fbpx

Des del passat 1 de juny de 2015 totes les notificacions d’Hisenda “per edictes” s’efectuaran en el BOE

Des del passat 1 de juny de 2015 totes les notificacions d'Hisenda “per edictes” s'efectuaran en el BOE

Des del passat 1 de juny de 2015 totes les notificacions d’Hisenda “per edictes” s’efectuaran en el BOE

Des del passat 1 de juny de 2015 totes les notificacions d’Hisenda “per edictes” s’efectuaran en el BOE 184 160 arluk

Quan Hisenda tracta de notificar a un contribuent en persona (no per via electrònica), i en el primer intent no el localitza, ha d’intentar-ho en una segona ocasió (tret que el destinatari figuri com a desconegut al domicili, en aquest cas n’hi ha prou amb un sol intent). Després d’un segon intent sense èxit, la notificació ja es pot efectuar per edictes. A partir de l’1 de juny de 2015, només a través del BOE.

 

L’1 de juny de 2015 va entrar en vigor les previsions, contingudes en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, per configurar un Tauler Edictal Únic (TEU), a través del “Butlletí Oficial de l’Estat” (BOE).

 

L’1 de juny de 2015 va entrar en funcionament el Tauler Edictal Únic (TEU), a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), d’acord amb el previst en la Llei 15/2014.

 

A partir d’aquesta data es publicaran necessàriament en el BOE tots els anuncis de notificació que realitzi qualsevol Administració Pública (com Hisenda) quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació o bé quan s’hagi intentat, no s’hagués pogut practicar. Per tant, a partir de l’1 de juny de 2015, solament tindran validesa legal a l’efecte de notificacions els anuncis publicats en el TEU.

 

Atenció. Aquesta nova regulació resulta d’aplicació sigui quina sigui l’Administració competent per realitzar la notificació o la matèria de què es tracti. D’aquesta manera, n’hi haurà prou amb una consulta en el BOE perquè qualsevol ciutadà pugui saber si té una notificació pendent.

 

A partir d’aquesta data, els anuncis de notificació que realitzi qualsevol Administració Pública (com per exemple, Hisenda) quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé quan s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar, s’hauran de publicar necessàriament en el BOE. Prèviament, i amb caràcter facultatiu, les Administracions podran publicar l’anunci en els butlletins territorials o en els taulers d’anuncis existents.

 

Per possibilitar la posada en funcionament del Tauler Edictal Únic, el BOE a partir de l’1 de juny del 2015 compta amb un nou “Suplement de notificacions” en el qual es publicaran tots els anuncis de notificació.

 

Aquest suplement serà d’accés lliure a la seu electrònica de l’Agència Estatal BOE (http://www.boe.es) durant un termini de 3 mesos des de la seva publicació, transcorregut el qual, serà necessari comptar amb el codi de verificació del corresponent anunci per accedir al seu contingut.

 

Règim aplicable fins al 31-5-2015 de les notificacions per edictes per part d’Hisenda

 

En cas que Hisenda hagi intentat sense èxit notificar-nos al nostre domicili, hem de comprovar quan es va produir el segon intent de notificació.

 

Quan Hisenda tracta de notificar a un contribuent en persona (no per via electrònica), i en el primer intent no el localitza, ha d’intentar-ho en una segona ocasió (tret que el destinatari figuri com a desconegut al domicili, en aquest cas n’hi ha prou amb un sol intent). Després d’un segon intent sense èxit, la notificació ja es pot efectuar per edictes, que com ja hem indicat, a partir de juny de 2015, només a través del BOE.

 

Atenció. Respecte al segon intent de notificació, hem de comprovar que es compleixen els següents requisits:

  • Que es produeixi en un dia diferent i amb una diferència d’almenys 60 minuts de diferència amb l’hora en què es va practicar el primer intent de notificació (Sentència del Tribunal Suprem de 28-10-2004).
  • I, a més, que es produeixi dins dels tres dies següents, i no més tard. A aquests efectes, segons Hisenda, no es computen dissabtes, diumenges, ni festius (només els dies lectius), com ha assenyalat el Tribunal Econòmic Administratiu Central en la seva Resolució de 8 de gener de 2015.

 

En cas que s’incompleixi algun d’aquests requisits, es podrà al·legar que el segon intent no va ser vàlid i que la notificació per edictes ha d’entendre’s com no produïda.

 

Si es va produir transcorreguts més de tres dies, el segon intent ja no serà vàlid. I tampoc ho serà si es va fer en la mateixa hora que l’anterior.

 

Règim aplicable a partir de l’01-06-2015: els edictes en el BOE

 

En el règim aplicable a les notificacions que es practiquin des de l’01-06-2015, àdhuc en procediments incoats amb anterioritat, quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació o el mitjà a través de com s’hagi de practicar la notificació, o bé, quan s’intenti la notificació, no s’hagués pogut practicar, la notificació s’ha de fer per mitjà d’un anunci en el BOE.

 

Amb caràcter addicional, i no substitutiu dels anteriors tràmits, les Administracions públiques poden establir altres formes de notificació complementàries a través dels restants mitjans de difusió; fonamentalment en premsa escrita.

 

Com ja hem esmentat, fins ara els edictes es podien publicar en diferents mitjans, en funció de l’administració de la qual procedís l’acte que es pretenia notificar (en el BOE, en el butlletí provincial, en el de la comunitat autònoma o fins i tot a la seu electrònica de l’organisme emissor), la qual cosa de vegades podia dificultar la seva localització. Doncs bé, a partir de l’1 de juny de 2015 tots aquests anuncis apareixeran publicats només en el BOE.

 

La publicació s’efectuarà els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana. Una vegada publicat l’anunci, el notificat haurà de comparèixer en la seva administració en el termini de 15 dies naturals per recollir la notificació. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, aquesta notificació s’entendrà produïda.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu