fbpx

El termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” finalitza el pròxim 29 de febrer

El termini per presentar el model 347 “Declaració anual d'operacions amb terceres persones” finalitza el pròxim 29 de febrer

El termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” finalitza el pròxim 29 de febrer

El termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” finalitza el pròxim 29 de febrer 1920 1080 arluk

Li recordem que el pròxim dia 29 de febrer finalitza el termini màxim de presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2015.

 

El model 347 permet a l’AEAT creuar una gran quantitat d’informació de tot tipus d’operacions, detectar possibles diferències i iniciar els corresponents procediments d’inspecció i sancionadors. Cada any s’emeten nombrosos requeriments originats en diferències contingudes a les declaracions. D’aquí la importància de contrastar el volum d’operacions entre client i proveïdor en cada exercici, ja que els desquadraments poden originar procediments de comprovació.

 

Per això, els preguem que ens remetin com més aviat millor tota la informació necessària per procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.

 

Atenció. Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (és a dir, les comunitats de veïns) i les entitats privades de caràcter social també hauran de presentar el model 347, encara que no realitzin cap activitat. Les comunitats no tenen obligació de declarar les següents operacions:

 

 • Les de subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus amb destinació al seu ús i consum comunitari.
 • Les de subministrament d’aigua amb destinació al seu ús i consum comunitari.
 • Les derivades d’assegurances que tinguin per objecte l’assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.

 

Per la seva banda, les entitats o establiments privats de caràcter social al fet que es refereix l’article 20.Tres de la Llei de l’IVA no inclouran les següents operacions:

 

 • Les de subministrament d’aigua, energia elèctrica i combustibles.
 • Les derivades d’assegurances.

 

Obligacions

 

Obligació per part dels subjectes passius que estiguin en el règim simplificat d’IVA, d’incloure a la declaració anual les adquisicions de béns i serveis que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registre de factures rebudes.

 

Obligació d’incloure a la declaració anual els imports reportats durant l’any natural conforme a la regla general de meritació, als qui realitzin operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa i als destinataris d’operacions que s’hi inclouen. A més, aquestes operacions hauran d’incloure’s també a la declaració anual pels imports reportats durant l’any natural seguint el que es disposa en el nou règim especial del criteri de caixa.

 

Obligació per part dels subjectes passius que realitzin operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, de les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal i dels destinataris d’operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa,  de subministrar tota la informació sobre una base de còmput anual.

 

Obligació per part de les entitats integrades en les diferents Administracions Públiques de relacionar a la declaració totes les persones que han rebut subvencions, auxilis o ajudes, sigui quin sigui el seu import, i s’elimina per tant el límit excloent de 3.005,06 euros.

 

Quant a la identificació de l’obligat tributari respecte del qual se subministra la informació, es matisa que en absència de NIF s’haurà de consignar el NIF a l’efecte de l’IVA atribuït a l’empresari o professional amb el qual s’efectuï l’operació per l’estat membre d’establiment.

 

S’exigeix que es facin constar de forma separada d’altres operacions:

 

 1. Les operacions en les quals es produeix la inversió del subjecte passiu previst en l’article 84. un. 2n de la LIVA.
 2. Les operacions exemptes d’IVA per referir-se a béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent dels duaners.
 3. Les operacions en les quals sigui aplicable el règim de criteri de caixa de l’IVA, que s’hauran de consignar segons els següents criteris:
 • Moment en què s’haguessin reportat conforme a la regla general de meritació, com si no els hagués estat aplicable el règim especial.
 • Moment de produir-se la seva meritació total o parcial pels imports corresponents.

 

Quant als criteris d’imputació temporal, s’estableix respecte a les operacions a les quals els resulti d’aplicació el règim especial del criteri de caixa, que es consignin a la declaració de l’any natural corresponent al moment de la seva meritació total o parcial pels imports corresponents.

 

A tenir en compte

 

En relació amb el model 347, li recordem que:

 

 • Si durant l’any 2015 ha efectuat operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt, haurà de presentar el model 347 fins al pròxim 29 de febrer. Aquesta quantia inclou l’IVA de les operacions. Així, per exemple, si va comprar unes mercaderies a un client per 2.500 euros més un 21% d’IVA (el que suposa un total de 3.025 euros), ja estarà obligat a presentar el model 347.

 

 • No haurà de presentar el model 347 si tributa en l’IRPF en mòduls i, alhora, en l’IVA pel règim simplificat, pel d’agricultura, ramaderia i pesca, o pel de recàrrec d’equivalència. No obstant això, sí que haurà de presentar-lo per les operacions en les quals hagi emès factura, i per les adquisicions de béns i serveis si està acollit al règim simplificat (en tot cas, les operacions efectuades amb el mateix client o proveïdor hauran de superar els 3.005,06 euros).

 

Els empresaris que tributen en estimació objectiva en IRPF i, simultàniament, en el règim del recàrrec d’equivalència de l’IVA, només han de declarar les operacions per les quals emetien factura (i sempre que superin el límit dels 3.005,06 euros de vendes a un mateix client). Així doncs, no hauran de declarar ni les compres, ni tampoc les vendes per les quals no hagin emès factura.

 

 • Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d’altres declaracions), ara no les haurà d’incloure en el model 347. Així, no haurà d’incloure:

 

 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals. Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.
 • Les operacions d’exportació i importació, perquè es declaren en duana.
 • El mateix succeeix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.

 

 • Les vendes s’han d’imputar al trimestre en el qual es reporti l’IVA (moment en què s’han de registrar en els llibres d’aquest impost).

 

 • Les compres s’han d’imputar quan es registrin en els llibres d’IVA les factures rebudes.

 

 • Ha de descomptar de les compres i vendes declarades els ràpels i descomptes per pagaments immediats rebuts o satisfets durant l’exercici.

 

 • Ha d’incloure les bestretes rebudes i satisfets, encara que corresponguin a operacions que tindran lloc l’any següent.

 

 • S’hauran de consignar de manera separada, els imports superiors a 6.000 € que s’haguessin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades a la declaració. Si els cobraments corresponen a operacions realitzades l’any, declari’ls al costat d’aquestes operacions (en el mateix registre). Si els cobraments corresponen a operacions d’anys anteriors, informi sobre ells de manera separada, indicant l’exercici en el qual es van efectuar aquestes operacions. És possible que en exercicis anteriors la seva empresa rebés cobraments en metàl·lic d’un client, però que no els declarés per ser inferiors a 6.000 euros. Si durant l’any al qual es refereix el model 347 també ha cobrat part d’aquestes operacions en metàl·lic i aquests cobraments, sumats als ja rebuts, sí que arriben als 6.000 euros, haurà de declarar-los ara per la seva totalitat.

 

 • En el cas d’immobles arrendats, ara l’arrendatari estarà obligat a informar en el model 180 “Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans”, les mateixes dades que fins ara s’informaven en el model 347 (import del lloguer, referència cadastral, etc.). La informació compresa en aquest resum anual de retencions, tindrà un contingut coincident amb la declaració anual d’operacions amb terceres persones per les operacions d’arrendament d’immobles urbans que siguin locals de negoci i estiguin subjectes a retenció (si el lloguer del local no està subjecte a retenció, perquè el valor cadastral dels locals llogats supera els 601.012,10 euros, l’arrendador sí que haurà de seguir presentant el model 347 com en anys anteriors), quedant excloses del deure de declaració de l’arrendador en el model 347, reduint amb això les càrregues administratives.

 

 • Haurà de consignar en el model 347 les operacions en les quals s’hagi produït la inversió del subjecte passiu (haurà de declarar l’import sense IVA).

 

 • També haurà d’informar els interessos que hagi satisfet per un préstec bancari.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu