fbpx

COM PUC AUGMENTAR EL CAPITAL SOCIAL AMB CÀRREC A RESERVES O BENEFICIS DE L’EMPRESA?

COM PUC AUGMENTAR EL CAPITAL SOCIAL AMB CÀRREC A RESERVES O BENEFICIS DE L'EMPRESA?

COM PUC AUGMENTAR EL CAPITAL SOCIAL AMB CÀRREC A RESERVES O BENEFICIS DE L’EMPRESA?

COM PUC AUGMENTAR EL CAPITAL SOCIAL AMB CÀRREC A RESERVES O BENEFICIS DE L’EMPRESA? 171 200 arluk

Si la seva empresa necessita realitzar un augment de capital amb càrrec a les reserves, ha de saber que la Llei de societats de capital indica que, a l’operació d’augment de capital haurà de servir de base un balanç aprovat per la junta general referit a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l’acord de l’augment de capital, verificat per l’auditor de comptes de la societat, o per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors, si la societat no estigués obligada a auditar-se.

Com ja de saber si vol augmentar el capital social de la seva societat, es podrà realitzar per creació de noves participacions o per l’emissió de noves accions o per l’elevació del valor nominal de les ja existents. En tots dos casos l’augment del capital es podrà realitzar amb càrrec a noves aportacions dineràries o no dineràries al patrimoni social, inclosa l’aportació de crèdits contra la societat, o amb càrrec a beneficis o reserves que ja figuressin en l’últim balanç aprovat.

 

Una ampliació de capital és una forma de finançament empresarial que consisteix a augmentar els fons propis d’una societat incrementant la seva capital social.

 

Aquest finançament es pot obtenir amb els accionistes ja existents de la societat amb l’aportació de nous capitals, o bé sacrificant la remuneració dels accionistes, de manera que l’ampliació es realitza amb càrrec a reserves o beneficis no distribuïts ni assignats a reserves.

 

Atenció. Pel que es refereix a la iniciativa de l’ampliació, és al consell d’administració (o si escau a l’administrador únic) a qui normalment correspon proposar-la a la junta d’accionistes, encara que, per Llei, qualsevol accionista que posseeixi més del 5% de la propietat pot demanar que es convoqui una junta i plantejar les seves pròpies alternatives de projecte, inclosa ampliar el capital social.

 

Augment de capital amb càrrec a reserves o beneficis

 

Consisteix a utilitzar les reserves disponibles com la prima d’emissió, la reserva legal i els beneficis no distribuïts ni assignats a reserves. La realització d’una ampliació de capital d’aquest tipus, suposa la realització d’una anotació comptable que consisteix en un traspàs del compte de reserves o de beneficis a la de capital social.

 

Amb l’ampliació de capital amb càrrec a reserves, la suma del capital social i de les reserves segueix sent la mateixa, per tant no es produeix cap alteració patrimonial quantitativa. En canvi, sí que significa un canvi qualitatiu, ja que la societat passa de tenir disponibilitat de les seves reserves a no estar disponibles per haver-les transferit al compte de capital social.

 

Per capitalitzar les reserves també s’ha de complir el requisit que aquestes siguin de lliure disposició. La Llei estableix els límits de lliure disposició, assenyalant que:

 

  1. La junta general resoldrà sobre l’aplicació del resultat de l’exercici d’acord amb el balanç aprovat.
  2. Una vegada cobertes les atencions previstes per la llei o els estatuts, només podran repartir-se dividends amb càrrec al benefici de l’exercici, o a reserves de lliure disposició, si el valor del patrimoni net no és o, a conseqüència del repartiment, no resulta ser inferior al capital social. A aquests efectes, els beneficis imputats directament al patrimoni net no podran ser objecte de distribució, directament ni indirecta.

Si existissin pèrdues d’exercicis anteriors que fessin que aquest valor del patrimoni net de la societat fos inferior a la xifra del capital social, el benefici es destinarà a la compensació d’aquestes pèrdues.

  1. Es prohibeix igualment tota distribució de beneficis tret que l’import de les reserves disponibles sigui, com a mínim, igual a l’import de les despeses de recerca i desenvolupament que figurin en l’actiu del balanç.

 

Atenció. Quan l’augment del capital es faci amb càrrec a reserves, es podran utilitzar per a aquest fi les reserves disponibles, les reserves per prima d’assumpció de participacions socials o d’emissió d’accions i la reserva legal íntegrament, si la societat fos de responsabilitat limitada, o en la part que excedeixi del 10% del capital ja augmentat, si la societat fos anònima.

 

Balanç i auditoria

 

Si la seva empresa necessita realitzar un augment de capital amb càrrec a les reserves, ha de saber que la Llei de societats de capital indica que, a l’operació d’augment de capital haurà de servir de base un balanç aprovat per la junta general referit a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l’acord de l’augment de capital, verificat per l’auditor de comptes de la societat, o per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors, si la societat no estigués obligada a auditar-se.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu