fbpx

ES DESENVOLUPEN LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER 2016

ES DESENVOLUPEN LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER 2016

ES DESENVOLUPEN LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER 2016

ES DESENVOLUPEN LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER 2016 355 491 arluk

Al BOE del 30 de gener s’ha publicat l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.

 

Com en anys anteriors, al BOE del 30 de gener s’ha publicat l’Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (LPGE 2016).

 

La norma va entrar en vigor el 31 de gener de 2016, amb efectes des del dia 1 de gener de 2016.

 

Com és habitual, l’Ordre no només reprodueix les bases i tipus de cotització per als diferents règims que conformen l’estructura del sistema de la Seguretat Social reflectits en la LPGE 2016 sinó que:

 

 • Adapta les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parcial;

 

 • Determina les quotes a abonar en els contractes per a la formació i l’aprenentatge;

 

 • Estableix les regles a seguir en la cotització de contractes temporals de curta durada, quan s’han d’abonar salaris amb caràcter retroactiu, per la percepció de vacances reportades i no gaudides, per salaris de tramitació, fixa els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics com els del conveni especial, subsidi per desocupació, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social per part d’empreses i de mútues o exclusió d’alguna contingència i, a més, fixa els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, corresponents a 2015, així com el volum de cotització per contingències professionals a assolir durant el període d’observació, que es tindran en compte per al càlcul de l’incentiu previst en el Reial decret 404/2010 (reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral).

 

A manera de resum destaquem alguns dels quadres de cotització que inclou la norma.

 

 1. TOPALLS MÀXIM I MÍNIM DE COTITZACIÓ

 

L’Ordre fixa els topalls màxims i mínims de les bases de cotització per a l’any 2016, que queden fixats de la següent manera:

 

 • Topall màxim: 3.642 euros mensuals o 121,40 euros diaris (el que equival a un increment de l’1 per 100% sobre 2015)
 • Topall mínim: 764,40 euros mensuals.

 

 

 1. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

2.1. Bases de cotització en els contractes a temps complet

 

La cotització al règim general per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:

 

Bases de cotització en els contractes a temps complet

 

Grup

de cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors

1.067,40

3.642,00

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

885,30

3.642,00

3

Caps administratius i de taller

770,10

3.642,00

4

Ajudants no titulats

764,40

3.642,00

5

Oficials administratius

764,40

3.642,00

6

Subalterns

764,40

3.642,00

7

Auxiliars administratius

764,40

3.642,00

 

Grup

de cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/dia

Bases màximes

Euros/dia

8

Oficials de primera i segona

25,48

121,40

9

Oficials de tercera i especialistes

25,48

121,40

10

Peons

25,48

121,40

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

25,48

121,40

 

2.2. Bases de cotització en els casos de contractes a temps parcial

 

A l’efecte de determinar la base de cotització en els casos de contractes a temps parcial, s’apliquen les normes establertes amb caràcter general, excepte en el que es refereix a la base mínima la qual és el resultat de multiplicar el nombre d’hores realment treballades per la base mínima horària que correspongui en funció del grup de cotització.

 

 

Grup

de cotització

Categories professionals

Base mínima per hora

Euros

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors

6,43

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

5,33

3

Caps administratius i de taller

4,64

4

Ajudants no titulats

4,60

5

Oficials administratius

4,60

6

Subalterns

4,60

7

Auxiliars administratius

4,60

8

Oficials de primera i segona

4,60

9

Oficials de tercera i especialistes

4,60

10

Treballadors més grans de divuit anys no qualificats

4,60

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

4,60

 

2.3. Bases de cotització en els supòsits de treballadors de cooperatives de treball associat, en supòsits de contracte a temps parcial

 

La base de cotització per contingències comunes i professionals dels socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat en els seus estatuts per assimilar als socis treballadors a treballadors per compte d’altri, és en 2016, en funció del grup de cotització la següent:

 

Grup de cotització

Base mínima mensual

Euros

1

480,3

2

354,0

3

308,1

4 a 11

305,7

 

 1. TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Quant als tipus de cotització per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen en el 2016 els tipus aplicables durant l’any 2015.

 

Així, a partir de l’1 de gener de 2016, els tipus de cotització al règim general seran els següents:

 

 1. a) Per a les contingències comunes, el 28,30 per 100, dels quals el 23,60 per 100 serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per 100 a càrrec del treballador.

 

 1. b) Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, en la redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per 2016, sent les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa (l’article 31 de l’Ordre ESS/70/2016 es refereix a la reducció de les cotitzacions per contingències professionals per part de les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, i fixa en l’annex els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema a tenir en compte per al càlcul de l’incentiu aplicable).

 

Així mateix, l’Ordre estableix les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per determinats col·lectius inclosos en el règim general però amb especialitats (artistes, professionals taurins, etc.) i per als règims especials de la Seguretat Social (treballadors autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

 

3.1. Cotització per als artistes en espectacles públics i els professionals taurins

 

En el cas dels artistes en espectacles públics i per als professionals taurins, s’apliquen les normes de caràcter general, excepte la particularitat que, per raó de les peculiaritats en la prestació de serveis (caràcter irregular i discontinu), mensualment s’efectua una cotització «a compte», de manera que, una vegada finalitzat l’exercici, es procedeix a la regularització en funció de la cotització que correspongui, d’acord amb el temps de prestació de serveis i de les remuneracions obtingudes.

 

La cotització «a compte» es determina aplicant els tipus de cotització assenyalats sobre unes «bases de cotització a compte», que s’estableixen en l’Ordre ESS/70/2016.

 

 1. a) En el cas dels artistes, la base diària de cotització es fixa en funció de la retribució percebuda per la prestació de serveis, en la forma següent:

 

Retribucions íntegres

Euros/dia

Fins a 413,00 euros

242,00

Entre 413,01 i 742,00 euros

306,00

Entre 742,01 i 1.240,00 euros

364,00

Més gran de 1.240,00 euros

485,00

 

 

 1. b) I en el supòsit dels professionals taurins, en funció del grup de cotització en què s’estigui enquadrat:

 

Grup de cotització

Euros/dia

1

1.124,00

2

1.035,00

3

777,00

7

464,00

 

 1. BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LA LLAR ESTABLERTA EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

Durant l’any 2016, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui segons el quadre següent, serà el 25,60 per 100, amb el 21,35 per 100 a càrrec de l’ocupador i el 4,25 per 100 a càrrec de l’empleat.

 

A partir de l’1 de gener de 2016, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar per cada relació laboral (d’acord a la disposició transitòria setzena de la LGSS, des de 2016 a 2018, el tipus de cotització s’incrementarà anualment en 0,90 punts percentuals, de manera que a partir de 2019 el tipus i la seva distribució entre ocupador i empleat seran els que s’estableixin amb caràcter general, en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat, per al règim general de la Seguretat Social):

 

Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r

Fins a 174,64

149,34

2n

Des de 174,65 fins a 272,80

247,07

3r

Des de 272,81 fins a 371,10

344,81

4t

Des de 371,11 fins a 469,30

442,56

Des de 469,31 fins a 567,50

540,30

Des de 567,51 fins a 665,00

638,05

Des de 665,01 fins a 764,40

764,40

Des de 764,41

798,56

 

4.1. Reduccions de jornada

 

L’article 14 de l’Ordre ESS/70/2016 desenvolupa el contingut de la disposició addicional 87a de la LPGE 2016, aplicant una reducció del 20% a les cotitzacions reportades per la contractació de les persones que prestin serveis en la llar familiar, sempre que l’obligació de cotitzar s’hagués iniciat a partir de la data de la integració de l’anterior règim especial d’empleats de la llar en el règim general de la Seguretat Social. Aquesta reducció de quotes s’amplia amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses, en els termes de les reduccions i bonificacions que ja s’estan aplicant en aquest règim especial.

 

 1. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

 

L’article 15 de l’Ordre ESS/70/2016 desenvolupa les previsions de l’apartat cinc de l’article 115 de la LPGE 2016. A partir de l’1 de gener de 2016, les bases i els tipus de cotització per contingències comunes seran els següents:

 

Bases de cotització:

 

 1. a) Base mínima de cotització: 893,10 euros mensuals.

 

 1. b) Base màxima de cotització: 3.642,00 euros mensuals.

 

Tipus de cotització per contingències comunes: el 29,80 per 100. Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat serà el 29,30 per 100. Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent.

 

Cotització dels autònoms per 2016

 

Situació

Base mínima
(euros/mes)

Base màxima (euros/mes)

Amb caràcter general.

893,10

3.642,00

Treballadors menors de 47 anys l’01-01-2016.

893,10

3.642,00

Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016 i que, al desembre de 2015, estiguessin cotitzant per una base igual o superior a 1.945,80 euros/mes, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data.

893,10

3.642,00

Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016 i que, al desembre de 2015, estiguessin cotitzant per una base inferior a 1.945,80 euros/mes, però que exerceixin opció per una base superior abans del 30-06-2016.

893,10

3.642,00

Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016, que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb 45 anys o més, com a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l’establiment.

893,10

3.642,00

Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016 i que, al desembre de 2015, estiguessin cotitzant per una base inferior a 1.945,80 euros/mes, sense que exerceixin opció per una altra base abans del 30-06-2016.

893,10

1.964,70

Treballadors autònoms amb 48 anys o més, l’01-01-2016.

963,30

1.964,70

Treballadors autònoms amb 48 anys o més l’01-01-2014, que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb 45 anys o més, com a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l’establiment.

893,10

1.964,70

Treballadors autònoms que, abans del compliment dels 50 anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social cinc anys o més i amb una base de cotització, al desembre 2015, igual o inferior a 1.945,80 euros/mes.

893,10

1.964,70

Treballador que, abans del compliment dels 50 anys, hagués cotitzat a la Seguretat Social cinc o més anys i amb una base de cotització, al desembre del 2015, superior a 1.945,80 euros/mes.

893,10

(base anterior incrementada un 1%)

Treballador autònom amb 48 o 49 anys que, abans del 30-06-2016, haguessin exercitat l’opció d’una base de cotització en aquest exercici superior a 1.945,80 euros/mes.

893,10

(base anterior incrementada un 1%)

Treballador autònom amb 10 treballadors o més al seu servei o els que li sigui aplicable la disposició addicional 27a de la LGSS.

Base mínima Grup 1
Règim general

Base màxima corresponent en funció d’edat i altres circumstàncies

 

Base de cotització en supòsits particulars

 

Concepte

Tipus de cotització

Autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercats ambulants i 4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants)

La base amb caràcter general, en funció de les seves circumstàncies o 764,40 euros/mes

Autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799)

La base amb caràcter general, en funció de les seves circumstàncies o 491,10 euros/mes

Socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors i que queden inclosos en el RETA, si l’activitat de la venda ambulant es duu a terme en mercats tradicionals o «mercats ambulants», amb horari de venda inferior a vuit hores al dia.

La base mínima de 893,10 euros mensuals o la de 491,10 euros/mes

 

Altres particularitats en la cotització en el RETA

 

Situació

Dret

Autònoms que, per raó de la seva feina  per compte d’altri desenvolupat simultàniament (pluriactivitat), hagin cotitzat en 2015 per una quantia igual o superior a 12.245,98 euros

Dret a devolució del 50% de l’excés cotitzat per sobre d’aquesta xifra en 2016 (la devolució s’ha de sol·licitar abans de l’1 de maig de 2017)

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el RETA

Dret, durant 2016, a una reducció del 50% de la quota a ingressar

 

 

 1. COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE I EN ELS SUPÒSITS DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ

 

En desenvolupament de les previsions de la LPGE/2016, l’Ordre ESS/70/2016 fixa les quotes que han de regular la cotització, en 2016, en els supòsits de contractes per a la formació i d’aprenentatge.

 

 

Quota (euros/mes)

 

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

Contingències comunes

30,98 €

6,18 €

37,16 €

Contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals)

4,26 €

4,26 €

Desocupació

S’aplica la base mínima que correspongui al grup de cotització i el tipus de cotització general

Fons de Garantia Social

2,35 €

2,35 €

Formació professional

1,14 €

0,15 €

1,29 €

TOTAL

38,73 €

6,33 €

45,06 €

 

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu