fbpx

En la pròxima junta adapti els seus estatuts en relació amb la retribució dels administradors de societats

En la pròxima junta adapti els seus estatuts en relació amb la retribució dels administradors de societats

En la pròxima junta adapti els seus estatuts en relació amb la retribució dels administradors de societats

En la pròxima junta adapti els seus estatuts en relació amb la retribució dels administradors de societats 804 520 arluk

Recordi que en els estatuts d’una societat s’haurà d’especificar la retribució dels membres de l’òrgan d’administració. Si el càrrec d’administrador de la seva empresa és retribuït, en la pròxima junta de socis ha d’adaptar els seus estatuts als últims canvis legals. Tal com succeïa anteriorment no n’hi ha prou amb dir que el càrrec serà retribuït o remunerat. Es pot escollir algun dels legalment predeterminats en la Llei de societats de capital.

 

Li recordem que la Llei 31/2014 per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu va introduir una sèrie de novetats importants en relació amb la remuneració dels administradors de societats, que hem de tenir en compte en la pròxima junta de socis, i que tants mals de cap ha donat a les empreses, per la falta de coordinació dels seus estatuts amb els pagaments fets als administradors, i que ha fet que Hisenda qüestionés, en moltes ocasions, la seva deduïbilitat fiscal.

 

La recent reforma de desembre 2014 de la Llei de societats de capital ha pacificat totes aquestes qüestions puix que el referent a la retribució de l’òrgan d’administració en general i a la retribució del conseller delegat, concreta totes aquestes qüestions.

 

Així, la Llei obliga al fet que els estatuts socials estableixin el sistema de remuneració dels administradors per les seves funcions de gestió i decisió, amb especial referència al règim retributiu dels consellers que exerceixin funcions executives. Aquestes disposicions són aplicables a totes les societats de capital.

 

Atenció. Així mateix, la Llei de societats de capital, exigeix que quan es nomeni un conseller, conseller delegat, o se li donin funcions executives en virtut d’una altra naturalesa, es faci amb un contracte en el qual es detallin tots els seus conceptes retributius per l’acompliment de les seves funcions executives, retribucions que han de ser conformes amb la política de retribucions aprovada, si escau, per la junta general.

 

Pel que es refereix a les societats cotitzades, se sotmetrà a la junta general d’accionistes l’aprovació de la política de remuneracions, que tindrà caràcter plurianual, com a punt separat de l’ordre del dia.

 

En el marc d’aquesta política de remuneracions, correspon al consell d’administració fixar la remuneració de cadascun dels consellers. D’aquesta forma es garanteix que sigui la junta general d’accionistes la que retingui el control sobre les retribucions, inclosos els diferents components retributius contemplats, els paràmetres per a la fixació de la remuneració i els termes i condicions principals dels contractes.

 

Junta de socis

 

D’acord amb l’anterior, és obligatori que en la primera junta de socis del 2015 (en la majoria de casos, la de juny) les empreses que retribueixen el càrrec d’administrador adaptin els seus estatuts en el següent sentit:

 

  • D’una banda, els estatuts han d’especificar el sistema de remuneració, indicant els conceptes pels quals l’administrador cobra (assignació fixa, dietes d’assistència, participació en beneficis, etc.).

 

  • També cal que la junta de socis acordi l’import màxim d’aquesta remuneració anual (import que seguirà vigent mentre que la pròpia junta el modifiqui). Aquesta retribució ha d’estar en proporció amb la importància de la societat i amb la seva situació econòmica, i ser raonable en comparació d’empreses similars.

 

Retribució administradors. Regla general

 

Es parteix, com abans es feia, del caràcter naturalment gratuït del càrrec d’administrador. Per tant si en els estatuts no es diu res sobre això el càrrec d’administrador serà gratuït. En les societats cotitzades  se segueix un sistema contrari se segueix.

  

Sistemes de retribució

 

El sistema de remuneració o retribució establert en els estatuts ha de fixar el concepte o conceptes retributius. És a dir el sistema específic per virtut de com l’administrador serà retribuït. Per tant, com ara, no n’hi haurà prou amb dir en els estatuts que el càrrec d’administrador serà retribuït, sinó que els mateixos estatuts han d’establir el sistema concret o concepte de retribució.

 

D’acord amb la modificació de la Llei, el sistema de remuneració establert determinarà el concepte o conceptes retributius a percebre pels administradors en la seva condició de tals i que podran consistir, entre d’altres, en un o diversos dels següents:

 

  1. una assignació fixa
  2. dietes d’assistència
  3. participació en beneficis
  4. retribució variable amb indicadors o paràmetres generals de referència
  5. remuneració en accions o vinculada a la seva evolució
  6. indemnitzacions per cessament, sempre que el cessament no estigués motivat per l’incompliment de les funcions d’administrador i
  7. els sistemes d’estalvi o previsió que es considerin oportuns.

 

Import màxim

 

L’import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals haurà de ser aprovat per la junta general i romandrà vigent en tant no s’aprovi la seva modificació. Tret que la junta general determini una altra cosa, la distribució de la retribució entre els diferents administradors s’establirà per acord d’aquests i, en el cas del consell d’administració, per decisió del mateix, que haurà de prendre en consideració les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

 

Com a novetat important, la remuneració dels administradors haurà de tenir una proporció raonable amb la importància de la societat, la situació econòmica que tingués a cada moment i els estàndards de mercat d’empreses comparables. El sistema de remuneració establert haurà d’estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini de la societat i incorporar les cauteles necessàries per evitar l’assumpció excessiva de riscos i la recompensa de resultats desfavorables.

 

Cas especial que la retribució sigui una participació en beneficis

 

Recordi que s’estableixen normes especials per quan la retribució de l’administrador consisteixi en una participació en beneficis. En l’actual norma es distingeix i s’estableixen normes diferents per a la societat limitada i per a la societat anònima. Ara, mantenint en essència aquestes diferències, s’estableix una norma general aplicable a totes les societats de capital i normes especials per a la limitada i per a l’anònima.

 

Regla general: quan el sistema de retribució inclogui una participació en els beneficis, els estatuts socials en determinaran concretament la participació o el percentatge màxim. En aquest últim cas, la junta general determinarà el percentatge aplicable dins del màxim establert en els estatuts socials.

 

Norma especial per a la societat limitada: el percentatge màxim de participació en cap cas podrà ser superior al 10% dels beneficis repartibles entre els socis.

 

Norma especial per a la societat anònima: la participació només es podrà treure dels beneficis líquids i després d’estar cobertes les atencions de la reserva legal i de l’estatutària i d’haver-se reconegut als accionistes un dividend del 4% del valor nominal de les accions o el tipus més alt que els estatuts hagin establert.

 

Remuneració vinculada a les accions de la societat

 

El sistema de remuneració només podrà incloure el lliurament d’accions, o d’opcions sobre accions o de retribució referenciada al preu de les accions quan estigui previst en els estatuts i la seva aplicació hagi estat acordada expressament per la junta general. Abans es parlava de “sistema de retribució consistent en…….”. Però en definitiva el resultat és idèntic doncs els requisits no canvien.

 

D’altra banda s’aclareix que l’acord de la junta general d’accionistes haurà d’incloure el nombre màxim d’accions que es podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració, el preu d’exercici o el sistema de càlcul del preu d’exercici de les opcions sobre accions, el valor de les accions que, si escau, es prengui com a referència i el termini de durada del pla.

 

Sembla que no serà necessari un acord exprés en cada exercici per assignar les accions que hagin de rebre els administradors sinó que l’acord de la junta pot perfectament determinar que en l’exercici corrent i en els següents el “nombre màxim d’accions” serà el determinat en l’acord. El quòrum d’adopció d’aquest acord, tret que els estatus de la societat diguin una altra cosa, serà l’ordinari ja que la norma no n’estableix cap d’especial.

 

Quant als drets d’opció sobre accions també s’aclareix que la junta pot establir no només el preu de l’exercici d’aquest dret sinó també el seu “sistema de càlcul”.

 

Atenció. És recomanable que, amb el propòsit d’obtenir la màxima seguretat jurídica i evitar sancions tributàries, les societats mercantils revisin la situació en l’empresa i els seus estatuts socials, el compliment estricte dels requisits legals exigits per a cada tipus de retribució i, finalment, l’elaboració, de forma contínua, de documentació societària que pugui demostrar les funcions exercides per l’administrador i les retribucions que percep.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu