFICACIÓ PER ALS TREBALLADORS AMB CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DEL TURISME, EL COMERÇ QUE S’HI VINCULA I L’HOSTALERIA

ES PRORROGA LA BONIFICACIÓ PER ALS TREBALLADORS AMB CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DEL TURISME, EL COMERÇ QUE S'HI VINCULA I L'HOSTALERIA

ES PRORROGA LA BONIFICACIÓ PER ALS TREBALLADORS AMB CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DEL TURISME, EL COMERÇ QUE S’HI VINCULA I L’HOSTALERIA

ES PRORROGA LA BONIFICACIÓ PER ALS TREBALLADORS AMB CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DEL TURISME, EL COMERÇ QUE S’HI VINCULA I L’HOSTALERIA 314 245 arluk

Els recordem que existeix una bonificació del 50% a la contractació per a aquelles empreses que perllonguin el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus durant els mesos de novembre i març i per als sectors del turisme, el comerç que s’hi vincula al i l’hostaleria, l’aplicació de la qual s’ha prorrogat des de l’1 de gener fins al dia 31 de desembre del 2016.

 

Li recordem que la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2016 disposa que les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i l’hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generi activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

 

Serà aplicable des de l’1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2016.

 

Atenció. El contracte fix discontinu és propi d’activitats de temporada o d’aquelles el volum de treball de les quals no és constant al llarg de l’any: en agricultura, en temps de collita o de sembra; en el sector hoteler, en les campanyes d’estiu o de determinades vacances (Nadal); en el sector del comerç, etc.

 

Des de l’1 de novembre de 2015: identificació en l’àmbit d’afiliació als treballadors per a l’aplicació de les bonificacions

 

Fins ara aquestes bonificacions s’aplicaven automàticament als treballadors amb contracte fix discontinu.

 

Tingui present que des del passat 1 de novembre s’ha procedit a modificar el procediment de càlcul de les peculiaritats de cotització específiques per als treballadors fixos discontinus enquadrats en els sectors abans indicats i serà imprescindible que, a més de l’indicat anteriorment, el treballador tingui anotat en àmbit d’afiliació un registre amb el valor 420, que serà el que identificarà a aquells treballadors respecte dels quals concorrin les circumstàncies determinants per a l’aplicació de les bonificacions establertes en la norma.

 

Atenció. A l’hora de comunicar la baixa dels seus treballadors fixos discontinus a la Seguretat Social, indiqui com a causa de la baixa la clau 94: “Baixa per passada a inactivitat fixos discontinus”, que és la que s’utilitza per comunicar el cessament d’activitat dels fixos discontinus en finalitzar el període pel qual van ser cridats.

 

Recordi també que el període de prova i l’antiguitat meritats per un fix discontinu només es computen durant els períodes efectius de treball.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu