fbpx

El que ha de saber del contracte eventual per circumstàncies de la producció

El que ha de saber del contracte eventual per circumstàncies de la producció

El que ha de saber del contracte eventual per circumstàncies de la producció

El que ha de saber del contracte eventual per circumstàncies de la producció 250 250 arluk

El contracte eventual per circumstàncies de la producció està pensat per a situacions en les quals es produeix un increment d’activitat imprevist i temporal en les empreses, en les quals la plantilla habitual no és suficient. No obstant això existeixen riscos d’inspecció i conflictes davant els tribunals en aquest tipus de contractes quan les empreses l’utilitzen indegudament, en lloc d’un contracte fix discontinu o un indefinit.

 

El contracte eventual per circumstàncies de la producció està pensat per a situacions en les quals es produeix un increment d’activitat imprevist i temporal en les empreses, en les quals la plantilla habitual no és suficient.

 

Es diferencia dels contractes fixos discontinus en el fet que amb l’eventual es tracta de respondre a situacions que no van poder ser previstes, és a dir, que no són cícliques. No obstant això existeixen riscos d’inspecció i conflictes davant els tribunals en aquest tipus de contractes quan les empreses l’utilitzen indegudament, en lloc d’un contracte fix discontinu o d’un d’indefinit.

 

Finalitat

 

Es concerta per atendre exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, àdhuc tractant-se de l’activitat normal de l’empresa. També es podrà signar per a una primera experiència professional, primera ocupació jove, amb un aturat menor de 30 anys, que no tingui experiència professional o que sigui inferior a tres mesos.

 

Modalitats i durada màxima del contracte eventual

 

Es podrà concertar a temps complet o a temps parcial.

 

En el cas de primera ocupació jove, la jornada a temps parcial haurà de ser mínim el 75% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable.

 

La durada màxima d’aquest contracte serà de sis mesos dins d’un període de dotze mesos. En el supòsit de primera ocupació jove tindrà una durada mínima de tres mesos.

 

En atenció al caràcter estacional de l’activitat en què es poden produir les circumstàncies assenyalades anteriorment, els convenis col·lectius d’àmbit sectorial estatal o, en defecte d’això, els convenis col·lectius sectorials d’àmbit inferior podran modificar indistintament: la durada màxima del contracte i el període en el qual es poden signar. En qualsevol cas, els convenis col·lectius no podran establir un període de referència que excedeixi de divuit mesos ni una durada màxima del contracte que excedeixi de les tres quartes parts d’aquest període de referència, i no podrà ser superior a dotze mesos.

 

En cas que el contracte eventual es concerti per un termini inferior a la durada màxima legal o convencionalment establerta, es podrà prorrogar mitjançant l’acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir d’aquesta durada màxima.

 

Formalització

 

Es formalitzaran per escrit quan la seva durada excedeixi de quatre setmanes i en aquells casos que es concertin a temps parcial.

 

En el contracte haurà de constar amb precisió i claredat la causa o circumstància que el justifiqui i a més, entre altres extrems, la durada i la feina a desenvolupar.

 

Finalització i indemnització

 

El contracte eventual per circumstàncies de la producció s’extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, per l’expiració del temps convingut.

 

Els contractes que tinguin establerta legalment o convencional una durada màxima i que s’haguessin concertat per una durada inferior a aquesta s’entendran prorrogats tàcitament, fins a la corresponent durada màxima, quan no hagués intervingut denúncia o pròrroga expressa abans del seu venciment i el treballador continuï prestant serveis.

 

A la finalització del contracte, arribat a terme, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització que s’aplicarà de forma gradual conforme al següent calendari:

 

  • 8 dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals signats fins al 31 de desembre del 2011.

 

  • 9 dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals signats a partir de l’1 de gener del 2012.

 

  • 10 dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals signats a partir de l’1 de gener del 2013.

 

  • 11 dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals signats a partir de l’1 de gener del 2014.

 

  • 12 dotze dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals signats a partir de l’1 de gener del 2015.

 

Quan es converteix el contracte eventual en contracte indefinit?

 

Es transforma en indefinit, excepte prova en contrari que acrediti la naturalesa temporal de la prestació:

 

  1. a) Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumeixi signat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis;

 

  1. b) Per falta d’alta en la Seguretat Social, si hagués transcorregut un període superior al període de prova;

 

  1. c) Si arribat el terme no s’hagués produït denúncia d’alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral;

 

  1. d) També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu