fbpx

Deduccions en activitats econòmiques per a la declaració de la renda de 2014

Deduccions en activitats econòmiques per a la declaració de la renda de 2014

Deduccions en activitats econòmiques per a la declaració de la renda de 2014

Deduccions en activitats econòmiques per a la declaració de la renda de 2014 280 180 arluk

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques en estimació directa podran aplicar els incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts o que s’estableixin en la normativa de l’impost sobre societats amb igualtat de percentatges i límits de deducció, excepte la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la possibilitat d’aplicar la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense quedar sotmesa al límit conjunt de la quota íntegra i podran sol·licitar, si escau, el seu abonament, sempre que es compleixin uns requisits determinats.

 

De cara a la declaració de la renda de l’exercici 2014, volem recordar-los que els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques en estimació directa podran aplicar els incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts o que s’estableixin en la normativa de l’impost sobre societats amb igualtat de percentatges i límits de deducció, excepte la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la possibilitat d’aplicar la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense quedar sotmesa al límit conjunt de la quota íntegra i podran sol·licitar, si escau, el seu abonament, sempre que es compleixin uns  requisits determinats.

 

Atenció. Les inversions realitzades per entitats en règim d’atribució de rendes (societats civils, herències jacents, comunitats de béns, etc.) que determinin els seus rendiments nets en estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, podran ser objecte de deducció per cadascun dels socis, hereus, comuners o partícips en proporció a la seva participació en el resultat de l’entitat.

 

Les deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial que poden aplicar els contribuents titulars d’activitats econòmiques en el mètode d’estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, normal o simplificada, es poden estructurar en les següents categories o règims:

 

 1. Règim general de deduccions per inversions empresarials que generen dret a deducció en l’exercici 2014

 

Les inversions empresarials que en l’exercici 2014 determinen el dret a deduir es contenen en els següents articles del text refós de la Llei de l’impost sobre societats (TRLIS):

 

 • article 35 (deduccions per recerca i desenvolupament i innovació tecnològica)
 • article 37 (deducció per inversió de beneficis, amb les especialitats per a l’IRPF previstes en l’article 68.2 de la Llei de l’impost)
 • apartat 2 de l’article 38 (deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i audiovisuals)
 • apartat 1 de l’article 39 (deducció per inversions en instal·lacions destinades a la protecció del medi ambient)
 • article 40 només per a les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació
 • article 41 (deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat)
 • article 43 (deduccions per creació d’ocupació)
 • No resulta aplicable als contribuents de l’IRPF la deducció corresponent a la reinversió de beneficis extraordinaris contemplada en l’article 42 d’aquesta Llei

 

1.1. Deducció per inversió de beneficis de l’article 37 TRLIS: especialitats en l’IRPF

 

D’acord amb la Llei 14/2013 d’emprenedors i amb efectes per als beneficis que es generin en períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2013, l’article 68.2 LIRPF estableix que aquesta deducció s’aplicarà en l’IRPF amb les següents especialitats:

 

1r Base de la deducció:

 

Donaran dret a la deducció els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent. A aquests efectes s’entendrà que els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu són objecte d’inversió quan s’inverteixi una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a aquests rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia es pugui entendre invertida en més d’un actiu.

 

La base de la deducció serà la quantia al fet que es refereix el paràgraf anterior.

 

2n Percentatge de deducció:

 

El percentatge de deducció serà del 5 per 100 (en comptes del 10 per 100 que estableix l’article 37 TRLIS) en els següents casos:

 

 • quan el contribuent hagués practicat la reducció del 20 per 100 del rendiment net positiu declarat, prevista en l’article 32.3 de la Llei de l’IRPF per als contribuents que iniciïn l’exercici d’una activitat econòmica i en determinin el rendiment net conforme al mètode d’estimació directa.

 

 • quan el contribuent hagués practicat la reducció per manteniment o creació d’ocupació prevista en la disposició addicional vint-i-setena de la LIRPF.

 

 • quan es tracti de rendes obtingudes a Ceuta i Melilla respecte de les quals s’hagués aplicat la deducció de l’art. 68.4 de la LIRPF (deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla).

 

3r Límits:

 

L’import de la deducció no podrà excedir de la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en el qual es van obtenir els rendiments nets d’activitats econòmiques.

 

4t Excepcions:

 

No serà necessari que el contribuent doti una reserva per inversions per un import igual a la base de deducció (apartats 5 article 37 TRLIS) ni que faci constar en la memòria dels comptes anuals la informació relativa a la deducció (apartat 8 de l’article 37 TRLIS).

 

5è Efectes:

 

Aquesta deducció només resultarà d’aplicació respecte dels rendiments nets d’activitats econòmiques obtinguts a partir de l’1 de gener de 2013.

 

Atenció: aquesta deducció és incompatible amb l’aplicació de la llibertat d’amortització, amb la deducció per inversions regulada en l’article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de Canàries, i amb la reserva per a inversions a Canàries regulada en l’article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries.

 

1.2. Deduccions no aplicades en l’exercici

 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2012 les quantitats de les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats corresponents al període impositiu no deduïdes es podran aplicar, respectant el límit conjunt, a les declaracions dels 15 exercicis immediats i successius. Aquest termini de 15 anys és aplicable tant a les quantitats amb dret a deducció que es generin a partir d’aquesta data com a les generades en períodes anteriors que estiguessin pendents d’aplicar al començament de la mateixa. No obstant això, les quantitats corresponents a les deduccions per recerca i desenvolupament i innovació tecnològica i deducció per al foment de l’ús de les noves tecnologies d’informació i comunicació per les empreses de reduïda dimensió, es podran aplicar a les declaracions els 18 anys immediats i successius a aquell en què es va generar el dret a la deducció.

 

1.3. Quadre resum deduccions per inversions

 

MODALITATS D’INVERSIÓ 2014

RÈGIM GENERAL (TRLIS)

DEDUCCIÓ %

LÍMIT CONJUNT %

Inversions en instal·lacions mediambientals (art. 39)

8% (1)

25% o 50%  (2)

Creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat  (art.41) (3)

9.000 €/12.000 € persona / any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors minusvàlids

25% o 50%  (2)

Despeses en recerca i desenvolupament (R+D):

 • R+D. Inversions en immobilitzat material i intangible afectes a R+D (exclosos immobles i terrenys)
 • R+D. Despeses de recerca i desenvolupament (mitjana dos anys anteriors)
 • R+D. Addicionalment per l’import de les despeses de personal de l’entitat corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats a activitats d’R+D.

 

8%

 

 

25% / 42%

 

 

+ 17% addicional

25% o 50% 

Innovació tecnològica (IT)

12%

25% o 50%  (2)

Inversions en produccions cinematogràfiques:

– Productor de l’obra

– Coproductor financer

 

18% (4)

5%

 

 

25% o 50%  (2)

Despeses de formació professional (5):

 • Despeses de formació professional en general i per ús de noves tecnologies
 • Import addicional de despeses en formació professional més grans a la mitjana dels 2 anys anteriors

 

1%

 

 

2%

 

25% o 50%  (2)

Creació d’ocupació (6)

 1. a) 3.000 €
 2. b) 50% del menor dels imports següents: (i) prestació per desocupació que el treballador tingués pendent de percebre o (ii) 12 mensualitats de la prestació per desocupació que tingués reconeguda.

25% o 50%  (2)

 

Per inversió de beneficis (7)

10%/5%

25% o 50% (2)

 

NOTES:

 

(1) Les deduccions per vehicles i energies renovables van quedar derogades per als exercicis iniciats a partir de l’01-01-2011.

 

(2) Els límits de deducció previstos en l’article 44.1 del TRLIS s’apliquen en l’IRPF sobre la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica en l’import total de les deduccions per inversió en habitatge habitual (en el cas de contribuents als quals els és aplicable el règim transitori d’aquesta deducció), per inversió en empreses de nova o recent creació, i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial.

 

En relació a aquests límits, i per a l’exercici 2014, s’estableix que el límit conjunt de totes les deduccions per incentius serà del 25 per 100. No obstant això, aquest límit s’eleva al 50 per 100 quan l’import de la deducció per R+D que correspongui a despeses i inversions efectuats en el propi període impositiu, excedeixi del 10 per 100 de la quota total de l’impost, minorada en les deduccions per protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial i per inversions en l’habitatge habitual.

 

Quan existeixin saldos pendents de deduccions d’exercicis anteriors, el límit que procedeixi (25 per 100 o 50 per 100) s’aplicarà conjuntament a les deduccions de l’exercici 2014 i als saldos pendents d’exercicis anteriors.

 

(3) La Llei 14/2013 de suport a l’emprenedor i la seva internacionalització (més coneguda com a “Llei d’emprenedors”) ha modificat aquesta deducció passant de la quantitat de 6.000 € a la de 9.000 € per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel subjecte passiu, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior. La quantitat deduïble s’augmenta a 12.000 € per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%. També, es millora l’àmbit d’aplicació de la norma, ja que s’elimina l’exigència que els contractes de treball hagin de ser indefinits i a jornada completa amb el que també es permetrà l’aplicació d’aquesta deducció quan es realitzin contractes temporals i a temps parcial.

 

A més es manté la incompatibilitat en el còmput de treballadors contractats entre aquesta deducció i l’aplicació de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació establerta per a les entitats de reduïda dimensió.

 

(4) La Llei 16/2013 per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, estableix la vigència indefinida de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, i s’amplia la base d’aquesta deducció, incloses les còpies i les despeses de publicitat que siguin a càrrec del productor. La base de deducció serà el cost de producció, així com les despeses per a l’obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per a tots dos del 40% del cost de producció, minorats tots ells en la part finançada pel coproductor financer. Recordem que aquesta deducció mantenia la seva vigència fins a l’01-01-2015, d’acord amb la disposició final vintena de la Llei 17/2012 de PGE para 2013.

 

(5) La Llei 22/2013 de pressupostos generals de l’Estat estén a l’any 2014 el dret a l’aplicació en l’impost de la deducció per despeses de formació per aquelles despeses efectuades per l’entitat amb la finalitat d’habituar als empleats en la utilització de noves tecnologies de la comunicació i la informació. Per a aquests supòsits, la deducció per despeses de formació professional en l’impost sobre societats ascendirà en l’exercici 2014 als mateixos percentatges que van resultar d’aplicació l’any 2013: (a) Percentatge general de l’1% sobre les despeses efectuades en el període impositiu, minorats en el 65% de l’import de les subvencions rebudes per a la realització d’aquestes activitats, i imputables com a ingrés en el període impositiu; (b) El percentatge incrementat del 2% que s’haurà d’aplicar sobre l’excés de la mitjana de despeses efectuades en els dos anys anteriors.

 

(6) Aplicable amb efectes des del 12-02-2012, l’article 43 del TRLIS estableix dues deduccions per creació d’ocupació vinculades a la formalització de contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors definits en l’article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Així, les entitats que contractin el seu primer treballador a través d’un contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors, menor de 30 anys, podran deduir de la quota íntegra la quantitat de 3.000 euros. Sense perjudici de l’anterior, les entitats amb menys de 50 treballadors que contractin aturats beneficiaris d’una prestació contributiva per desocupació mitjançant contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors podran deduir de la quota íntegra el 50% del menor dels següents imports: (i) prestació per desocupació que el treballador tingués pendent de percebre o (ii) 12 mensualitats de la prestació per desocupació que tingués reconeguda. La deducció resultarà d’aplicació respecte d’aquells contractes fins a arribar a 50 treballadors, i sempre que, en els 12 mesos següents a l’inici de la relació laboral, es produeixi, respecte de cada treballador, un increment de la plantilla mitjana total de l’entitat en, almenys, una unitat respecte a l’existent en els 12 mesos anteriors. L’aplicació d’aquesta deducció estarà condicionada al fet que el treballador contractat hagués percebut la prestació per desocupació durant, almenys, 3 mesos abans de l’inici de la relació laboral. No obstant això, i amb efectes des del 22-12-2013, el Reial decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors, ha incorporat la possibilitat que el contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors es pugui realitzar a temps parcial. En la redacció anterior de l’article 43 TRLIS s’exigia que el contracte fos a jornada completa. Arran de la possibilitat de realitzar contractes a temps parcial s’estableix que les deduccions que contempla l’article 43 del TRLIS s’apliquin de forma proporcional a la jornada de treball.

 

(7) D’acord amb la Llei 14/2013 d’emprenedors i amb efectes per als beneficis que es generin en períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió (volum de negoci inferior a 10 milions) tindran dret a una deducció en la quota íntegra del 10% dels beneficis de l’exercici, sense incloure la comptabilització de l’IS, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, sempre que compleixin les condicions establertes en l’article 37 del TRLIS. Aquesta deducció serà del 5% en el cas de micropimes amb manteniment de plantilla. Per tenir dret a aquest benefici s’haurà de dotar una reserva indisponible de la mateixa quantia que la base de deducció i mantenir-la el temps que romanguin els elements patrimonials adquirits en l’entitat. Els elements patrimonials adquirits hauran de romandre en funcionament en la societat, excepte pèrdua justificada, durant 5 anys o durant la seva vida útil si resulta inferior. Aquesta deducció és incompatible amb: la llibertat d’amortització, la deducció per inversions a Canàries i la reserva per inversions a Canàries.

 

 1. Despeses realitzades el 2014 vinculades a esdeveniments d’excepcional interès públic

 

A més de les deduccions per inversions que hem comentat anteriorment, amb la finalitat d’incentivar la participació privada en la celebració de determinats esdeveniments d’excepcional interès públic, en l’exercici 2014 la normativa estableix que es poden acollir als règims especials de deduccions les inversions i despeses realitzades en aquest exercici que estiguin vinculades als següents esdeveniments, i es poden aplicar una deducció del 15% amb el límit conjunt del 25%:

 

  • «Donostia/Sant Sebastià, Capital Europea de la Cultura 2016»
  • «Expo Milà 2015»
  • «Campionat del Món d’Escalada 2014, Gijón»
  • «Campionat del Món de Patinatge Artístic Reus 2014»
  • «Madrid Horse Week»
  • «III Centenari de la Reial Acadèmia Espanyola»
  • «IV Centenari de la segona part de El Quixot»
  • «World Challenge LFP / 85è Aniversari de la Lliga»
  • «Jocs del Mediterrani de 2017»
  • «Seixantena edició del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida»
  • «Any de la Biotecnologia a Espanya».
  •  «V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Jesús que se celebra l’any  2015».
  • 2014 Any Internacional de la Dieta Mediterrània
  • «3a edició de la Barcelona World Race»
  • Programa de preparació dels esportistes espanyols dels jocs de «Rio de Janeiro 2016»
  • Actes de celebració del «VIII Centenari de la Peregrinació de Sant Francesc d’Assís a Santiago de Compostel·la (1214-2014)»
  • Volta al món a vela «Alacant 2014»
  • «Any Sant Jubilar Marià 2013-2014 a la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena a la ciutat de Sevilla».

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu