fbpx

Els tipus impositius de l’impost sobre societats 2015-2016

Els tipus impositius de l'impost sobre societats 2015-2016

Els tipus impositius de l’impost sobre societats 2015-2016

Els tipus impositius de l’impost sobre societats 2015-2016 200 200 arluk

La reducció dels tipus de gravamen és una de les novetats més significatives que inclou la nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats amb efectes per 2015 i 2016. No obstant això, s’eliminen els tipus reduïts per a empreses de reduïda dimensió, i s’equipara el seu tipus de gravamen amb el general. Per tant, per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, el tipus de gravamen que aplicaran les empreses de reduïda dimensió serà el 25%. En relació amb els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2015 el gravamen de les empreses de reduïda dimensió es manté.

 

La reducció dels tipus de gravamen és una de les novetats més significatives que inclou la nova Llei 27/2014 de l’IS amb efectes per 2015 i 2016. En concret, els canvis més significatius que han de tenir present són els següents: 

 

 • Es fixa com a tipus general de gravamen el del 25%, el qual resultarà exigible en els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2016. Per als períodes impositius que s’iniciïn l’any 2015 el tipus general de gravamen aplicable serà el 28%.
 • Les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran al 15% durant els dos primers períodes (tret que hagin de tributar a un tipus inferior). No s’aplicarà aquest tipus a les entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial en els termes indicats en la Llei de l’impost sobre societats (és a dir, aquella en la qual més de la meitat el seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica. La determinació del valor de l’actiu es realitzarà a partir de la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici de l’entitat o, dels balanços consolidats, si l’entitat fos dominant d’un grup segons l’article 42 del codi de comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats).
 • S’eliminen els tipus reduïts per a empreses de reduïda dimensió per 2016, i s’equipara el seu tipus de gravamen amb el general. Per tant, per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, el tipus de gravamen que aplicaran les empreses de reduïda dimensió serà el 25%. En relació amb els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2015 el gravamen de les empreses de reduïda dimensió es manté diferenciat en dos trams, amb un tipus de gravamen del 25% sobre la part de la base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, i un tipus de gravamen del 28% sobre la part de la base imposable que excedeixi de 300.000 euros.
 • Les entitats de crèdit i les entitats dedicades a l’explotació, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs tributaran al 30% (mantenint així les primeres el tipus aplicable actualment).
 • Aquestes mesures s’acompanyen d’un règim transitori per a l’exercici que s’iniciï en 2015.

 

A continuació els informem com queden els tipus impositius vigents a partir de 2015 i 2016.

 

Resum dels tipus impositius vigents per 2015-2016

 

Els tipus de gravamen aplicables en l’impost sobre societats, per als exercicis que s’iniciïn dins de l’any 2015 i 2016, són els següents:

 

 • Tipus general del 28% (2015) i 25% (2016). La nova LIS es fixa com a tipus general de gravamen el del 25%, el qual resultarà exigible en els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016. Per als períodes impositius que s’iniciïn l’any 2015 el tipus general de gravamen aplicable serà el 28%.
 • Tipus del 33% (2015) i 30% (2016). El tipus incrementat de gravamen, que anteriorment era d’un 35% i resultava aplicable a les entitats que es dediquin a l’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs, queda fixat en un 30% per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016 (33% per als períodes impositius que s’iniciïn durant l’any 2015). Com a novetat, aquest tipus de gravamen del 30% també s’aplicarà a les entitats de crèdit.
 • Tipus del 25% (2015). Les entitats que seguiran aplicant en el 2015 el tipus de gravamen del 25% són:
 • Les mútues d’assegurances generals, les mutualitats de previsió social i les mútues col·laboradores de la Seguretat Social que compleixin els requisits exigits per la normativa reguladora de la matèria.
 • Les societats de garantia recíproca i societats de reafiançament regulades en la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, inscrites en el registre especial del Banc d’Espanya.
 • Els col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials i els sindicats de treballadors.
 • Les entitats sense finalitats lucratives a les quals no sigui aplicable el règim fiscal establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Els fons de promoció d’ocupació constituïts a l’empara de l’article 22 de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.
 • Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.
 • L’entitat de dret públic Ports de l’Estat i les autoritats portuàries.
 • Tipus del 20%. Resulta aplicable a les societats cooperatives fiscalment protegides, excepte pel que es refereix als resultats extracooperatius, que tributen al tipus general (28% en 2015 i 25% en 2016).
 • Tipus del 10%. Tributaran al 10% les entitats a les quals sigui aplicable el règim fiscal establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En particular, s’aplicarà a les fundacions inscrites en el registre corresponent i a les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Tipus de l’1%. Resulta aplicable a:
 • Les societats d’inversió de capital variable regulades per la Llei 35/2003 d’institucions d’inversió col·lectiva, sempre que el nombre d’accionistes requerit sigui com a mínim de 100.
 • Els fons d’inversió de caràcter financer, sempre que el nombre de partícips requerit sigui com a mínim de 100.
 • Les societats d’inversió immobiliària i els fons d’inversió immobiliària, sempre que el nombre d’accionistes o partícips sigui com a mínim de 100 i que tinguin per objecte exclusiu la inversió en qualsevol tipus d’immoble de naturalesa urbana per al seu arrendament.
 • El fons de regulació de caràcter públic del mercat hipotecari.
 • Tipus del 0%. S’aplicarà als fons de pensions regulats per la Llei de regulació dels plans i fons de pensions.
 • Tipus del 25%/28% per a les entitats que gaudeixen del règim d’incentius a les empreses de reduïda dimensió. Per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, el tipus de gravamen que aplicaran les empreses de reduïda dimensió serà el 25%. En relació amb els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2015 el gravamen de les empreses de reduïda dimensió es manté diferenciat en dos trams, amb un tipus de gravamen del 25% sobre la part de la base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, i un tipus de gravamen del 28% sobre la part de la base imposable que excedeixi de 300.000 euros.

 

Atenció. Tenen la consideració d’empreses de reduïda dimensió: les de nova creació i les que en el període impositiu anterior la seva xifra de negocis hagués estat inferior a 10 milions d’euros. En cas de vinculació directa o indirecta es prendrà com a límit la xifra de negocis conjunta. La xifra de negocis considerada és anual; en el cas de període impositiu inferior a l’any natural es prorratejarà.

 

Aquestes entitats de reduïda dimensió podran seguir gaudint dels beneficis d’aquest règim especial durant els tres exercicis immediats següents a aquell en què se superi el nou llindar de 10 milions d’euros, fins i tot en el cas que aquest límit se sobrepassi de resultes d’una reestructuració empresarial, amb l’única restricció que totes les entitats intervinents es trobin dins d’aquest llindar.

 

 • Tipus de gravamen reduït del 25% per manteniment o creació d’ocupació. La nova Llei de l’impost sobre societats conserva, exclusivament per als períodes impositius que s’iniciïn dins de l’any 2015, el tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació que venia regulat en l’anterior normativa i que en els últims anys s’havia anat prorrogant anualment per diverses disposicions normatives. Aquest tipus de gravamen no s’estableix en funció de dos trams de base imposable com en el cas de les empreses de reduïda dimensió, sinó que queda fixat en un 25% amb independència de l’import de la base imposable. Quant als requisits que habiliten per a l’aplicació d’aquest tipus reduït del 25% són els següents:
 • L’import net de la xifra de negocis de l’exercici de l’entitat ha de ser inferior a 5 milions d’euros.
 • La plantilla mitjana de l’exercici ha de ser almenys d’un empleat i ha de ser inferior a 25 empleats.
 • En els dotze mesos següents a l’inici de l’exercici 2015 la plantilla mitjana de l’entitat no pot ser inferior a la unitat i tampoc pot ser inferior a la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir de l’1 de gener de 2009.
 • Tipus de gravamen reduït del 15%/20% per a entitats de nova creació. Amb anterioritat a la reforma de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats, l’anterior normativa establia que les entitats de nova creació, constituïdes a partir de l’1 de gener de 2013, que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent al tipus del 15% per als primers 300.000 euros de base imposable i al tipus del 20% per a la resta de la base imposable. La nova Llei conserva l’escala de gravamen (15%-20%) per a aquelles entitats constituïdes entre l’1 de gener de 2013 i 31 de desembre de 2014. D’altra banda, i en relació amb les entitats constituïdes a partir de l’1 de gener de 2015, la nova Llei estableix un tipus de gravamen reduït del 15% per al primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent.

Tipus de gravamen entitats de nova creació

(01-01-2013/31-12-2014)

(primer període impositiu en el qual la base imposable sigui positiva i el següent)

Exercici

2014

2015

2016

BI: 0-300.000

15%

15%

15%

300.001 en endavant

20%

20%

20%

Tipus de gravamen entitats de nova creació a partir de l’01-01-2015

(primer període impositiu en el qual la base imposable sigui positiva i el següent)

Exercici

2015

2016

Qualsevol base imposable

15%

15%

 

Per poder aplicar el citat tipus de gravamen del 15%, s’han de complir els següents requisits:

 

(a) L’entitat ha de ser de nova creació i realitzar una activitat econòmica. La nova llei manté en similars termes les cauteles previstes en l’anterior regulació Així, s’estableix que no tindran la consideració d’entitats de nova creació les que formin part d’un grup de societats segons l’article 42 del codi de comerç, independentment de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats. Així mateix, no s’entendrà iniciada una activitat econòmica quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies: (i) que s’hagués realitzat prèviament aquesta activitat per alguna persona o entitat amb la qual existeixi vinculació, sent transmesa aquesta activitat, per qualsevol títol jurídic, a l’entitat de nova creació; (ii) que s’hagués exercit l’activitat econòmica durant l’any anterior a la constitució de l’entitat per una persona física que tingui una participació, directa o indirecta, al capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50%.

 

(b) Com a novetat, s’especifica que l’entitat no pot tenir la consideració de societat patrimonial.

 

 Quadre resum dels tipus de gravamen

 

SUBJECTES PASSIUS

TIPUS

2015

2016

Tipus general

 

28%

25%

Entitats de nova creació excepte les que tributin a un tipus inferior, aplicaran aquesta escala el primer període amb BI positiva i el següent

 

15%

15%

Entitats amb xifra de negoci < 5 M € i plantilla < 25 empleats que tributin al tipus general i creïn o mantinguin ocupació: fins a 300.000 € i més

 

25%

25%

Empreses de reduïda dimensió (xifra de negoci < 10 M €), excepte que tributin a un tipus diferent del general

Part de BI fins a 300.000 €

25%

25%

Resta

28%

25%

– Les mútues d’assegurances generals, les mutualitats de previsió social i les mútues col·laboradores de la Seguretat Social

 

25%

25%

Societats garantia recíproca

Col·legis professionals, cambres oficials i sindicats de treballadors

Entitats sense fins lucratius que compleixin la Llei 49/2002

Fons de promoció d’ocupació

Unions i confederacions de cooperatives

Entitat de dret públic Ports de l’Estat i les Autoritats Portuàries.

Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna

Partits polítics (Art. 11 LO 8/2007)

Societats cooperatives de crèdit i caixes rurals

Resultat cooperatiu

28%

25%

Resultat extracooperatiu

30%

30%

Cooperatives fiscalment protegides

Resultat cooperatiu

20%

20%

Resultat extracooperatiu

28%

25%

 

 

Societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari. (SOCIMI) (Art. 9 Llei 11/2009)

En general

0%

0%

 

19% (1)

19% (1)

Entitats sense fins lucratius que sí que compleixen la Llei 49/2002

 

10%

10%

Entitats de la Zona Especial Canària (Art. 43 Llei 19/1994)

 

4%

4%

SICAV amb determinades condicions indicades en l’art. 29.4 LIS que remet a la Llei 35/2003 d’institucions d’inversió col·lectiva

 

1%

1%

Fons d’inversió de caràcter financer amb determinades condicions indicades en l’art. 28.5.b) TRLIS

Societats i fons d’inversió immobiliària amb determinades condicions indicades en l’art. 29.4 LIS

Fons de regulació del mercat hipotecari

Fons de pensions

 

0%

0%

Entitats de crèdit, així com les dedicades a l’exploració, la investigació i l’explotació de jaciments d’hidrocarburs i altres activitats regulades en la Llei 34 /1998

 

33%

30%

(1) Gravamen especial sobre dividends distribuïts a socis amb participació en capital social igual o superior al 5% i aquests  dividends, en seu de soci, estan exempts o tributen a tipus inferior al 10%.

 

Atenció. Com a conseqüència de la reducció dels tipus és necessari adaptar els crèdits fiscals en quota generats en els exercicis anteriors i que estaven acreditats considerant els tipus anteriors. Així, s’estableix en la norma que l’import de les deduccions per evitar la doble imposició per dividends percebuts d’entitats residents o les deduccions per impostos satisfets en l’exterior pendents d’aplicar, es determinaran tenint en compte el tipus de gravamen vigent en el període impositiu en què s’apliqui.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu