fbpx

Compensació de l’IVA d’un grup d’empreses. Com queda després de la reforma fiscal del 2015?

Compensació de l'IVA d'un grup d'empreses. Com queda després de la reforma fiscal del 2015?

Compensació de l’IVA d’un grup d’empreses. Com queda després de la reforma fiscal del 2015?

Compensació de l’IVA d’un grup d’empreses. Com queda després de la reforma fiscal del 2015? 550 500 arluk

Millori el seu “cash-flow” i/o redueixi el cost de l’IVA a través de la constitució d’un grup a l’efecte de l’IVA. Si ens acollim al règim especial de “Grup d’entitats” en IVA, podem aconseguir dos objectius: d’una banda, evitar l’existència de saldos positius i negatius en les diferents empreses del mateix grup posat que ens permet la compensació mitjançant una declaració conjunta. D’altra banda, evitar el cost que pugui suposar en determinats casos, la facturació interna.

Benvolgut/da client/a:

Li recordem que la Llei de l’IVA regula un règim especial que simplifica notablement l’operativa dels grups d’empreses o entitats.

 

Si vostè compta amb un grup d’empreses, pot compensar les declaracions d’IVA de totes elles. Compensar els saldos positius i negatius de l’IVA de les seves diferents empreses, li permetrà aconseguir importants estalvis financers. A més, podrà escollir quines empreses s’acullen a aquest règim especial, encara que la matriu quedarà sempre inclosa.

 

Al moment de declarar l’IVA sempre succeeix que per aquelles empreses les declaracions de les quals presenten saldo positiu es veu obligat a pagar immediatament, no obstant això les que presenten saldo negatiu no reben immediatament la devolució, sinó que han de compensar aquest saldo a les futures declaracions o bé, al final de l’any, sol·licitar la devolució (amb el que l’obtindria al juny del següent any).

 

Ha de saber que existeix un règim especial de “Grup d’entitats” en IVA, amb el qual podrà compensar els saldos positius i negatius de totes les seves empreses.

 

En declarar l’IVA en règim de grup el desemborsament mensual és molt inferior. I encara que una vegada obtinguda la devolució de les societats que tenen un saldo negatiu els desemborsaments acaben sent els mateixos, el sistema de grup li suposa un estalvi financer important, en disposar dels diners des d’un principi.

 

Règim especial del grup d’entitats (REGE). Objectius d’optimització

 

El règim de grup d’entitats (REGE) en l’àmbit de l’IVA permet a un grup d’entitats (societat dominant i depenent), sempre que es reuneixin una sèrie de requisits i estiguin localitzades a Espanya, dues modalitats d’optimització del seu “cash-flow”:

 

 • En primer lloc, compensar el saldo d’IVA a retornar i a pagar que resulti en cadascuna de les entitats (modalitat bàsica).
 • Bé, com a segona opció, mitjançant l’aplicació de normes especials aplicables als lliuraments de béns i de prestacions de serveis entre les entitats que apliquin l’esmentat règim d’entitats (modalitat avançada).

 

Règim voluntari

 

El règim especial que es preveu per als grups d’entitats es caracteritza per ser voluntari, de manera que només s’aplica prèvia opció de les entitats que així ho decideixin.

 

Reforma fiscal per 2015

 

La Llei 28/2014 de reforma de la Llei de l’IVA, ha introduït importants modificacions en aquest règim especial, amb efectes des de l’01-01-2015, en concret:

 

 • Es permet que les societats mercantils que no tinguin la consideració d’empresaris o professionals puguin tenir la consideració d’entitats dominants del grup. Així, tindran la consideració de dominants les societats mercantils que no actuïn com a empresaris o professionals perquè la seva activitat es limita a la mera possessió de les accions o participacions que ostentin en les entitats participades.

 

 • Es modifiquen els requisits subjectius d’aplicació del Règim, de manera que, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, s’exigeix la concurrència de vincles en els ordres financer, econòmic i organitzatiu.

 

 • Existeix vinculació financera quan l’entitat dominant, a través d’una participació de més del 50 per 100 al capital o en els drets de vot de les entitats del grup, en tingui el control efectiu.
 • Existeix vinculació econòmica quan les entitats del grup realitzin una mateixa activitat econòmica o quan, realitzant activitats diferents, resultin complementàries o contribueixin a la seva realització.
 • Existeix vinculació organitzativa quan existeixi una direcció comuna en les entitats del grup.
 • La vinculació financera prima sobre les altres dues, i té una vis atractiva, ja que es presumeix, excepte prova en contrari, que una entitat dominant que compleix el requisit de vinculació financera també satisfà els requisits de vinculació econòmica i organitzativa.

 

 • A més, l’entitat dominant haurà de tenir el control efectiu de les participades, amb més del 50% de participació en el capital o en els drets de vot (fins ara s’exigia una participació directa o indirecta d’almenys el 50% del capital d’una altra o altres entitats).

 

 • Les entitats que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei (01-01-2015) estiguessin acollides a aquest règim especial, que no compleixin els nous requisits de vinculació, podran seguir acollides a aquest règim fins al 31 de desembre de 2015, amb subjecció als requisits de vinculació exigibles conforme amb la normativa vigent abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

 

Requisits subjectius

 

Podran aplicar el règim especial els empresaris o professionals que formin part d’un grup d’entitats.

 

Es considera grup d’entitats el format per una entitat dominant i les seves entitats dependents, sempre que les seus d’activitat econòmica o establiments permanents de totes i cadascuna d’elles radiqui al territori d’aplicació de l’impost (península i Illes Balears).

 

A partir de l’1 de gener de 2015 es requereix que es trobin fermament vinculades entre si en els ordres financer, econòmic i d’organització encara que s’estableix un règim transitori que permetrà que els grups existents s’adaptin als nous requisits al llarg de l’any 2015 (les entitats que a 1 de gener de 2015 estiguessin acollides al règim especial del grup d’entitats, que no compleixin els nous requisits de vinculació podran seguir acollides a aquest règim fins al 31 de desembre de 2015, amb subjecció als requisits de vinculació exigibles conforme amb la normativa vigent abans de l’entrada en vigor de la Llei 28/2014).

 

Cap empresari o professional pot formar part simultàniament de més d’un grup d’entitats.

 

Es considera que existeix vinculació:

 

 • Vinculació financera: l’entitat dominant, a través d’una participació de més del 50% al capital o en els drets de vot de les entitats del grup, en té el control efectiu.
 • Vinculació econòmica: les entitats del grup realitzen una mateixa activitat econòmica o, realitzant activitats diferents, resulten complementàries o contribueixen a la seva realització.
 • Vinculació organitzativa: existeix una direcció comuna en les entitats del grup.

 

Es presumirà, excepte prova en contra, que una entitat dominant que compleix el requisit de vinculació financera també satisfà els requisits de vinculació econòmica i organitzativa.

 

Es considera entitat dominant aquella que compleix els següents requisits:

 

a) Que tingui personalitat jurídica pròpia. Els establiments permanents situats al territori d’aplicació de l’impost poden tenir també la condició d’entitat dominant.

b) Que tingui una participació, directa o indirecta, d’almenys el 50% del capital d’una altra o altres entitats.

A partir de l’1 de gener de 2015 s’exigeix que tingui el control efectiu sobre les entitats del grup, a través d’una participació, directa o indirecta, de més del 50% al capital o en els drets de vot.

c) Que aquesta participació es mantingui durant tot l’any natural.

d) Que no sigui dependent de cap altra entitat establerta al territori d’aplicació de l’impost que reuneixi els requisits per ser considerada com a dominant.

A partir de l’1 de gener de 2015 les societats mercantils que no actuïn com a empresaris o professionals, podran ser considerades com a entitat dominant.

 

Es considera entitat dependent aquella que, constituint un empresari o professional diferent de l’entitat dominant:

 

 • Estigui establerta al territori d’aplicació de l’impost (península i Balears).
 • En la qual l’entitat dominant posseeixi una participació directa o indirecta d’almenys el 50 per cent al capital o en els drets de vot. Aquesta participació s’haurà de mantenir durant tot l’any natural.

 

 

Funcionament del règim especial del grup d’entitats (REGE)

 

Dins del règim especial del grup d’entitats existeixen dues opcions de tributació:

 

A) Modalitat normal:

 

Cada entitat que formi part del grup ha d’aplicar l’IVA de forma individual i independent respecte de totes les seves operacions, presentant les seves autoliquidacions individuals (model 322), el període de liquidació de les quals serà mensual i el seu resultat, que no portarà associat ingrés ni sol·licitud de compensació o devolució, s’integrarà en una autoliquidació agregada del grup (model 353) .

 

Si el resultat de l’autoliquidació agregada del grup és a ingressar, l’ingrés ha d’efectuar-lo l’entitat dominant i, si és a retornar, podrà sol·licitar la devolució l’entitat dominant sempre que no haguessin transcorregut quatre anys comptats a partir de la presentació de les autoliquidacions individuals de les entitats dependents que van originar la devolució. Així mateix, serà l’entitat dominant qui sol·liciti, si escau, la compensació.

 

B) Modalitat avançada:

 

L’opció per la modalitat avançada es referirà al conjunt d’entitats que formin part del mateix grup i s’adoptarà mitjançant acord dels consells d’administració o òrgans amb funció equivalent. L’opció es comunicarà per l’entitat dominant a l’AEAT a través del model 039 i tindrà una validesa mínima d’un any natural, que s’entendrà prorrogada excepte renúncia.

 

La base imposable dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzats al territori d’aplicació de l’impost (península i Balears) entre entitats d’un mateix grup que apliquin el REGE estarà constituïda pel cost dels béns i serveis utilitzats directament o indirecta, totalment o parcial, en la seva realització i pels quals s’hagi suportat o satisfet efectivament l’impost. Quan els béns utilitzats tinguin la condició de béns d’inversió, la imputació del seu cost s’haurà d’efectuar per complet dins del període de regularització de quotes corresponents a aquests béns.

 

Cadascuna de les entitats del grup actuarà, en les seves operacions amb entitats que no formin part del mateix grup, d’acord amb les regles generals de l’impost.

 

Les operacions entre entitats d’un mateix grup que apliquin el REGE constituiran un sector diferenciat de l’activitat on, a partir de l’1 de gener de 2015, s’haurà d’aplicar de forma obligatòria la regla de prorrata especial. S’entendran afectes al sector diferenciat de les operacions intragrup els béns i serveis utilitzats directament o indirecta, totalment o parcial, en la realització de les citades operacions i pels quals s’hagués suportat o satisfet efectivament l’impost, i aquestes quotes suportades seran íntegrament deduïbles.

 

Condicions per a l’aplicació del règim

 

El REGE s’aplica quan així ho acordin individualment les entitats que opten per la seva aplicació a través dels consells d’administració o òrgans amb funció equivalent abans de l’inici de l’any natural que resulti d’aplicació.

 

L’entitat dominant haurà de comunicar a l’AEAT l’alta en el REGE de les entitats que formin el grup a través del model 039 en el mes de desembre anterior a l’any natural en el qual hagi de fer efecte.

 

L’opció té una validesa mínima de tres anys, sempre que es compleixin els requisits exigibles per a l’aplicació del règim especial, i s’entendrà prorrogada, excepte renúncia.

 

En tot cas, l’aplicació del REGE quedarà condicionada a la seva aplicació per part de l’entitat dominant.

 

Causes determinants de la pèrdua del dret al règim especial

 

El REGE es deixarà d’aplicar per les següents causes:

 

 • La concurrència de qualsevol de les circumstàncies que determinen l’aplicació del mètode d’estimació indirecta.
 • L’incompliment de l’obligació de confecció i conservació del sistema d’informació específic d’aquest règim.

 

El cessament en el REGE motivat per les causes anteriors produirà efectes en el període de liquidació en què concorri alguna d’aquestes circumstàncies i en els següents, i el total de les entitats integrants del grup hauran de complir el conjunt de les obligacions generals establertes en la normativa de l’impost a partir d’aquest període.

 

En el cas que una entitat pertanyent al grup es trobés al final de qualsevol període de liquidació en situació de concurs o en procés de liquidació, quedarà exclosa del REGE des d’aquest període, sense perjudici que es continuï aplicant a la resta d’entitats.

 

Funcionament del règim especial

 

Dins del règim especial del grup d’entitats existeixen dues opcions de tributació:

 

A) Modalitat normal:

 

 • Cada entitat que formi part del grup ha d’aplicar l’IVA de forma individual i independent respecte de totes les seves operacions, presentant les seves autoliquidacions individuals, el període de liquidació de les quals serà mensual, en les quals determinarà el seu resultat a ingressar o a compensar, resultat que s’integrarà en una autoliquidació agregada del grup.
 • Si el resultat de l’autoliquidació agregada del grup és a ingressar, l’ingrés l’ha d’efectuar l’entitat dominant i, si és a retornar, podrà sol·licitar la devolució l’entitat dominant sempre que no haguessin transcorregut quatre anys comptats a partir de la presentació de les autoliquidacions individuals de les entitats dependents que van originar la devolució.

 

B) Modalitat avançada:

 

 • L’opció per la modalitat avançada es referirà al conjunt d’entitats que formin part del mateix grup i s’adoptarà mitjançant acord dels consells d’administració o òrgans amb funció equivalent. L’opció es comunicarà per l’entitat dominant a l’AEAT a través del model 039 i tindrà una validesa mínima d’un any natural, i s’entendrà prorrogada excepte renúncia.
 • La base imposable dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzats al territori d’aplicació de l’impost (península i Balears) entre entitats d’un mateix grup que apliquin el REGE estarà constituïda pel cost dels béns i serveis utilitzats directament o indirecta, totalment o parcial, en la seva realització i pels quals s’hagi suportat o satisfet efectivament l’impost.

Quan els béns utilitzats tinguin la condició de béns d’inversió, la imputació del seu cost s’haurà d’efectuar per complet dins del període de regularització de quotes corresponents a aquests béns.

 • Cadascuna de les entitats del grup actuarà, en les seves operacions amb entitats que no formin part del mateix grup, d’acord amb les regles generals de l’impost.
 • Les operacions entre entitats d’un mateix grup que apliquin el REGE constituiran un sector diferenciat de l’activitat on, a partir de l’1 de gener de 2015, s’haurà d’aplicar de forma obligatòria la regla de prorrata especial. S’entendran afectes al sector diferenciat de les operacions intragrup els béns i serveis utilitzats directament o indirecta, totalment o parcial, en la realització de les citades operacions i pels quals s’hagués suportat o satisfet efectivament l’impost, i aquestes quotes suportades seran íntegrament deduïbles.

 

Obligacions específiques en el règim especial

 

Les entitats que apliquin el REGE:

 

 • Hauran de complir les obligacions establertes en l’article 164 de la LIVA, excepte del pagament del deute tributari o de la sol·licitud de compensació o devolució.
 • Respondran solidàriament del pagament del deute tributari derivat d’aquest règim especial.

 

L’entitat dominant, sense perjudici del compliment de les seves obligacions pròpies, serà responsable davant l’Administració tributària, com a representant del grup, del compliment de les següents obligacions:

 

1r Comunicar a l’Administració tributària, mitjançant la presentació electrònica per Internet del model 039, la següent informació:

 

 • El compliment dels requisits exigits, l’adopció dels acords corresponents i l’opció per l’aplicació del règim especial.
 • La relació d’entitats del grup que apliquin el règim especial.
 • Qualsevol modificació que afecti les entitats del grup.
 • La renúncia al règim especial.
 • L’opció pel nivell avançat.
 • La renúncia al nivell avançat, que tindrà una validesa mínima d’un any.

 

2n Presentar les autoliquidacions periòdiques agregades del grup d’entitats, procedint, si escau, a l’ingrés del deute tributari o a la sol·licitud de compensació o devolució que procedeixi. Aquestes autoliquidacions agregades integraran els resultats de les autoliquidacions individuals de les entitats del grup.

 

El període de liquidació de les entitats que apliquin el REGE coincidirà amb el mes natural, amb independència del seu volum d’operacions.

 

3r Disposar d’un sistema d’informació analítica basat en criteris raonables d’imputació dels béns i serveis utilitzats directament o indirecta, totalment o parcial, en la realització de les operacions intragrup si s’ha optat per la modalitat avançada del REGE.

 

 

 

 

Obligacions registrals i de facturació

 

Els imports que s’hauran de consignar en la factura d’operacions intragrup que apliquin la modalitat avançada seran dues:

 

 • l’import de la base imposable calculada conforme als criteris generals
 • l’import de la base imposable calculada conforme a les regles especials del REGE,
 • a més aquestes factures s’hauran d’emetre en tot cas en una sèrie especial.

 

S’haurà d’anotar en el Llibre registre de factures expedides, amb la deguda separació, les corresponents a les operacions intragrup de la modalitat avançada del REGE.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu