fbpx

El 30 de juny s’acaba el termini per regularitzar pensions estrangeres

El 30 de juny s'acaba el termini per regularitzar pensions estrangeres

El 30 de juny s’acaba el termini per regularitzar pensions estrangeres

El 30 de juny s’acaba el termini per regularitzar pensions estrangeres 582 204 arluk

Els contribuents que no haguessin declarat pensions percebudes de l’estranger que haurien d’haver declarat, poden presentar declaracions complementàries de l’IRPF dels exercicis no prescrits (és a dir, dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013) de termini fins al 30 de juny de 2015, sense recàrrecs, interessos de demora ni sancions.

 

Com ja els informàrem en el seu moment, la Llei 26/2014 de reforma de l’IRPF va obrir un període de sis mesos per regularitzar sense sanció les pensions procedents de l’estranger, la qual cosa ve a ser un “amnistia” en tot regla que afecta residents a Espanya que cobren una pensió procedent de l’exterior, i que pot tractar-se de pensionistes estrangers residents a Espanya o pensionistes de nacionalitat espanyola que han retornat al nostre país després d’haver estat emigrants.

 

Per les característiques d’aquestes persones, pensionistes d’edat avançada, que tenen més dificultat per conèixer la legislació espanyola per haver residit molts anys a l’estranger i que, en general, no tenen grans fortunes, el Govern va introduir com a mesura per a aquests col·lectius un període extraordinari de regularització de 6 mesos des de gener de 2015.

 

Per tant, els contribuents que no haguessin declarat pensions percebudes de l’estranger que haurien d’haver declarat, poden presentar declaracions complementàries de l’IRPF dels exercicis no prescrits (és a dir, dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013) de termini fins al 30 de juny de 2015, sense recàrrecs, interessos de demora ni sancions.

 

Residència fiscal i pensió de l’exterior

 

En primer lloc, abans de procedir amb la regularització voluntària de les pensions, el contribuent sempre haurà de: (i) identificar el país pagador i la seva pròpia residència fiscal; (ii) identificar el motiu i l’origen de la pensió, i (iii) verificar l’existència de conveni de doble imposició (CDI) entre el país pagador i Espanya.

 

Si d’acord amb la Llei 35/2006 de l’IRPF el pensionista es considera contribuent de l’IRPF, haurà de tributar a Espanya per la seva renda mundial, amb independència del lloc on les rendes s’haguessin produït i sigui quina sigui la residència del pagador, sense perjudici de les particularitats que, per a cada tipus de renda, s’estableixin en els convenis per evitar la doble imposició (CDI) que, si escau, siguin aplicables.

 

En quin estat tributen les pensions segons els diferents convenis subscrits per Espanya?

 

Les pensions, enteses com a remuneracions que tenen la seva causa en una ocupació exercida amb anterioritat, tenen diferent tractament segons que siguin públiques o privades:

 

 • En les pensions privades, (entre les quals s’inclouen generalment les satisfetes per la Seguretat Social) la major part dels convenis estableixen el dret d’imposició a favor de l’estat de residència de la persona que rep la pensió.

 

 • En les pensions públiques (per exemple, les dels funcionaris), el dret el té l’estat d’on procedeixen les pensions, excepte en alguns convenis, en els quals, si té la nacionalitat de l’estat de residència, la potestat tributària l’hi correspon.

 

Per exemple, en el cas de França, d’acord amb el CDI subscrit amb el Regne d’Espanya estableix que “Sense perjudici del que es disposa per a les retribucions públiques, les pensions i altres remuneracions anàlogues pagades a un resident d’un Estat contractant per raó d’una ocupació anterior, només poden sotmetre’s a imposició en aquest Estat.”

 

Per tant, si el contribuent és resident en territori espanyol, la pensió que percep de França haurà de sotmetre’s a imposició a Espanya.

 

Obligació de declarar la pensió en l’IRPF

 

Cal tenir present que la Llei de l’IRPF regula amb caràcter general l’obligació de presentar i subscriure la declaració per l’IRPF, i estableix que no tindran l’obligació de declarar els contribuents que obtinguin rendes exclusivament de les fonts que estableix la Llei, amb el límit quantitatiu i en les circumstàncies que es fixen en cada cas.

 

En el cas dels rendiments del treball (com són les pensions), cal tenir present que la Llei de l’IRPF eximeix de l’obligació de declarar als contribuents els rendiments dels quals no excedeixin de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit se substitueix pel d’11.200 euros anuals en determinats supòsits, com són:

 

 1. a) Quan procedeixin de més d’un pagador. No obstant això, el límit serà de 22.000 euros anuals en els següents supòsits:

 

1r Si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no supera en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

 

2n Quan es tracti de contribuents els únics rendiments del treball dels quals consisteixin en les prestacions passives al fet que es refereix aquesta Llei i la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial que reglamentàriament s’estableixi.

 

 1. b) Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les previstes en la Llei.

 

 1. c) Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

 

Suposant que la pensió procedent de l’estranger constitueix l’única font de rendiments del treball del contribuent, en la mesura en què el pagador de la pensió no estigui obligat a retenir a compte de l’IRPF, el límit de l’obligació de declarar relatiu als rendiments del treball serà d’11.200 euros.

 

En el cas que el contribuent presentés la declaració de l’IRPF en el seu moment perquè només cobrava una pensió de jubilació a Espanya i pensava que no estava obligat, si la suma de la pensió espanyola i la francesa supera els 11.200 euros, sí que existeix aquesta obligació.

 

Atenció. Si el pagador de la pensió estrangera no està obligat a practicar retenció sobre l’IRPF, no s’aplica el límit general dels 22.000 euros que determina l’obligació de declarar. Així, si la suma d’ambdues pensions està entre 11.200 i 22.000 euros, també existirà l’obligació de declarar, encara que la pensió estrangera sigui inferior a 1.500 euros.

 

 1. Fins al 30 de juny de 2015. Regularització de deutes tributaris corresponents a pensions procedents de l’estranger i condonació de les sancions, recàrrecs i interessos

 

Una vegada hàgim revisat els aspectes que hem comentat en els punts anteriors, podem procedir a revisar les declaracions obertes a comprovació no prescrites (4 anys) i preparar les complementàries que correspongui a l’efecte de regularitzar la situació del contribuent pensionista amb Hisenda.

 

Podem distingir les següents situacions:

 

 1. Contribuents que no haguessin declarat pensions percebudes de l’estranger que haurien d’haver declarat

 

Poden presentar declaracions complementàries sense recàrrecs, interessos de demora ni sancions fins al 30-06-2015.

 

 1. Contribuents que van presentar fora de termini declaracions regularitzant pensions percebudes de l’estranger abans del 01-01-2015.

 

Se li condonaran els recàrrecs, interessos i sancions que se’n derivin.

 

 1. Contribuents amb liquidacions administratives que no hagin adquirit fermesa per pensions percebudes de l’estranger abans del 01-01-2015.

 

Se’ls condonaran els interessos de demora, les sancions que els haguessin estat imposades i, si escau, el recàrrec de constrenyiment. Si en la liquidació es van regularitzar altres rendes, la condonació serà proporcional a les pensions de l’estranger, tret que el contribuent es trobi obligat a declarar per la inclusió d’aquestes, en aquest cas la condonació serà total.

 

 1. Contribuents amb liquidacions administratives fermes per pensions percebudes de l’estranger abans de l’01-01-2015

 

Se’ls condonaran els interessos de demora, les sancions que els haguessin estat imposades i, si escau, el recàrrec de constrenyiment.

 

Per a això, els obligats tributaris hauran de sol·licitar la condonació en el termini de 6 mesos des de l’01-01-2015.

 

Igual que en el cas anterior, la condonació serà proporcional a les pensions de l’estranger, tret que el contribuent es trobi obligat a declarar per la seva inclusió, en aquest cas la condonació serà total.

 

Procediment davant l’AEAT

 

 1. Període extraordinari de regularització

 

El perceptor de les pensions haurà de confeccionar una declaració de l’IRPF (model 100) per cada període impositiu que regularitzi. Si la declaració fos complementària d’una anterior, haurà de fer constar expressament aquesta circumstància i inclourà les dades de la inicial, a les que se sumaran les dades corresponents a la pensió que regularitza. De la quota tributària resultant de l’autoliquidació complementària es deduirà l’import de l’autoliquidació inicial.

 

Sense perjudici de les especialitats derivades de convenis de col·laboració subscrits per l’Agència Tributària amb altres entitats per a la presentació de documents tributaris en representació de tercers, la presentació de les declaracions es podrà realitzar a través d’INTERNET, complint les especificacions generals d’aquesta forma de presentació, o, en cas que es realitzi en paper, en els següents llocs:

 

 1. a) Declaració amb resultat a ingressar i amb ingrés efectiu al moment de la seva presentació: en qualsevol oficina d’una entitat col·laboradora autoritzada (banc, caixa d’estalvis o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol.

 

 1. b) Declaració amb resultat a ingressar i sense ingrés efectiu al moment de la seva presentació ni sol·licitud d’ajornament o fraccionament: en qualsevol delegació o Administració de l’Agència Tributària.

 

 1. c) Declaració amb resultat a ingressar i amb sol·licitud d’ajornament o fraccionament: de forma conjunta amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, en qualsevol delegació o Administració de l’Agència Tributària.

 

Es considerarà “període voluntari de pagament” el que va des de l’1 de gener al 30 de juny de 2015.

 

Durant aquest període:

 

– Es podran presentar declaracions amb ingrés immediat del deute.

 

– Es podrà presentar la declaració en l’Agència Tributària amb resultat a ingressar, però sense ingrés efectiu, i s’obtindrà una carta de pagament amb la qual es realitzarà el pagament en entitats financeres en qualsevol moment no posterior al 30 de juny de 2015.

 

La carta de pagament es pot obtenir en les oficines de l’Agència Tributària i a la seva seu electrònica.

 

Atenció: la carta de pagament no es podrà obtenir fins que en el sistema d’informació de l’Agència Tributària consti el motiu de presentació de la declaració de l’IRPF. Aquest procés pot no ser immediat al moment de presentació de la declaració, per la qual cosa aquesta opció de pagament no és l’adequada per a les declaracions que es desitgin presentar en les últimes setmanes del mes de juny.

 

– Així mateix, serà possible sol·licitar l’ajornament o fraccionament del pagament del deute segons la normativa tributària general. El primer termini o fracció que si escau es concedeixi serà de data posterior al 30 de juny de 2015.

 

Atenció. Immediatament després de la presentació de la declaració (model 100) l’interessat haurà de presentar un formulari específic (codi de tràmit G2299) que permeti identificar que aquesta declaració inclou pensions procedents de l’estranger.

 

No serà necessari presentar un formulari per cada declaració presentada, sinó que es presentarà un únic formulari per cada interessat, en el qual es faran constar totes les declaracions que ha presentat per aquest motiu. La forma d’identificació de les declaracions presentades consisteix únicament a consignar els períodes (anys) de l’IRPF als quals es refereixen. En el cas de declaracions conjuntes es presentarà un únic formulari per qualsevol dels declarants.

 

Amb independència del lloc en el qual s’hagi presentat la declaració de l’IRPF, el formulari es presentarà sempre davant l’Agència Tributària, bé per INTERNET (seu electrònica de l’Agència Tributària), bé en format paper en les seves oficines de registre.

 

 1. Condonació d’interessos, recàrrecs i sancions.

 

El procés que es descriu a continuació és exclusiu de les sol·licituds de condonació relatives a interessos, recàrrecs i sancions exigits en actes administratius que hagin adquirit fermesa. La condonació dels conceptes exigits en actes administratius que no hagin adquirit fermesa s’efectuarà en el corresponent procediment de revisió que es trobi en tramitació.

 

Atenció. Al portal d’INTERNET de l’Agència Tributària està disponible un model de sol·licitud (codi de tràmit G9015).

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu